Adolfo Orive, styrelseordförande och VD för Tetra Pak

BREV FRÅN VD:N

”Gemensamma insatser, innovativa produkter och driftsmodeller och okonventionella partnerskap kommer att krävas för att öka takten i förändringsarbetet mot en mer hållbar morgondag”, säger Adolfo Orive i sin introduktion till vår hållbarhetsrapport 2022. 

Adolfo Orive, styrelseordförande och VD för Tetra Pak

VD har ordet

Det har inte varit någon lätt tid. Världen upplevde fortfarande de direkta och indirekta effekterna av covid-19-pandemin, exempelvis störningar i globala försörjningskedjor, resursbrist, personalsvårigheter och inflation. I början av 2022 invaderades sedan Ukraina av Ryssland, vilket har fått den globala ekonomin att ytterligare gå ned för räkning. Det här tragiska och fruktansvärda kriget, som vi fördömer i de starkaste ordalag, visar tyvärr inga tecken på att upphöra. I likhet med många andra hoppas vi att en omedelbar lösning går att hitta, så att freden kan återvända till landet. 

De här globala händelserna har betydande inverkan på global logistik och råmaterialpriser. På Tetra Pak gör vi vårt yttersta för att minimera effekten av de här störningarna på vår globala försörjningskedja. På grund av varierande efterfrågan, materialbrist och otillförlitlig logistik behöver vi emellertid tänka utanför boxen för att säkerställa försörjningen och samtidigt utnyttja de här möjligheterna till att skapa mer hållbara försörjningskedjor. Då krävs bättre planering och mer samarbete med leverantörer och livsmedels- och dryckestillverkare för att förnya befintliga system och hitta nya, potentiella lokala anskaffningskällor. Den här nya verkligheten återspeglas i industritrenden där linjära distributionskedjor går mot självständiga ”ekosystem” som är betydligt smidigare och bättre på att reagera på föränderliga marknadsförhållanden.

Trots de här utmaningarna drivs vi vidare av vårt löfte: ”Vi förbinder oss att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och vi lovar att värna om det goda: skydda livsmedel, människor och planeten”. Vi fortsätter att utgå från vår prioriteringar när vi värnar om hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare, konsumenter och samhällen och samtidigt bidrar till att upprätthålla livsmedelssäkerhet och skydda miljön. Allt det här hade aldrig varit möjligt utan det hängivna arbete som utförs av våra team över hela världen, som dygnet runt arbetar för att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Jag är otroligt stolt över våra anställda, som inspirerar mig varje dag.

Vi har höga ambitioner om att leda hållbarhetsomställningen i vår industri och jag är medveten om att vi bara kan uppnå detta genom att vidta konkreta åtgärder i hela värdekedjan. För att åstadkomma det behöver vi ta hänsyn till att alla utmaningar som vi står inför hänger samman, vare sig det gäller miljö, samhälle eller ekonomi. Samtidigt måste vi bilda starka och systemtäckande partnerskap, eftersom samarbete är viktigare än någonsin för att vi ska kunna lösa utmaningarna på ett bra sätt. 

Det är viktigt att vi agerar förebild genom att hantera och maximera vår positiva inverkan på naturen och samhället, fortsätter att integrera hållbarhet som viktig drivkraft i verksamheten och kriterier för beslutsprocessen, främja en hållbarhetskultur i vårt företag och industrin samt arbeta med vår värdekedja och livsmedels- och dryckestillverkare för att stödja deras eget hållbarhetsarbete.

Den här rapporten lyfter fram de insatser som vi har genomfört under 2021 för att leda vår bransch genom konkreta åtgärder. 

Under 2021 engagerade vi oss i klimattoppmötet på FN:s 26:e klimatkonferens (COP26) och det första globala FN-toppmötet om livsmedelssystem för att utforska vägar framåt tillsammans med andra intressenter i syfte att förändra livsmedelssystem och göra dem säkrare och mer hållbara.

Vi fortsatte att göra framsteg när det gäller vår ambition om att leverera världens mest hållbara livsmedelsförpackning1. I början av 2022, i ett samarbete med Elvir, blev vi det första 2 kartongförpackningsföretaget i livsmedels- och dryckesindustrin att lansera en kork av attribuerade återvunna polymerer3. Vi lyckades också slutföra en validering av en kommersiell teknik med en polymerbaserad barriär som ska ersätta aluminiumfolielagret som skyddar färska livsmedel i aseptiska kartongförpackningar. I valideringen ingick flera miljoner förpackningar i Japan. Vi går nu vidare till nästa utvecklingssteg genom att testa en fiberbaserad barriär som är den första i sitt slag i livsmedelskartongförpackningar som distribueras i rumstemperatur.

När det gäller vår klimatpåverkan är vi i linje med målsättningen att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela vår egen verksamhet senast 2030. Vårt mål är sedan att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja senast 2050. Vårt reviderade mål, som har godkänts av Science Based Target-projektet (SBTi), för Scope 1, 2 och 34 innebär att vi förbinder oss att minska utsläppen av växthusgaser i hela vår verksamhet och värdekedja med 46 % senast 2030, vilket är i linje med 1,5-gradersmålet. Under 2021 har vi minskat våra kombinerade växthusgasutsläpp inom Scope 1 och Scope 2 med 27 % tack vare det arbete som har utförts för att öka användningen av förnybar energi på våra anläggningar. Klimatavtrycket från vår verksamhet (Scope 1 och 2 samt affärsresor) minskade med 36 % jämfört med vår baslinje från 2019. Den övergripande minskningen av växthusgasutsläpp (Scope 1, 2 och 3) låg dock på en oförändrad nivå jämfört med 2019, vilket är en signal om att vi behöver göra mer med våra växthusgasutsläpp inom Scope 3 för att uppnå våra ambitioner.

Som ett svar på FN:s uppmaning om att göra detta till ett decennium för återställande av ekosystemen lanserade vi i samarbete med den lokala, ideella organisationen Apremavi ett nydanande, naturbaserat återställningsprojekt i Brasilien i början av 2022. Projektet knyter samman en rad intressenter för att återställa över 7 000 hektar mark för att återskapa den biologiska mångfalden, fånga koldioxid och motverka klimatförändringar. Projektet spelar en viktig roll för våra ambitioner om nettonollutsläpp genom att balansera de återstående utsläpp som vi har svårt att undvika.

Under 2021 samlades 50 miljarder kartongförpackningar in, vilket motsvarar över 1,2 miljoner ton5, och skickades till återvinning. Vi intensifierar nu arbetet i samarbete med våra leverantörer och andra partners för att öka den effektiva återvinningstakten. 

När jag tänker tillbaka på allt vi har åstadkommit det senaste året och blickar framåt ser jag fram emot att bygga vidare på vår starka grund och ytterligare höja ribban för våra ambitioner på hållbarhetsområdet. Med det sagt är jag medveten om att vi har en lång resa framför oss och att industrin behöver lägga i en högre växel. Gemensamma insatser, innovativa produkter och driftsmodeller och okonventionella partnerskap kommer att krävas för att öka takten i förändringsarbetet mot en mer hållbar morgondag. 

Som branschledare står vi fast vid vårt löfte om att göra vår del i att driva på snabba, systemtäckande och övergripande förändringar och göra vad vi kan för att hjälpa livsmedels- och dryckestillverkare att uppnå sina hållbarhetsmål. Jag är övertygad om att vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och partner kan leda hållbarhetsomställningen under kommande decennier och in i framtiden.

Adolfo Orive
Styrelseordförande och VD för Tetra Pak

________________________________________________________________________________________________________________________

1. En kartongförpackning tillverkad av förnybara eller återvunna material från ansvarsfulla källor hjälper därmed till att skydda och återställa jordens klimat, resurser och biologiska mångfald, bidrar till koldioxidneutral produktion och distribution och är bekväma och säkra, vilket innebär att de hjälper till att skapa ett mer motståndskraftigt livsmedelssystem, samtidigt som de är helt återvinningsbara.

2. I hela den här rapporten benämner vi den förpackning vi omvandlar ”kartonger”, vilket är en förkortning för ”kartongbaserade förpackningar för flytande livsmedel”.

3. De attribuerade återvunna polymerer som används i Tetra Paks kartongförpackningar är certifierade av Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) i enlighet med principerna för attribuering (RSB Advanced Products, kategori III).

4. Scope 1 omfattar direkta utsläpp från egna eller kontrollerade källor. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från generering av inköpt el, ånga, uppvärmning och kylning som konsumeras av det rapporterande företaget. Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja.

5. ”Ton” avser metriska ton.

UTFORSKA

Pojkar med Tetra Classic kartongförpackningar

Skydda livsmedel

Ta reda på hur vi arbetar med våra kunder och partner för att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt.

Framtida talanger på Tetra Pak

Skydda människor

Ta reda på hur vi skyddar och stärker våra medarbetare och stöder de samhällen där vi bedriver verksamhet.

Barn som leker

Skydda planeten

Utforska hur vi skyddar planetens framtid och långsiktig framgång för våra kunder.