”Vi känner oss trygga med att OT-standardisering, tillsammans med Tetra Paks standardiserade automationsramverk, är det bästa sättet att sänka projektkostnaderna och uppnå kortare ledtider och uppstartstider”.

Ron Veldhuizen, Global Director Operational Technology på FrieslandCampina

Case i korthet

Kund

Royal FrieslandCampina, en global mejeriproducent med huvudkontor i Nederländerna.

 • Ett ledande, multinationell mejerikooperativ med anläggningar i 30 länder och export till över 100 länder
 • Medlemmarna består av 9 927 mjölkgårdar och 15 137 mjölkbönder i Nederländerna, Belgien och Tyskland
 • Tillverkare av mejeriprodukter av hög kvalitet: mjölk och andra produkter som yoghurt, ost, modersmjölksersättning och desserter
 • Tillverkar även produkter till den professionella marknaden, exempelvis grädde och smör, ingredienser och halvfabrikat till producenter av modersmjölksersättning samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Utmaning

För att uppnå standardiserade OT-system och samtidigt leverera ett värde i hela det globala företaget, som omfattar över 40 sammanslagna företag med olika äldre system.

Lösning

En enda standardiserad lösning för anläggningsautomation, insamling och rapportering av information och möjlighet att lägga till fler anläggningar i framtiden.

Resultat

 • Tillförlitlig realtidsinformation till grund för dagliga beslut
 • Möjligheter till återanvändning av komponenter och kunskapsutbyte
 • Informationsdrivna arbetsmetoder för personal
 • Framsteg mot global standardisering – en konkurrensfördel.

Kundutmaning

År 2018 hade FrieslandCampina över 40 produktionsanläggningar – huvudsakligen i Europa och Asien – med en brokig samling maskin- och programvara för automation.

Ron Veldhuizen, Global Director Operational Technology på FrieslandCampina, förklarar: ”Vi tog fram en vision för global OT-standardisering inom hela företaget. Därigenom hoppades vi kunna sänka projektkostnader och minska ledtider i projekt med både nya fabriker och ombyggnationer”.

Det första steget för att förverkliga vision var att välja en teknisk standarduppsättning baserad på Siemens och Avevas teknik. Företaget insåg dock snart att detta inte ensamt skulle bli lösningen på hela problemet. För att dra nytta av de positiva effekterna av standardisering behövde de även ett standardiserat automationsramverk, bland annat en standard för att kunna använda OT-information.  Det skulle möjliggöra optimering, spårbarhet och effektivisering på anläggningarna och även skapa förutsättningar för att snabbt sprida best practice och se till att andra fabriker direkt fick tillgång till förbättringar som genomförts på en anläggning.

Tetra Pak-operatörer med en blå jordglob och noder

Val av lösning

FrieslandCampina började leta efter en standardiserad automationsplattform som var tillgänglig som kommersiell färdiglösning. Efter att ha undersökt flera alternativ valde de Tetra Pak® PlantMaster. De viktigaste argumenten för FrieslandCampinas beslut var:

 • Genom att använda Tetra Pak PlantMaster skulle de kunna integrera företagets befintliga automationssystem i en standardplattform, även om utrustningen kom från andra leverantörer. De skulle sedan kunna återanvända befintlig kod, vilket i sin tur skulle minska teknikkostnaderna och korta uppstartstiderna
 • Samtliga av FrieslandCampinas utvalda globala systemintegratorer skulle få tillgång till Tetra Pak PlantMasters bibliotek med automationsprogramvara och Tetra Pak skulle tillhandahålla den tekniska support, utbildning, rådgivning och kvalitetssäkring som krävdes för att genomföra det hela.

År 2020 undertecknade Tetra Pak och FrieslandCampina ett dedikerat licensramavtal som förtydligade alla juridiska och tekniska detaljer i samarbetet. Det omfattade inte enbart själva programvaran, utan också tjänster som utbildning och support.  Joris Scholten Linde, Key Account Manager på Tetra Pak i Nederländerna, berättar: ”Med det här avtalet bröt Tetra Pak ny mark. Det var första gången vi sålde vårt bibliotek med automationsprogramvara utan vår utrustning och första gången vi gav tredjeparts systemintegratorer tillåtelse att arbeta med det”.

Ur FrieslandCampinas perspektiv innebar, och innebär, ramavtalet att varje nytt projekt får en rivstart. ”Från första stund vet våra team vem de ska kontakta, vilka systemintegratorer som ska få offertförfrågan och så vidare. Vi har fått betydligt lägre arbetsbelastning i projekten genom att saker och ting är förberedda från början”, säger Ron Veldhuizen.

Tetra Pak automationssymbol mot blå bakgrund

Genomförande

Sedan avtalet undertecknades påbörjades införandet stegvis och numera arbetar fem av FrieslandCampinas anläggningar med Tetra Pak PlantMaster.

Sommaren 2021 slutfördes den första installationen på en ostanläggning i Nederländerna. Tetra Paks programvara användes för att automatisera systemet och utbildning och paket tillhandahölls till lokala systemintegratorer anlitade av företaget. I januari 2022 installerades även Tetra Paks programvara i en ny filtreringsenhet.

”Vi kommer snart att driftsätta två nya strategiska anläggningar i Asien baserade på Tetra Pak PlantMaster”, säger Ron Veldhuizen. ”Båda två drivs enligt konstens alla regler ur ett standardiseringsperspektiv, med hjälp av Tetra Pak, och drar nytta av systemets senaste funktioner för spårbarhet och recepthantering. Vi räknar med att få se rejäla spinoffeffekter i andra projekt framöver”.

En hand med en glödande kub

Den mänskliga faktorn

Förutom att tillhandahålla automationslösningen och stöd till systemintegratorer, hjälper Tetra Pak även till med FrieslandCampinas förändringsprocess. ”Genom teknikdemonstrationer, skräddarsydda utbildningar och referensbesök ger vi fler medarbetare möjlighet att införa det nya arbetssättet”, förklarar Joris Scholten Linde.

 

”Ett visst mått av motstånd är väntat när man inför en ny global standard”, säger Ron Veldhuizen. ”I det här fallet tvingades våra lokala team acceptera att bara ett fåtal systemintegratorer valdes ut för att sköta implementeringen och de i sin tur behövde bli bekväma med Tetra Pak PlantMaster. Förändring är aldrig enkelt, men Tetra Pak har verkligen gjort allt för att förse dem som leder våra lokala OT-projekt med den information och trygghet de behövde”.

Flera män tittar på skärmar med blå bildpunkter runt om

Resultat

På de platser där Tetra Paks lösning har införts kan FrieslandCampinas anläggningschefer redan uppleva de omedelbara fördelarna med tillförlitlig realtidsinformation när de ska fatta dagliga beslut.

”Det är fortfarande för tidigt för att se hur vårt nya arbetssätt påverkar företagets resultat”, säger Ron Veldhuizen, ”men vi känner oss säkra på att ju bredare Tetra Pak PlantMaster införs, desto mer värdefull kommer återanvändningen av komponenter och kunskapsutbytet att bli. I slutändan är FrieslandCampinas mål ytterligare global standardisering, som kommer att lägga grunden till vår konkurrenskraft och framgång i framtiden”.

En man och en kvinna med blå bildpunkter runt om

Sammanfattning av fördelar

 • Tetra Pak PlantMaster möjliggör integrering av FrieslandCampinas befintliga automationssystem i ett standardramverk, vilket skapar möjligheter till optimering, spårbarhet och effektivisering i anläggningar
 • Globala systemintegratorer får tillgång till Tetra Pak PlantMasters bibliotek med automationsprogramvara

 • Teknisk support, utbildning, rådgivning och kvalitetssäkring möjliggör smidig implementering
 • Minskad arbetsbörda i projekt och lägre projektkostnader för både nya fabriker och ombyggnationer, vilket ger kortare ledtider och uppstartstider
 • Best practice kan snabbare delas med hela företaget.