Partnerskap för att leverera mjölk till skolbarn i Uganda

Utmaningen – undernäring hos barn och låg skolnärvaro

I Uganda har låg mjölkkonsumtion i kombination med brister inom andra viktiga livsmedelsgrupper bidragit till omfattande undernäring. Hela 29 procent av alla barn under fem år lider av hämmad tillväxt. Uppskattningsvis 2,3 miljoner barn i landet är kroniskt undernärda1. Dessutom uppnår skolorna i Uganda dåliga kunskapsresultat med hög frånvaro (30 procent på låg- och mellanstadiet) och låg andel barn som går vidare till högstadiet (25 procent).2

Barn får skolmjölk

Initiativet – engagera föräldrar, mejeriföretag och myndigheterna i Uganda

Skolmjölksprogrammet i Uganda är ett innovativt initiativ som huvudsakligen finansieras av föräldrar med stöd och under ledning av lokala mejeriföretag och utvecklingsorganisationen SNV. Projektet backas också upp av statliga regelverk och resurser. Tetra Pak East Africa och Food for Development har ett nära samarbete med olika intressenter för att utveckla mejeriindustrin i Uganda. Målet är att skapa ett levande ekosystem av producenter för att förbättra näringsintag och försörjningsmöjligheter samt stimulera ekonomisk tillväxt genom mjölkproduktionsutveckling och ett skolmjölksprogram. Trots vissa framgångar och stark politisk vilja har programmen stött på utmaningar som brist på finansiering, höga livsmedelspriser och covid-19-pandemin.3

Intressenterna förespråkar att ett nationellt skolmjölksprogram införs i syfte att påverka landets hela värdekedja för mejeriprodukter på följande sätt:

Förbättra både näringsintag och kunskapsresultat bland skolbarn genom att förse dem med säker och näringsrik mjölk. Genom att uppmuntra barnen att konsumera mjölkprodukter varje dag kommer en hel generation konsumenter att skapas, vilket ökar den lokala efterfrågan på mejeriprodukter. Den lokala efterfrågan bör skapa en förutsebar, lokal marknad för mejeriprodukter, närmare bestämt ökad efterfrågan på behandlad mjölk. Det kommer i sin tur bidra till värdeskapande ekonomisk aktivitet, det vill säga ökad försäljning i mejerisektorn. Ökad lokal efterfrågan på behandlad mjölk ger lantbrukare en förutsebar marknad för deras mjölk (framför allt under perioden med för stor tillgång) och på så sätt förbättra deras inkomster och försörjningsmöjligheter.

Resultaten från programmet och de lärdomar som dras ska lägga grunden till ett nationellt skolmjölksprogram som kan förse hela landet med inhemsk mjölk, även regioner som saknar mejeriproducenter. Fyra av Tetra Paks kunder i Uganda ska förse programmet med mjölk: Pearl Dairy, Brookside Dairy, JESA Farm Dairy och Vital Tomosi.

Mjölk som bereds och förpackas med Tetra Paks aseptiska teknik bidrar till att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet och förser samtidigt barnen med viktig näring. Tack vare aseptisk teknik kan UHT-mjölk transporteras säkert till skolor utan behov av kylkedja och därefter förvaras i rumstemperatur.

Barn i kö får skolmjölk

Pearl är stolta över att delta i Ugandas skolmjölksprogram och vi är övertygade om att initiativet kommer att spela en avgörande roll, inte bara för att tillgodose barnens näringsbehov utan också för att forma konsumtionsvanorna för mejeriprodukter i Uganda. Som en av de största intressenterna i Ugandas värdekedja för mejeriprodukter är vårt syfte att förändra levnadsvillkoren för småbrukare i Uganda och bidra till en ny, starkare generation i Afrika genom att tillgodose näringsbehoven hos dagens barn. Vi arbetar ständigt med att bli regionens ledande näringsföretag och hoppas kunna skala upp vårt engagemang och deltagande i programmet för att få större räckvidd och ge många fler barn tillgång till mjölk i betydligt fler skolor. Vi vill gå i täten för den förändring vi drömmer om”.

– Rohit Rajasekharan, Chief Transformation Officer, Pearl Dairy.

Glada barn med skolmjölk

Värdet – bättre näringsintag, kunskapsnivå och levnadsvillkor för barn

För att uppnå det här målet anordnade Tetra Pak East Africa tillsammans med Food for Development en workshop om skolmjölksprogrammet i Uganda i augusti 2023. Samtliga viktiga intressenter i programmet deltog i workshoppen för att säkerställa att alla drar åt samma håll och effektivt samarbete för att skala upp programmet.

Genom att regelbundet förse skolbarn med näring i form av säker, förpackad mjölk strävar programmet efter att förbättra barnens hälsa och samtidigt uppmuntra dem att gå till skolan – vilket i sin tur ökar läskunnigheten. På så sätt hoppas Ugandas skolmjölksprogram bidra positivt till barnens hälsa, utveckling och lärförmåga. Samtidigt vill man främja en marknad för lokalproducerad, behandlad mjölk. Den utveckling som sker till följd av insatser i värdekedjan för mejeriprodukter förväntas också skapa arbetstillfällen och varaktig försörjning och ses som ett sätt att minska fattigdomen bland hushåll med små mejeribönder.

Att förbättra skolbarnens hälsa och stötta deras utveckling och skolresultat är otroligt viktigt för Ugandas framtid. Genom väl fungerande samarbeten med våra kunder, myndigheterna och föräldrar till barnen som deltar i Ugandas skolmjölksprogram kan vi förse barnen med välbehövlig näring. Och tack vare vår UHT-teknik kan vi även tillhandahålla näring i landsbygdsområden där elförsörjning och kylkedjor skapar svårigheter”.

– Jonathan Kinisu, Managing Director, Tetra Pak East Africa

Framtidsperspektiv – utöka programmet och befästa partnerskap

För närvarande serveras 50 000 skolbarn icke-smaksatt och smaksatt mjölk inom initiativet. Effekten av programmet på hälsa, skolnärvaro och kunskapsresultat mäts för att underlätta utbyggnaden. Målet är att inrätta ett nationellt skolmjölksprogram.

1 Database on child malnutrition, UNICEF, WHO och Världsbanken, 2020

2 Situational Analysis for children in Uganda, UNICEF, 2016

3 Global Child Nutrition Foundation, global undersökning 2021