VÅR CEO HAR ORDET

”Vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT'S GOOD – motiverar oss dagligen medan vi fortsätter göra snabba framsteg på en hållbarhetsresa som började för många år sedan”, säger Adolfo Orive i inledningen av vår hållbarhetsrapport 2020
Adolfo Orive

Möjliggöra omvandling

Hållbarhet har länge varit kärnan i vår affärsstrategi och verksamhet. Det är förkroppsligat i vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™ – som kommer till liv genom att skydda livsmedel, skydda människor och skydda vår planet.  

Vår hållbarhetsstrategi omfattar alla tre områden. Vi arbetar tillsammans med kunder och partner för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process- och förpackningslösningar. Vi strävar ständigt efter att skydda våra egna medarbetare, stödja samhällen där vi är verksamma och skydda vår planets framtid och våra kunders långsiktiga framgång.  

Vårt varumärkeslöfte motiverar oss varje dag när vi fortsätter att göra snabba framsteg på en hållbarhetsresa som började för många år sedan. Det är en pågående drivkraft som inkluderar att säkerställa livsmedelssäkerhet, säkra en ansvarsfull värdekedja, främja mångfald och inkludering, bidra till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp m.m.  

Vårt varumärkeslöfte säkerställer också att hållbarhet förblir en integrerad del av de beslut vi fattar och de åtgärder vi vidtar genom hela värdekedjan. Till hjälp med dessa beslut styrs vi av FN:s mål för hållbar utveckling som ger en gemensam ram för organisationer i alla branscher att samarbeta inom för en bättre framtid. Denna vägledning bygger också på vårt pågående arbete med FN:s Global Compact, som vi varit en del av sedan 2004.  

Dessutom använder vi oss av våra tvååriga väsentlighetsanalyser som hjälper oss att identifiera och prioritera de aspekter av vår verksamhet som har den största positiva påverkan på intressenter. Denna rapport är ett viktigt instrument för att dela vår strategi och våra framsteg när det gäller att uppnå våra mål, fortsätta vår hållbarhetshistoria och miljörapportering som sträcker sig över mer än två decennier. 

När vi reflekterar över förra året måste vi börja med COVID-19-pandemin, en händelse utan motstycke som har påverkat, och fortsätter att påverka, samhällen världen över. I detta sammanhang har vårt engagemang för att skydda det goda aldrig varit viktigare – och vår känsla av betydelse har aldrig varit starkare. Under hela denna kris har våra prioriteringar varit att skydda människor – att skydda våra egna medarbetare och våra kunders och andra intressenters – samt att skydda livsmedel genom att hjälpa våra kunder att upprätthålla en kontinuerlig livsmedelsförsörjning.  

Den fulla effekten av COVID-19 har vi inte sett ännu, och det kommer att ta ett tag innan normaliteten återvänder. Men vårt engagemang för hållbarhet kommer att fortsätta, och våra investeringar kommer att ligga på samma nivå, när vi fortsätter framåt på detta område.   

Adressera globala utmaningar 

Som den ledande leverantören av process- och förpackningslösningar är vi medvetna om vårt ansvar för att adressera de utmaningar som hela vår bransch ställs inför. Vi har en lång historia av partnersamarbeten med våra kunder och andra intressenter i det avseendet, vilket bidrar till att främja positiva förändringar vad gäller hållbarhet. Vi anser att behovet av samlade insatser är särskilt angeläget i dag.  

Under 2019 såg vi medvetenheten och förväntningarna kring miljön nå en ny topp, både bland kunder, konsumenter, medier, icke-statliga organisationer och tillsynsmyndigheter. I det breda spektret av världens miljöutmaningar ser vi tre fokusområden.  

Det första är att hantera klimatförändringar, där vi som bransch måste minimera våra produkters och verksamheters totala påverkan på klimatet. Detta har varit i skarpt fokus med olika lagstiftningsinitiativ, till exempel European Green Deal.  

Det andra är att främja den cirkulära ekonomin, vilket innefattar att eliminera svinn och säkerställa livslängdsanvändning av förpackade produkter. Återigen drivs detta redan av lagstiftning runt om i världen, med ett starkt fokus på engångsplast. Det tredje är att skydda den biologiska mångfalden, en fråga som har aktualiserats av de senaste markbränderna i Australien, Brasilien och Kalifornien. 

Alla tre områden är nycklar till initiativ som vi har drivit under en tid. De är faktiskt oupplösligt sammankopplade. I hanteringen av klimatförändringar kan vi inte ignorera materialsektorn och den roll som förpackningar kan spela. Det räcker inte heller att bara fokusera på att ”minska, återvinna och återanvända” när man främjar cirkularitet: Vi måste beakta klimatpåverkan från de material som används i första hand. Följaktligen tror vi på en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp som driver en övergång från koldioxidhaltiga, fossilbaserade material till förnybara material med låg koldioxidhalt, vilket också kan bidra till att skydda den biologiska mångfalden.  

Därför är vår uppfattning att framtidens idealförpackning bör tillverkas enbart av förnybara eller återvunna förpackningsmaterial, vara 100 % återvinningsbara och stödja en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp.  

Under 2019 ökade vi våra insatser mot detta mål genom att omstrukturera våra utvecklingsinitiativ och väsentligt öka vår FoU-budget. Vi har redan gjort fantastiska framsteg. Vi är till exempel det första förpackningsföretaget att lansera papperssugrör i Europa. Vi påbörjar nu också ett fälttest av vår första aseptiska förpackning någonsin med ett alternativ till aluminiumbarriären. Vårt mål är att fälttesta en aseptisk förpackning tillverkad helt av förnybara källor år 2022.

Som komplement till våra förpackningsinnovationer driver vi också resurseffektivitet med vår utrustning och tjänster, och fokuserar på att minimera vattenanvändning, matsvinn och koldioxidavtryck i våra kunders verksamhet och hjälpa dem på resan mot att uppnå sina egna hållbarhetsmål.   

Genom hela värdekedjan 

Parallellt med detta viktiga utvecklingsarbete har vi fortsatt våra insatser för att öka hållbarheten i hela värdekedjan. Det innebär att vår egen verksamhet är ett globalt riktmärke, drivet genom initiativ som tillverkning av världsklass och investeringar i förnybar energi och ”gröna byggnader”.  

Dessutom ingår vår distributionskedja, där vi samarbetar med våra leverantörer för att främja förnybara material, minimera utsläpp och skydda biologisk mångfald och färskvatten. För att främja dessa mål blev vi tillsammans med vår leverantör sedan många år, Braskem, det första företaget i vår sektor som fick Bonsucro Chain of Custody-certifiering för våra växtbaserade polymerer, som säkerställer full spårbarhet från plantage till produkt.   

Vi arbetar också nära våra kunder och ger dem de lösningar de behöver för att uppnå sina egna hållbarhetsambitioner, som att maximera produktionseffektiviteten och minimera energianvändning, svinn och utsläpp. Genom partnerskap med ett stort antal intressenter driver vi insamling och återvinning – en viktig stödresurs för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. År 2019 hjälpte vi till att skapa ett antal viktiga partnerskap för att vidareutveckla återvinning och cirkularitet, inklusive det innovativa 3R-initiativet och 4evergreen-alliansen, utöver olika lokala initiativ i de länder som vi verkar i. 

Ett särskilt märkbart resultat av alla dessa insatser är våra framsteg mot att uppnå vårt huvudsakliga klimatmål 2020: att möta utsläpp på nivåer som 2010 trots tillväxt i företaget. Faktum är att vi ligger före vårt mål och har faktiskt minskat de totala utsläppen med 13 %. Med tanke på framtiden vill vi öka våra insatser ytterligare med ett ännu mer ambitiöst mål: att uppnå netto noll växthusgasutsläpp i vår egen verksamhet senast 2030, med en liknande ambition för viktiga områden i värdekedjan senast 2050. Vi tror starkt att konkreta steg som dessa är nödvändiga för att säkerställa att vi driver tillväxt samtidigt som vi minimerar påverkan på planeten.  

Som nämnts i början sträcker sig vår hållbarhetsstrategi bortom miljön. Den innefattar också att skydda livsmedel, vilket uttrycks i vår vision som ”Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt”. Med närvaron av COVID-19-pandemin är den visionen viktigare än någonsin. Men hur vi genomför det förändras, särskilt på grund av ökningen av digitalisering och uppkoppling. Dessa trender erbjuder nya möjligheter att förbättra livsmedelssäkerhet och kvalitet ytterligare, samtidigt som produktionsflexibiliteten, effektiviteten och hållbarheten ökar.

Dessutom har vi länge arbetat för att öka världens tillgång till säkra livsmedel. I årtionden har vi deltagit i utvecklingen av skolmåltider och näringsprogram, och arbetar med partner över hela världen. Bara under det senaste året nådde dessa initiativ ungefär 68 miljoner skolbarn. Inte bara genom att ge förbättrad näring och bättre utbildningsresultat, utan också genom stödet till det lokala jordbruket och främjandet av ekonomisk utveckling. På senare tid har vi utvecklat vår modell med mjölkproduktionscentra för att säkerställa långsiktig leverans av lokalt producerad kvalitetsmjölk utan att öka kostnaden för insamling, och att hjälpa till att förbättra livsförhållandena för många tusentals småbrukare. 

Slutligen är vi engagerade i att skydda människor. Det innefattar våra egna medarbetare genom att tillhandahålla en dynamisk och produktiv arbetsplats med tillräckliga möjligheter för lärande och utveckling.  

Lika viktigt är att det innebär att driva mångfalden i vår personalstyrka och främja en inkluderande kultur genom flera åtgärder som omfattar utbildning, rekrytering och talangutveckling. Det innefattar också att skydda samhällena där vi och våra leverantörer är verksamma, arbeta i partnerskap för att säkerställa att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras, och att driva öppenhet och aktiv kommunikation i hela värdekedjan.

Driva positiv förändring

Även om vi har gjort betydande framsteg när det gäller att skydda livsmedel, människor och planeten strävar vi efter att göra mycket mer. Därför har vi till exempel fastställt ett så ambitiöst nytt klimatmål och en ambition som återspeglar vårt hållbarhetsengagemang. För det första att föregå med gott exempel genom våra egna aktiviteter, vår innovation och expertis. Och för det andra att leda genom partnerskap.  

Under 2019 lanserade vi vår nya Strategi 2030 som ska vägleda vårt företag under det kommande decenniet. En av de centrala punkterna i detta är att leda hållbarhetsomvandlingen som består av två mål: att leda med lösningar för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp och att förbättra hållbarhet i hela värdekedjan. Återigen är detta en tydlig demonstration av vårt engagemang och vår ambition, att driva positiva förändringar både som företag och som en av industrins många intressenter. Därav namnet på denna rapport: ”Möjliggöra omvandling”, vilket innebär en ny etapp i vår pågående resa. Jag tar gärna emot feedback på denna rapport och våra prestationer.

Adolfo Orive 
Koncernchef och CEO, Tetra Pak

UTFORSKA

Pojkar med Tetra Classic-kartonger

Vi skyddar livsmedel

Utforska hur vi arbetar med våra kunder och partner för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Framtida talanger på Tetra Pak

Vi skyddar människor

Utforska hur vi skyddar och stärker våra medarbetare och stödjer samhällena där vi verkar.

Barn som leker

Skydda planeten

Utforska hur vi skyddar framtiden för vår planet och våra kunders långsiktiga framgång.