Verksamhetsåret 2022 präglades av betydande osäkerhet och makroekonomiska utmaningar. Efterdyningarna av covid-19 dröjde sig kvar, tillsammans med problem i distributionskedjor och stigande produktionskostnader. Rysslands invasion av Ukraina fick både direkta och indirekta konsekvenser. Väderhändelser som rekordvärmeböljor, torka och översvämningar fick också vittgående effekter i flera länder.

Alla dessa faktorer har påverkat det globala samhället på olika sätt, framför allt genom en inflationsmiljö som driver upp livsmedelspriserna och levnadskostnaderna och leder till osäker tillgång på livsmedel i många delar av världen.

Mot bakgrund av detta har livsmedelsindustrins roll blivit ännu viktigare – att förse världens växande befolkning med mat på ett hållbart sätt. Vi är ledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel och ser oss själva som ett företag som går i täten, med en stark vilja att stötta våra kunder och se till att distributionskedjorna för livsmedel fungerar, bidra till välbefinnande och välbestånd för våra medarbetare och de samhällen där vi bedriver verksamhet – och samtidigt minimera vår miljöpåverkan.

Situationen på dagens marknad betonar vikten av innovativa och integrerade lösningar som kan reagera på stora och snabba förändringar för att höja livsmedelssäkerheten, minska koldioxidutsläppen från livsmedelssystem och motverka klimatförändringar på ett sätt som låter alla följa med. 

Som ett led i vårt fortsatta engagemang för framtiden och i linje med vår strategiska ambition att leda hållbarhetsomställningen i vår bransch, har vi tagit ett helhetsgrepp inom fem sammanhängande och ömsesidigt beroende områden där vi anser att vi kan göra störst skillnad: livsmedelssystem, cirkularitet, klimat, natur och social hållbarhet.

Därför har vi lagt i en högre växel för att bidra till att bygga upp tåliga och hållbara värdekedjor för livsmedel som förbättrar levnadsförhållanden, minska miljöpåverkan och i slutändan bidrar till att tillhandahålla en hälsosam kost till världens alla människor. I flera decennier har vår teknik och våra lösningar bidragit till att göra livsmedel tillgängliga även på avlägsna platser med otillräckliga kylkedjor, skydda färskvarors kvalitet och säkerhet och förlänga deras hållbarhetstid1.

Samtidigt har vi gjort stora investeringar för att märkbart stärka hållbarhetsprofilen för våra förpacknings- och processlösningar. De kommande fem till tio åren tänker vi till exempel investera upp till 100 miljoner euro per år i forskning och utveckling av förpackningar som har en förenklad materialstruktur för att öka deras återvinningsbarhet och andelen förnybart innehåll – utan att kompromissa om livsmedelssäkerheten2

Dessutom tänker vi investera upp till 40 miljoner euro per år för att utöka insamlingen och återvinningen av kartongförpackningar3 och stödja ambitionerna i kommande förordningar i syfte att möjliggöra fler steg i branschens klimatomställning.

Minskade koldioxidutsläpp4 i livsmedelssystem är ett annat prioriterat område, där vi har antagit ett helhetsperspektiv på värdekedjan – från att arbeta uppströms med våra leverantörer av råmaterial till att minska växthusgasutsläppen i vår egen verksamhet och samarbeta med kunder nedströms om effekten av deras verksamhet, såld utrustning och hantering vid livscykelns slut.

Förra året passerade vi en ny milstolpe på vår resa mot att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning5 genom att testa en ny fiberbaserad barriär i syfte att ersätta aluminiumskiktet – den första i sitt slag inom livsmedelskartongförpackningar som distribueras i rumstempereratur. Vi har gjort betydande framsteg mot våra nettonollmål och uppnått 39 procent lägre växthusgasutsläpp i vår egen verksamhet6 samtidigt som vårt arbete med att stödja insamling och återvinning bidrog till att skicka 1,2 miljoner ton7 kartongförpackningar till återvinning globalt.

För att hantera och minimera vår inverkan på miljön har vi också samarbetat med våra leverantörer8 och kunder för att främja metoder för ansvarsfull spårning, bidra till tåligare globala vattensystem9 samt bevara och återställa ekosystem10.

Vi bekräftar vårt löfte om att respektera mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet och i värdekedjan, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi fortsatte fokusera på att främja mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I) inom vår organisation och gjorde nya framsteg på flera områden – bland annat genom att förbättra andelen kvinnor på högre befattningar och i ledningsprogram, driva medvetenhet och åtgärder för att främja inkludering, starta och snabba på olika program för att utöka vår DE&I-agenda till att omfatta mer än bara könsfrågor för att värna om lika möjligheter för alla.  

Det senaste året reagerade vi snabbt och bidrog med både kontanta medel och insatser vid situationer som krävde akuta humanitära hjälpinsatser, till exempel under kriget i Ukraina och naturkatastroferna i Pakistan, Syrien och Turkiet.  

Vi är stolta över vårt team och de intressenter vi arbetar med, vilkas hårda arbete, drivkraft och passion har säkerställt kontinuitet i distributionskedjan trots ökande utmaningar. De är en inspiration för oss alla. Med stor framtidstro kommer vi att fortsätta driva oss själva och andra att arbeta ännu närmare tillsammans och hitta hållbara lösningar på de utmaningar vi står inför idag som samhälle.

Det är trots allt kärnan i vårt syfte: ”Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Och vi lovar att bevara det goda: livsmedel, människor och planeten.”

Läs mer i vår senaste hållbarhetsrapport

Mer läsning

En kvinna i solnedgången

Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi

Tetra Pak är ett världsledande företag inom process- och förpackningslösningar och vi arbetar för att leverera världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning.

Flickor sitter utanför ett trähus

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Läs om vår helhetssyn på hållbarhet. Lär dig mer om hur vi hanterar komplexa utmaningar inom livsmedel, klimat, natur, cirkularitet och social hållbarhet.

två lantbrukare på ett fält

Engagemang bland intressenter

Engagemang bland intressenter

Tetra Pak har ett nära samarbete med intressenter – kunder, leverantörer och partner – över hela världen för att understödja deras behov av att driva långsiktig hållbarhet. Se hur.

Träd i skogen

Advisory panel om hållbarhet

Advisory panel om hållbarhet

Lär känna experterna i Tetra Paks advisory panel om hållbarhet, som formar och informerar om vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att uppnå våra hållbarhetsmål.

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
 • 1
 • 2
 • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
 • 1
 • 2
 • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

 • 1
 • 2
 • 3

Steg 3 av 3

Källor:
 1. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/overview/foodsystems
 2. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/sustainable-solutions/packaging
 3. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/overview/circularity
 4. Vårt koldioxidarbete är inriktat på att undvika och motverka växthusgasutsläpp kopplade till våra produkter och vårt företag samt koldioxidkompensation för att balansera oundvikliga, återstående utsläpp genom naturbaserade lösningar och andra initiativ. Tillsammans minskade växthusgasutsläppen inom Scope 1 och 2 med 27 procent jämfört med vår baslinje från 2019. Tetra Paks verksamhet = Scope 1 och 2 samt affärsresor. Vår värdekedja = Scope 1, 2 och 3.
 5. Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.
 6. https://www.tetrapak.com/sustainability/measuring-and-reporting/sustainability-performance-data
 7. Vid rapportering av antalet insamlade kartongförpackningar för återvinning använder vi, där så är tillgängligt, offentligt tillgänglig information från betrodda källor som myndigheter, registrerade återvinningsföretag, nationella branschorganisationer och icke-statliga organisationer som redovisas regelbundet och med en konsekvent metod.
 8. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/actions/decarbonisation
 9. https://www.tetrapak.com/about-tetra-pak/stories/sustainable-water-management
 10. https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/overview/biodiversity