12 november 2021

Vattenbrist är ett växande problem inom livsmedels- och dryckesindustrin

De vattenmängder som krävs för att tillgodose livsmedelsbehoven år 2050 förväntas vara tre gånger så stora som människan använder i dag. Samtidigt visar aktuella studier där man undersöker effekten av klimatrelaterad vattenbrist, översvämningar och torka att tillgången till rent och friskt vatten är den allra största utmaningen för framtida affärsverksamheter

I takt med att allt fler livsmedelstillverkare ställs inför utmaningen med begränsad tillgång till vatten står det klart att vi behöver hitta nya sätt att bevara och minimera användningen av vattenresurser. Förpacknings- och processteknik kan spela en ledande roll.

”Vissa av våra förpacknings- och processtekniker informerar livsmedelsproducenten om hur mycket vatten som används i produktionen, varifrån vattnet kommer och hur det töms ut.”

”Vi behöver göra effektiva bedömningar av vattenanvändningen på hela produktionsanläggningen”, säger Kristina Åstrand, Director of Sustainability and Digitalisation på Tetra Pak Processing Systems. ”Vissa av våra förpacknings- och processtekniker informerar livsmedelsproducenten om hur mycket vatten som används i produktionen, varifrån vattnet kommer och hur det töms ut.” 

Kristina delar sina tankar om de vanligaste områden där livsmedelsproducenter kan minska resursanvändningen i verksamheten.

Uppdatera process- och förpackningsutrustning för att minimera vattenförbrukningen

Rengöring och sanering är viktiga delar i all livsmedelsberedning. Och tillgången till rent vatten är avgörande för att bevara livsmedel och kvalitet och upprätthålla livsmedelssäkerhet i driften. 

Vatten används i ungefär 95 till 99 procent av alla rengörings- och saneringsmoment. Om hanteringen av vatten missköts på produktionsanläggningen kan det därför medföra betydande kostnader, påverka underhållet av maskineri och leda till intäktsförluster och försämrad livsmedelskvalitet. Dessutom är vattenförbrukning och koldioxidutsläpp tätt sammanvävda, vilket innebär att arbetet för att hantera vatten på ett mer effektivt sätt även kan leda till betydligt lägre koldioxidutsläpp.

”Nuförtiden har insatser för att minimera koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och produktsvinn blivit en avgörande aspekt av alla våra aktiviteter inom utveckling av utrustning och produktionslinjer”, förklarar Kristina. ”Med vårt nya, innovativa sätt att producera JNSD, till exempel, behandlar vi vattnet med en optimerad UV-ljusdos och filtrering i stället för pastörisering. Genom att kombinera detta med en integrerad blandningsfunktion kan våra kunder minska vattenförbrukningen med upp till 50 procent och energiförbrukningen med 67 procent, jämfört med konventionella produktionslinjer”.

”Genom att återvinna vatten kunde till exempel en av våra kunder minska sin vattenförbrukning med 95 procent och spara 22 miljoner liter vatten år”.

När livsmedlen är klara att förpackas kan resurssnåla fyllningsmaskiner öka effektiviteten och produktionstakten och samtidigt minska förbrukningen av vatten och ånga. På så sätt uppstår mindre avloppsvatten och därmed en lägre kostnad för att hantera det för mejeriproducenterna. Den senaste steriliseringstekniken, till exempel, resulterar i fem gånger lägre elförbrukning och koldioxidutsläpp jämfört med aseptiska PET-alternativ där man steriliserar med väteperoxid.

Jämfört med konventionell utrustning kan vår senaste helhetslösning hjälpa kunderna att sänka vattenförbrukningen med 70 procent genom att använda en kombination av ny process- och förpackningsteknik. Detta har dessutom den extra fördelen att man minskar de totala växthusgasutsläppen med 20 procent och uppnår 30 procent mindre produktsvinn”, berättar Kristina. 

Återvinna vatten med vattenfiltreringsstationer

Upp till 20 procent av våra livsmedels- och dryckesproducenter är baserade och bedriver sin verksamhet i områden med hög eller mycket hög risk för vattenbrist. Förmågan att minimera vattenförbrukningen i produktionen är avgörande för livsmedels- och dryckesproducenter som verkar i områden där tillförlitlig tillgång till vatten ofta inte är någon självklarhet. 

Genom att använda den senaste vattenfiltreringstekniken, till exempel, kan man återvinna upp till 5 500 liter vatten per fyllningsmaskin och drifttimme. Vid filtreringen avlägsnas smörjmedel, rester av förpackningsmaterial, väteperoxid och höga/alkaliska pH-värden. Samtidigt cirkuleras rent vatten som är fritt från alla föroreningar tillbaka in i systemet. 

”Genom att återvinna vatten kunde till exempel en av våra kunder minska sin vattenförbrukning med 95 procent och spara 22 miljoner liter vatten år”, säger Kristina Åstrand. 

Använda data för att upptäcka dold ineffektivitet

Arbetet med att göra driften mer effektiv för att kunna minska vattenförbrukningen är också beroende av att man lyckas ta fram data som är dolda inom produktionsanläggningar. Genom att införa teknik som identifierar och visualiserar värdefulla datapunkter kan tillverkare enkelt diagnosticera processer, fatta mer välgrundade beslut och få tillgång till mer kapacitet med befintlig infrastruktur.

”Ett antal av våra kunder har lyckats sänka kostnaderna, producera mer och få mindre svinn genom att använda dolda insikter från fabriken. Genom att skapa en visuell bild av verksamhetens resultat kan vi identifiera och åtgärda flaskhalsar och på så sätt utöka kapaciteten utan några större kapitalinvesteringar. Till exempel kan en produktionslinje där utrustningen körs med 26 procents effektivitet uppnå effektivitetsförbättringar på 60 procent, så att kunden får tillgång till extra produktionsvolym”, förklarar Kristina.

”Med rätt teknik kan tillverkare hålla koll på sin vattenförbrukning och minimera driftskostnaderna”.

För att kunna minska vattenförbrukningen inom livsmedels- och dryckesindustrin är koldioxidsnåla process- och förpackningslösningar avgörande för att analysera och minska industrins ”vattenavtryck” och se var vi kan förnya härnäst. 

Det krävs en helhetssyn på kundens hela anläggningsverksamhet för att uppnå vattenbesparingar i driften. Det gäller allt från inkommande råmaterial till intralogistik och distribution. Till detta behöver vi integrerade lösningar som omfattar hela distributionskedjan från början till slut.

Fler berättelser från vår värld