Tetra Pak startar banbrytande projekt för att bidra till att återställa biologisk mångfald och motverka effekterna av klimatförändringar

Målet är att återställa minst 7 000 hektar – vilket motsvarar 9 800 fotbollsplaner – av Atlantskogen i Brasilien fram till 2030.

  • Araucaria Conservation Programme är branschens första naturbaserade initiativ och fokus ligger på att återställa förstörd landsbygdsmark i Atlantskogen i Brasilien med hjälp av inhemska arter, vilket skapar fördelar för både lokalsamhällen och regionens flora och fauna.
  • När initiativet väl tas i drift kommer det också att bidra till Tetra Paks åtagande om att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten senast år 2030. I linje med 1,5-gradersmålet har vi också förbundit oss till att sänka växthusgasutsläppen i värdekedjan med 46 %.

Lausanne, Schweiz (3 maj 2022): Tetra Pak tillkännager lanseringen av det banbrytande markåterställningsprojektet Araucaria Conservation Programme i Brasilien, vilket utgör branschens första naturbaserade återställningsprojekt. Målet är att generera miljörelaterade, ekonomiska och sociala fördelar för lokalsamhällena samt återställa och skydda den biologiska mångfalden i regionen.

Initiativet har utvecklats i samarbete med Apremavi, en ideell organisation i Brasilien som har arbetat med naturskydds- och återställningsprojekt sedan 1987. Målet är att under en tioårsperiod återställa minst 7 000 hektar – vilket motsvarar 9 800 fotbollsplaner – av Atlantskogen, som är en av världens rikaste biomer och näst mest hotad i världen.

En gång i tiden omfattade den här regnskogen 17 delstater i Brasilien, men i dag är bara 12 procent av den ursprungliga arealen bevarad vilket gör att tusentals arter som inte finns någon annanstans är hotade. Araucaria Conservation Programme är inriktat på ett särskilt hotat område, Araucariaskogen, där endast tre procent av det ursprungliga området är bevarat i dag.

Återskogning har dessutom en nyckelroll i att bekämpa klimatförändringen, eftersom träd absorberar och lagrar koldioxid när de växer. Skogarna absorberar i nuläget 30 procent av alla koldioxidutsläpp i världen, och återskogningsprojekt som det i Atlantskogen kan få stor betydelse för att sänka koldioxidnivåerna i atmosfären och därmed hjälpa till att bromsa klimatförändringens effekter.

Julian Fox, Director Nature Programs, Tetra Pak, säger: ”Det här initiativet är vårt svar på FN:s uppmaning om att göra 2020-talet till ett årtionde då vi återställer ekosystemen. Vi är jätteglada över att få vara ledande partner i ett så innovativt projekt, som samlar en rad intressenter och kombinerar återställning av miljöer med analys av koldioxidinfångning för att bidra till att motverka klimatförändringar och återställa den biologiska mångfalden.

I tillägg till ett pilotprojekt då 80 hektar ska återställas, kommer man under projektets första år att fokusera på att kartlägga potentiella återställningsområden. När den inledande fasen har validerats ska modellen, under en tioårsperiod, upprepas i andra landsbygdsområden i det 7 000 hektar stora området i Atlantskogen som omfattar delstaterna Santa Catarina and Paraná.

Tetra Pak ska också certifiera ett mycket större område i enlighet med internationella, frivilliga standarder för koldioxid och biologisk mångfald. Genom certifieringen mäts kolbindningen, vilket innebär att projektet kommer att spela en viktig roll för Tetra Paks åtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser i sin verksamhet till år 2030. Målet för det här området är att nå upp till 13,7 miljoner hektar – ett område lika stort som England – och att uppmuntra andra företag att ansluta sig till projektet.  

Miriam Prochnow, rådgivare och en av grundarna till Apremavi, tillägger: ”Bland de metoder som föreslås finns plantering av inhemska plantor, berikning av ekosystemen i sekundär skog och naturlig regenerering. På längre sikt ska de återskogade områdena integreras i ekologiska korridorer som bidrar till att minska belastningen på hotade djurarter som blåbukig papegoja och pampashjort. De här insatserna är avgörande för att skydda biologisk mångfald, förbättra jordmånen och upprätthålla tillgången till vatten i regionen.”

Projektet kommer också att bidra till ekonomiska och samhällsmässiga fördelar i regionen på medellång och lång sikt, då hundratals jordbrukare och markägare får stöd som ska säkerställa att deras egendomar gynnas av miljölagstiftningen.

Det finns också incitament för att uppmuntra markägarna att bli delaktiga i bevarandet av de här områdena på lång sikt. Till exempel kan jordbrukarna få möjlighet att diversifiera sin inkomst via betalning för miljötjänster, vilket innebär att de får ersättning för mark som de återställer kopplat till utsläppsrätter, vilket inte har förekommit tidigare i landet.

Något som har varit nödvändigt för att kunna förverkliga det här målet är samarbetet med Tetra Paks partner, som har den tekniska expertis som krävs för att driva projektet framåt. Vid sidan av Apremavi, är de strategiska partnerna i projektet Conservation International och The Nature Conservancy (TNC) Brazil. Klabin, en ledare inom papperstillverkning för förpackningar i Brasilien och leverantör för Tetra Pak, deltar också i projektet.

Fox avslutar: ”Det här mångfasetterade projektet visar hur komplex klimatutmaningen faktiskt är och hur viktigt det är att intressenter från hela värdekedjan arbetar tillsammans. Vi är stolta över att tillsammans andra branschexperter förverkliga det här naturbaserade initiativet som är det första i sitt slag i vår bransch.

Mediekontakter

Lucia Freschi
Tetra Pak
E-post: Lucia.freschi@tetrapak.com     

Julian Fox, Director Nature Programs, Tetra Pak

Julian Fox, Director Nature Programs, Tetra Pak

Miriam Prochnow, Counselor and Co-Founder of Apremavi

Miriam Prochnow, rådgivare och en av grundarna till Apremavi

Apremavi’s seedling nursery

Apremavis plantskola

Apremavi’s seedling nursery

Apremavis plantskola

Araucaria trees

Araucariaträd