12 november 2021

Ökad produktion och lönsamhet med helhetslösningar

Tekniska framsteg har lett till uppskalning, högre arbetstakt och produktivitet på mejeriföretag. Smart teknik är inte längre en framtidsambition, utan har blivit en viktig faktor som ökar produktionseffektiviteten och lönsamheten och samtidigt säkerställer både kvalitet och livsmedelssäkerhet hos mejeriprodukter. I dag förekommer den här tekniken i hela värdekedjan – i allt från jordbruk, lagring och insamling till transport, processer och förpackning. 

På grund av det oändliga antalet faktorer som kan påverka verksamheten är mejeriföretagens framgångar beroende av förmågan att se sambanden i hela värdekedjan och ta hjälp av helhetslösningar som kan bidra till att minska kostnader, öka produktionen och främja hållbarhet.

Anders Andren är mejeriproduktionsexpert och Product Manager på Tetra Pak. Han delar med sig av insikter om hur smart teknik kan hjälpa till att optimera varje steg i värdekedjan.

Effektiv jordbruksförvaltning  

Smart jordbruk är ett ledningskoncept som fokuserar på att använda modern informations- och kommunikationsteknik. Förmågan att fatta välgrundade beslut baserade på tillförlitliga data lägger grunden till ett precisionsjordbruk och optimerar behovet av arbetskraft. 

Foder, djurhälsa, gödsel, energi, vatten, jord och produktivitet[i] är alla viktiga beståndsdelar för att uppnå ett produktivt jordbruk. Genom automations- och processteknik kan lantbrukare proaktivt övervaka dessa variabler och ingripa i tid för att förbättra reproduktion, produktionseffektivitet, djurhälsa och livsmedelssäkerhet. 

”Till skillnad från vid direkt UHT-behandling kommer produkten vid indirekt UHT-behandling inte i direkt kontakt med värmekällan. Eftersom en stor del av värmeenergin återvinns är indirekt UHT ett kostnadseffektivt alternativ för att uppnå hög produktkvalitet”.

Mjölka smart

Övergången till uppkopplad teknik håller på att bli ett måste för att mejeribönder ska stå sig i konkurrensen. ”De som tar hjälp av automationsteknik kan undvika många av de rutinarbeten som ingår i mjölkningsprocessen”, förklarar Anders. ”På så sätt frigörs tid som kan läggas på effektiv jordbruksförvaltning och på att öka effektiviteten i hela produktionen”. 

Dåliga mjölkningsmetoder kan vara stressande för korna, vilket påverkar produktionens mängd och kvalitet. För att korna ska trivas bör tekniken alltid anpassas efter kon, inte tvärtom. Tillräckliga ventilationssystem och gödselhantering påverkar också levnadsförhållandena för hjorden och genererar högre produktion av bättre kvalitet. 

Livsmedelssäkerhet och kvalitet

Rumstempererade mejeriprodukter av hög kvalitet är beroende av exakt värmebehandling som säkerställer kommersiell sterilitet utan att försämra smak eller näringsvärde. Vid UHT-behandling är målet att maximera förstörelsen av mikroorganismer och samtidigt minimera kemiska förändringar i produkten. Det innebär att man måste hitta den optimala kombinationen av temperatur och processtid för olika typer av livsmedel. 

”På grund av de stora mängder energi som krävs i uppvärmningsprocessen behöver producenter använda högeffektiv UHT-teknik för att säkerställa hög och jämn produktkvalitet och samtidigt minska produktsvinn och vattenförbrukning”, säger Anders. 

Till skillnad från vid direkt UHT-behandling kommer produkten vid indirekt UHT-behandling inte i direkt kontakt med värmekällan. Eftersom en stor del av värmeenergin återvinns är indirekt UHT ett kostnadseffektivt alternativ för att uppnå hög produktkvalitet. 

Flexibel produktion  

Förmågan att anpassa sig till en föränderlig marknad är fortfarande A och O för mejeriproducenter. Så kallade 'hälsosamma' produkter har varit populära under lång tid, men konsumenternas definition av hälsosam har förändrats. En gång i tiden var hälsosam synonymt med fettsnål, men fick senare betydelsen ”berikad” (med till exempel kalcium, mineraler och Omega 3). I dag handlar hälsa mer om att minska laktoshalten och tillsätta protein. För att tillgodose föränderliga konsumenttrender krävs allt större flexibilitet i produktionen. 

”I vår OneStep-teknik kombineras separering, standardisering, blandning, värmebehandling med mera i ett enda steg, utan att påverka slutproduktens kvalitet”, förklarar Anders. ”På så sätt blir produktionsprocessen snabbare och mer effektiv, eftersom den möjliggör variation i blandningar och snabba produktbyten”. 

Olika flöden kan läggas till i blandningssteget, till exempel en chokladslurry eller ett proteinkoncentrat. På så sätt kan mejeriproducenter ta fram nya produkter till nischade marknader och möta konsumenternas efterfrågan på smidiga livsmedel med hälsofördelar.

Utrustningsunderhåll 

För att produktionen i anläggningen ska fungera effektivt och produktsäkerhet uppnås krävs att man arbetar förebyggande med rengöring och underhåll. ”Genom att vidta förutsebara och förebyggande underhållsåtgärder kan defekta komponenter i processlinjen upptäckas och bytas innan ett fel uppstår”, säger Anders.  

”Cleaning-in-place (CIP) är utformad för att styra viktiga rengöringsparametrar med mycket stor precision, förhindra potentiella risker kopplade till livsmedelssäkerhet, öka produktionstiden och minimera medieförbrukningen”.

Vid rengöring av mejerianläggningar är målet nästan alltid att utrustningen ska bli både kemiskt och bakteriologiskt ren. Då krävs grundlig rengöring av utrustningens ytor med kemiska rengöringsmedel följtav desinficering. Att utföra detta manuellt med borstar och rengöringsmedel är inte bara arbetskrävande utan också ineffektivt – eftersom systemen måste tas isär under rengöringsprocessen. 

”Cleaning-in-place (CIP) är utformad för att styra viktiga rengöringsparametrar med mycket stor precision, förhindra potentiella risker kopplade till livsmedelssäkerhet, öka produktionstiden och minimera medieförbrukningen”, förklarar Anders. 

”Genom att behovet av pastöriseringsapparat undviks kan producenter använda färre och mindre lagringstankar. Det innebär mindre CIP (Cleaning In Place) och förberedelser av tankarna, mindre använd golvyta, mindre underhåll och lägre produktförluster”.

Hållbar verksamhet

För att behålla konkurrenskraften behöver mejeriproducenter utnyttja process- och förpackningsteknik som minskar vattenförbrukning och koldioxidutsläpp. OneStep-tekniken gör också produktionen mer energieffektiv, minskar utsläpp och sparar resurser.

”Genom att behovet av pastöriseringsapparat undviks kan producenter använda färre och mindre lagringstankar. Det innebär mindre CIP (Cleaning In Place) och förberedelser av tankarna, mindre använd golvyta, mindre underhåll och lägre produktförluster”, säger Anders.

Förpackning

”För att maximera vinsten förlitar sig tillverkarna på högeffektiva fyllningsmaskiner som ger tillförlitlig, exakt, snabb och säker förpackning som optimerar produktionen och samtidigt bidrar till lägre vattenförbrukning”, berättar Anders.

Till exempel kan Tetra Pak® Water Filtering Station till Tetra Pak® E3/Speed Hyper producera upp till 40 000 portionsförpackningar per timme genom att använda eBeam-steriliseringsteknik för att utföra arbetet snabbare och mer effektivt. 

Mejeriföretagens långsiktiga framgångar är beroende av förmågan att se hela värdekedjan som ett enda, sammanhängande ekosystem. De som försöker effektivisera verksamheten genom att använda helhetslösningar kommer att gynnas av lägre kostnader, ökad produktion och en stärkt hållbarhetsprofil. 

Läs mer om optimal mjölkproduktion i vår guide

Fler berättelser från vår värld

Framsidan på Tetra Paks hållbarhetsrapport FY23

Tetra Paks hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av vår bransch.

Kvinna med anteckningsblock på ett fält

Information om hållbarhetsresultat

Se Tetra Paks resultat i form av nyckeltal för räkenskapsåret 2023 (FY23) hämtade från vår ESG-rapportering, med bland annat information om spårning, återvinning, klimat, energi, mångfald och vatten.