Regler för användning av varumärken

​Varumärken tillhör de värdefullaste tillgångarna för alla företag, eftersom de förkroppsligar företagets goodwill och skiljer företagets varor och tjänster från andra varor och tjänster på marknaden. Inom Tetra Pak Group utgörs varumärkena av alltifrån företagets logotyper och vårt motto PROTECTS WHAT'S GOOD till våra distinkta förpackningsformer och de många produkt- och servicevarumärken som konsumenter och företag från hela världen litar på. Här hittar du en representativ lista över våra varumärken.

Tetra Pak Group har den största respekten för värdet hos och betydelsen av andra företags immateriella rättigheter och vi kräver detsamma av andra företag. Om du vill rapportera missbruk av eller intrång på något av våra varumärken eller om du tror att ditt varumärke missbrukas eller utsätts för intrång på en Tetra Pak webbplats ber vi dig skicka in ett meddelandeformulär elektroniskt här.

Som varumärkesägare gör Tetra Pak Group allt som står i dess makt för att skydda sina varumärken.  En viktig aspekt i att skydda dessa värdefulla tillgångar och stärka vår identitet och vårt varumärke är att se till att våra varumärken används konsekvent och korrekt, inte bara av oss utan även av våra högt värderade kunder och partner, massmedia och allmänheten i stort. För att bidra till att nå detta mål har vi utarbetat dessa riktlinjer för varumärkesanvändning. Vi ber dig granska och följa dem noggrant.​

Tillåten användning och ”skälig användning”

I allmänhet får du, utanför den ”skäliga användning” som är tillåten enligt lag, endast använda Tetra Paks varumärken med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd och endast med förbehåll för användningsriktlinjerna nedan och villkoren i ditt varumärkeslicensavtal. För att begära tillstånd att använda något av våra varumärken, ber vi dig kontakta din representant för Tetra Pak eller skicka ett elektroniskt meddelande här.

Under vissa begränsade omständigheter (generellt definierade som ”skälig användning”) får du använda våra ordmärken utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Detta är begränsat till din användning av våra ordmärken för att specifikt hänvisa till våra produkter eller tjänster som identifieras av dessa varumärken. Det kan till exempel vara tillåtet att säga att ”Tetra Prisma® aseptisk förpackning finns i olika former och volymer” eller att ”produkt X kan användas tillsammans med Tetra Pak® Separator”.

Vid sådana referenser är det viktigt att du är sanningsenlig och inte nedvärderar Tetra Pak eller vilseleder allmänheten. Du måste också vara klar och tydlig med vilken relation du har till Tetra Pak Group.

Följ nedanstående riktlinjer när du hänvisar till Tetra Pak som företagsnamn. 

  1. I ett formellt sammanhang eller när man hänvisar till företaget rent generellt ska ”Tetra Pak Group” användas, till exempel ”Tetra Pak Group är en svensk multinationell bolagskoncern inom process- och förpackningslösningar”. 
  2. I ett mindre formellt sammanhang kan man använda varumärkesnamnet ”Tetra Pak”, till exempel ”Forest Stewardship Council (FSC) och Tetra Pak har inlett ett samarbetsprojekt…”

Observera att din användning av våra logotyper, designmärken eller företagsmotto aldrig kan betraktas som ”skälig användning”, och du bör alltid begära vårt tillstånd innan du använder dessa typer av varumärken som tillhör oss. Kontakta ditt juridiska ombud om du vill ha information om vad som är tillåten ”skälig användning”.​

Riktlinjer för korrekt användning

All användning av våra varumärken måste åtföljas av ett meddelande som tydligt anger att varumärket eller varumärkena i fråga ägs av Tetra Pak Group. Våra varumärken måste vara ordentligt markerade med symbolerna® eller™ efter behov: ® för registrerade varumärken och™ för förestående och oregistrerade varumärken. Detta är särskilt viktigt när ett varumärke används tillsammans med ett generellt ord, till exempel ”aseptic” i "Tetra Brik® Aseptic." Om du är osäker på hur ett visst varumärke ska markeras kan du konsultera Tetra Pak varumärkeslista​.

Varumärken är adjektiv, inte substantiv. Av den anledningen bör du alltid använda ett generellt substantiv som definierar den relevanta produkten eller tjänsten efter varje Tetra Pak ordmärke. Du får aldrig använda våra varumärken i plural eller possessiv form.​​

Nedan följer några belysande exempel på korrekt och felaktig användning:​​

Korrekt
 
Felaktig
 

En förpackning från Tetra Pak®

Ett Tetra Pak
​​Ett tetrapak

Fem TETRA BRIK® kartongförpackningar​​

Fem Tetra Briker
​Fem Tetrabriker

​Tetra Prisma® Aseptic linjen​

​Tetra Prisma Aseptic-linjen​

En medarbetare inom AB Tetra Pak

En Tetra Pak:are

​​Tetra Pak-varumärken

​Varumärken som ägs av Tetra Pak​

Du bör alltid skilja varumärket från den omgivande texten på något sätt, till exempel genom att använda versaler för den första bokstaven i varje ord i märket; använda versaler, fet stil eller kursiv stil för hela varumärket eller använda ett annat typsnitt eller teckensnitt för märket än för den generella texten. Var noga med att stava och återge varje varumärke precis som det visas i Tetra Pak varumärkeslista. Om du använder något av våra design- eller logotypmärken får du bara använda versioner som är godkända av Tetra Pak och du får inte ändra logotypen på något sätt. I situationer där flera designmärken eller logotyper visas tillsammans, bör du lämna ett ordentligt avstånd mellan varje varumärke.

Slutligen, vid användande av våra märken får du inte:​

  • kombinera, överlappa eller ”låsa” något av våra varumärken med andra formuleringar, varumärken, logotyper eller mönster
  • Införliva våra varumärken i dina egna produktnamn, servicenamn, varumärken, logotyper eller företagsnamn
  • använda våra logotyper eller mönster i en fras eller en mening
  • förkorta våra varumärken
  • anta eller använda varumärken, motton, logotyper, mönster eller produktformer som är förvirrande lika våra
  • använda våra varumärken på ett sätt som antyder en beskrivande eller generell betydelse
  • imitera den karakteristiska formen på våra förpackningar, logotyper, grafisk standard eller webbplatsdesign
  • använda TETRA PAK eller något av våra andra varumärken som en del av ett domännamn.​