Markåterställningsprogram

Återställa mark för att återställa den biologiska mångfalden

I vårt arbete för att främja markåterställning deltar vi i praktiska insatser genom att utveckla och stödja samarbetsprojekt inriktade på att återställa natur – med fokus på ett naturbaserat1 markåterställningsprojekt i Brasilien.

Araucaria Conservation Programme är vårt första initiativ för att återställa landsbygdsmark i atlantskogen i Brasilien med hjälp av inhemska arter. Syftet med projektet är att stärka lokalsamhällen, regionens flora och fauna och det globala arbetet med att främja biologisk mångfald och motverka klimatförändringar.

Varför är markåterställning så viktigt?

Världen förlorar 137 arter varje dag, till stor del på grund av skogsavverkning i syfte att ge plats åt jordbruket2. Och eftersom skogen tar upp ungefär 30 procent av världens koldioxidutsläpp2 leder avskogning till högre koldioxidnivåer i atmosfären och bidrar till klimatförändringar3.

 

Vi behöver alla samarbeta för att återställa den biologiska mångfalden, motverka klimatförändringar och skydda planeten. Araucaria Conservation Programme är vårt första markåterställningsprojekt och har utvecklats i samarbete med Apremavi, en icke-statlig organisation i Brasilien som har arbetat med naturskydds- och återställningsprojekt sedan 1987.

Barrträd med solnedgång i bakgrunden

Araucaria Conservation Programme

Atlantskogen är en av världens rikaste biomer, men också den näst mest hotade. I dag är bara 12 procent av den ursprungliga arealen skyddad. Det innebär att tusentals arter är utrotningshotade, samtidigt som regionen – och hela jorden – riskerar att gå miste om viktiga skogsmarker som tar upp koldioxid.

Araucaria Conservation Programme har som mål att återställa upp till 7 000 hektar mark i området under tio år. Det motsvarar 9 800 fotbollsplaner och projektet har valt ut ett särskilt utsatt område där endast tre procent av den ursprungliga arealen är skyddad i dag.

Ett annat mål är att certifiera upp till 13,7 miljoner hektar i enlighet med internationella, frivilliga standarder för koldioxidutsläpp och biologisk mångfald för mätning av kolbindning4. Det innebär att projektet kommer att stödja Tetra Paks åtagande om netto noll växthusgasutsläpp i den egna verksamheten till 2030 genom att företaget kan balansera sina återstående CO2-utsläpp.

Araucaria Conservation Programme

Atlantskogen är en av världens rikaste biomer, men också den näst mest hotade. I dag är bara 12 procent av den ursprungliga arealen skyddad. Det innebär att tusentals arter är utrotningshotade, samtidigt som regionen – och hela jorden – riskerar att gå miste om viktiga skogsmarker som tar upp koldioxid.

Araucaria Conservation Programme har som mål att återställa upp till 7 000 hektar mark i området under tio år. Det motsvarar 9 800 fotbollsplaner och projektet har valt ut ett särskilt utsatt område där endast tre procent av den ursprungliga arealen är skyddad i dag.

Ett annat mål är att certifiera upp till 13,7 miljoner hektar i enlighet med internationella, frivilliga standarder för koldioxidutsläpp och biologisk mångfald för mätning av kolbindning4. Det innebär att projektet kommer att stödja Tetra Paks åtagande om netto noll växthusgasutsläpp i den egna verksamheten till 2030 genom att företaget kan balansera sina återstående CO2-utsläpp.

Araucaria Conservation Programme i siffror

87 hektar återställd skog under 2022

År 2022 återställdes 87 hektar mark i kommunen Urubici i delstaten Santa Catarina, vilket var mer än det ursprungliga målet på 80 hektar. Av de 87 hektaren – en areal som motsvarar 136 fotbollsplaner – planterades träd på 47 hektar, medan ytterligare 40 hektar övervakas aktivt för att möjliggöra naturlig regenerering.

87 hektar återställd skog under 2022

År 2022 återställdes 87 hektar mark i kommunen Urubici i delstaten Santa Catarina, vilket var mer än det ursprungliga målet på 80 hektar. Av de 87 hektaren – en areal som motsvarar 136 fotbollsplaner – planterades träd på 47 hektar, medan ytterligare 40 hektar övervakas aktivt för att möjliggöra naturlig regenerering.

Ta reda på mer om vårt banbrytande initiativ

Våra strategiska ambitioner och mål för 2030

• Lansera det första naturbaserade1 återställningsprojektet – Araucaria Conservation Programme – i samarbete med Apremavi
• Återställa upp till 7 000 hektar mark • Uppnå netto noll växthusgasutsläpp i vår verksamhet (Scope 1 och 2 samt affärsresor) och 46 procent lägre växthusgasutsläpp i hela vår värdekedja5 i linje med vårt åtagande om 1,5 °C enligt SBT-initiativet jämfört med vår baslinje från 2019

• Certifiering av ett mycket större område i enlighet med internationella, frivilliga standarder för koldioxid och biologisk mångfald (Verra VCS och CCB) Genom certifieringen mäts kolbindningen genom att balansera de sista återstående utsläppen. Målet är att certifiera upp till 13,7 miljoner hektar i enlighet med internationella, frivilliga standarder för koldioxidutsläpp och biologisk mångfald för mätning av kolbindning.

1 ”Naturbaserade lösningar” är kostnadseffektiva lösningar som är inspirerade av och stöds av naturen och som samtidigt ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar och bidrar till ökad motståndskraft. Källa: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/ nature-based-solutions_en

2 Mitchell, C. (2022). Deforestation: Clearing The Path For Wildlife Extinctions. Källa: Worldanimalfoundation.org

3 United Nations Climate Action. Källa: https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/land ”Med 'ekosystem' avses ett dynamiskt system av samhällen med växter, djur och mikroorganismer och deras icke-levande miljö som interagerar som en funktionell enhet.” (Artikel 2 i konventionen om biologisk mångfald) https://www.cbd.int/ecosystem/

4 Upptag och lagring av koldioxid. Exempelvis träd och växter tar upp koldioxid, frigör syre och lagrar kol. Källa: https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/carbon-sequestration

5 Definierat som att uppnå netto noll växthusgasutsläpp i vår verksamhet (Scope 1 och 2 samt affärsresor) och 46 procent lägre växthusgasutsläpp i hela vår värdekedja i linje med vårt åtagande om 1,5 °C enligt SBT-initiativet jämfört med vår baslinje från 2019.