UTBILDNING OCH UTVECKLING

Vi främjar en kultur som präglas av lärande och utbyte av kunskaper och erfarenheter inom hela företaget. På så sätt får våra medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential, samtidigt som vi fortsätter att attrahera och behålla de allra bästa.

Kompetens för framtiden

Tetra Pak Academy

Tetra Pak Academy ska främja den strategiska implementeringen genom att hjälpa medarbetare att utveckla de kompetenser som är nödvändiga för att våra kunder och vårt företag ska kunna växa, och för att ta till vara sin egen potential. Tetra Pak Academy har ett omfattande utbud av affärsinriktade utbildningar som kan anpassas efter individuella utvecklingsbehov. Syftet är att se till att alla medarbetare har den kompetens de behöver för framtiden.

Under 2014 fick Tetra Pak Academy ett utökat ansvar för att samordna och administrera utbildningsverksamheten inom Tetra Paks samtliga anläggningar och funktioner. Genom att samla all utbildningsverksamhet under samma tak kan vi undvika dubbelarbete och överlappningar. Vi ser på så sätt till att innehållet och budskapet är enhetligt och kan göra utbildningar mer lättillgängliga för medarbetare och tydligt identifiera strategiska mål.

Utvecklar och hanterar prestationer

Vi utvecklar våra medarbetare proaktivt och erbjuder dem inspirerande nya utmaningar. Individuella prestationsmål och utvecklingsplaner tas fram tillsammans med chefer i enlighet med företagets och individens mål.

Vårt program för kompetensutveckling är inriktat på tvärfunktionella områden som rör hela företaget, till exempel kundförståelse, ledarskap, projektledning och kvalitet, men också mer funktionsspecifika områden som försäljningsservice och portföljförvaltning. I snitt får varje anställd 2,5 dagars formell utbildning varje år.

Vårt Leadership Acceleration Programme har som syfte att utveckla nästa generation toppchefer. 2015 har programmet 35 deltagare från 15 nationaliteter. Ett nytt ledarskapsprogram, Leading Across Cultures Remotely, med inriktning på att leda interkulturella och virtuella team kör i gång under 2015.

Uppförandekodsutbildningen syftar till att skapa en djupare förståelse för vår uppförandekod och vårt miljöarbete inom företaget. Vi har därför tagit fram och testat en interaktiv e-utbildningsmodul inriktad på bolagsstyrning som kommer att lanseras som obligatoriskt utbildningsprogram för alla medarbetare på Tetra Pak under 2015.

Vi mäter och utvärderar prestationer regelbundet med hjälp av en utvärderingsprocess som används i hela företaget och erbjuder ekonomiska incitament för vissa mål, till exempel miljömål för återvinning och växthusgasutsläpp.

Chef i fabrik

Informellt lärande

Att lära sig på jobbet och få handledning av kolleger utgör en grundläggande del av medarbetarutvecklingen på Tetra Pak. Inom ramen för vårt globala mentorsprogram sammanförs till exempel högre chefer med yngre förmågor från hela världen. Programmet pågår under ett år och omfattar mentorsmöten en gång i månaden, jobbskuggning och deltagande i projekt där adepterna får nya erfarenheter och kan bygga ut sina nätverk medan de lär sig av våra mest erfarna ledare. Det finns för närvarande 18 mentorer som handleder var sin adept på företaget. Technical Talent Programme ger lovande ingenjörsstudenter möjlighet att få arbeta på Tetra Pak medan de fortfarande studerar och på så sätt skaffa sig värdefull erfarenhet från verkligheten.

Alla medarbetare har tillgång till Tetra Pak Academy Online, ett virtuellt utbildningsbibliotek med en stor mängd material från respekterade idéutvecklare och affärsskolor världen över. 

Vill du veta mer om utbildning och utveckling?