Tetra Paks President och CEO Adolfo Orive

VÅR VD HAR ORDET

”Gemensamma insatser, innovativa produkter och verksamhetsmodeller och okonventionella partnersamarbeten är nödvändiga för att accelerera omställningen inför en hållbarare framtid”, säger Adolfo Orive i inledningen till vår Hållbarhetsrapport 2022. 

Tetra Paks ordförande och vd Adolfo Orive

Vd har ordet

Världen upplever fortfarande de direkta och indirekta effekterna av covid-19-pandemin med störningar i den globala distributionskedjan, resursbrister, inflation och utmaningar på arbetsmarknaden. Det har inte varit lätta tider. Därtill inleddes året 2022 med den ryska invasionen av Ukraina, vilket kommer ha fortsatta negativa effekter på den globala ekonomin. Det här tragiska och fruktansvärda kriget – som vi kraftfullt fördömer – visar tyvärr inga tecken på att trappas ned. Och likt många andra hoppas vi på en snar lösning och att fred snart kan få råda. 

De här globala händelserna har stora effekter på den globala logistiken och råvarupriserna. På Tetra Pak gör vi vårt yttersta för att minimera effekterna av störningarna i den globala distributionskedjan. Men så länge efterfrågan är volatil, tillgången begränsad och logistiken opålitlig måste vi tänka nytt för att säkra tillgången samtidigt som vi tar vara på denna möjlighet att skapa hållbarare distributionskedjor. Det kräver bättre planering och mer samarbete med leverantörer och livsmedels- och dryckesproducenter för att ompröva befintliga lösningar och potentiell användning av lokala resurser. Den här nya verkligheten visar sig i trenden inom industrin att linjära distributionskedjor övergår i autonoma ”ekosystem” som är mycket rörligare och reagerar snabbare på den ständigt föränderliga marknaden.

Trots de här utmaningarna drivs vi vidare av vårt syfte: ”Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och vi lovar att bevara det goda och skydda livsmedel, människor och planeten”. Vi fortsätter leverera enligt våra prioriteringar för att skydda våra medarbetares, konsumenternas och samhällets hälsa och välbefinnande, samtidigt som vi gör vår del för att garantera livsmedelssäkerheten och bevara miljön. Det här hade inte varit möjligt utan engagemanget i våra team världen över, som arbetar dygnet runt för att hjälpa till att säkra livsmedelsförsörjningen. Jag är oerhört stolt över våra medarbetare. De inspirerar mig varje dag.

Vi har en hög ambition att leda hållbarhetsomställningen i vår bransch. Och jag inser att det här bara är möjligt att uppnå om vi kan leverera konkreta åtgärder genom hela vår värdekedja. För att göra det måste vår utgångspunkt var hur våra miljörelaterade, sociala och ekonomiska utmaningar hänger ihop och dra nytta av starka och systemomfattande partnersamarbeten. För här är det viktigare än någonsin att samarbeta om vi ska klara de här utmaningarna. 

Vi måste gå från ord till handling och styra och maximera vår positiva påverkan på naturen och samhället genom att fortsätta göra hållbarhet till en viktig drivkraft i vår affärsverksamhet och vårt beslutsfattande, främja en hållbarhetskultur i företaget och branschen och samarbeta med vår värdekedja och med livsmedels- och dryckesproducenter för att stötta dem i deras hållbarhetsarbete.

I den här rapporten lyfter vi fram de satsningar vi har gjort under 2021 för att leda vår bransch genom konkreta åtgärder. 

Under 2021 deltog vi i det globala klimattoppmötet vid FN:s 26:e klimatkonferens (COP26) och det första globala FN-toppmötet om livsmedelssystem för att tillsammans med andra intressenter utforska vägar att ställa om livsmedelssystemen för att göra dem säkrare och mer hållbara.

Vi nådde nya framsteg i vår ambition att leverera världens hållbaraste livsmedelsförpackning1. I början av 2022 blev vi i samarbete med Elvir det första kartongförpackningsföretaget2 i livsmedels- och dryckesindustrin att lansera ett lock med attribuerade återvunna polymerer3. Vi har också framgångsrikt slutfört en kommersiell teknikvalidering av en polymerbaserad barriär som ersätter aluminiumfolieskiktet som håller färskvaror säkra i aseptiska kartonger. I Japan rör det sig om flera miljoner förpackningar. Nu gör vi framsteg på nästa utvecklingsnivå och ska testa en fiberbaserad barriär, den första inom livsmedelskartongförpackningar för rumstempererad distribution.

När det gäller vår klimatpåverkan är vi på god väg att nå nettoutsläpp av växthusgaser (GHG) inom vår egen verksamhet fram till år 2030. Ambitionen är att nå nettoutsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja fram till år 2050. Vårt reviderade mål, som godkänts av SBT-initiativet (Science Based Target), för Scopes 1, 2 och 34 innebär att vi har åtagit oss att nå 46 % GHG-minskning inom hela verksamheten och värdekedjan till år 2030, i strävan efter 1,5-gradersmålet. Under 2021 minskade vi våra kombinerade GHG-utsläpp i Scope 1 och 2 med 27 % tack vare arbetet med att öka användningen av förnybar energi på våra anläggningar. Klimatavtrycket från vår drift (Scope 1 och 2 samt affärsresor) minskade med 36 % jämfört med referensåret 2019. Den totala minskningen av växthusgasutsläppen (Scope 1, 2 och 3) 2021 var dock oförändrad om vi jämför med 2019. De signaler det ger oss är att det återstår mer att göra inom våra Scope 3 GHG-utsläpp för att nå vår ambition.

Som svar på FN:s uppmaning att göra 2020-talet till årtiondet då vi återställer ekosystemen lanserade vi i samarbete med den lokala icke-statliga organisationen Apremavi ett banbrytande naturbaserat markåterställningsinitiativ i Brasilien i början av 2022. I initiativet samarbetar flera intressenter för att återställa över 7 000 hektar mark för att rädda den biologiska mångfalden, fånga in koldioxid och begränsa klimatförändringarna. Initiativet har en central betydelse för våra nettonollambitioner genom att balansera de sista återstående utsläppen.

Under 2021 samlades 50 miljarder kartonger in, motsvarande mer än 1,2 miljoner ton5, och gick till återvinning. Vi stärker nu upp vårt arbete tillsammans med våra leverantörer och övriga samarbetspartner för att öka den effektiva återvinningsgraden. 

När jag reflekterar över vad vi åstadkommit det gångna året och tänker på framtiden ser jag med glädje fram emot att bygga vidare på vår starka grund för att nå våra hållbarhetsambitioner. Men med det sagt inser jag också att vi har en lång resa framför oss och att omställningen som branschen måste gå igenom kommer att ta tid. Gemensamma insatser, innovativa produkter och verksamhetsmodeller och okonventionella partnersamarbeten är nödvändiga för att accelerera omställningen inför en mer hållbar framtid. 

Som branschledare fortsätter vi göra vår del i att driva fram snabba, systemomfattande, holistiska förändringar och göra vad vi kan för att stötta livsmedels- och dryckesproducenter i deras hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners är jag säker på att vi kommer leda hållbarhetsomställningen under de kommande decennierna och i framtiden.

Adolfo Orive
President och CEO, Tetra Pak

________________________________________________________________________________________________________________________

1. En kartongförpackning tillverkad av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett resilient livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.

2. I den här rapporten benämner vi de förpackningar vi konverterar ”kartonger”, vilket är en kortare benämning för ”kartongbaserade förpackningar för flytande livsmedel”.

3. De attribuerade återvunna polymererna som används i Tetra Pak kartongförpackningar är certifierade av Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), enligt attribueringsprinciperna (RSB Advanced Products Category III).

4. Scope 1 omfattar direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktionen av inköpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det redovisande företaget. Scope 3 omfattar alla övriga indirekta utsläpp som förekommer inom ett företags värdekedja.

5. Med ton avses metriska ton.

UTFORSKA

Pojkar med Tetra Classic-kartongförpackningar

Vi skyddar livsmedel

Utforska hur vi arbetar med våra kunder och partner för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Framtida talanger på Tetra Pak

Vi skyddar människor

Se hur vi skyddar och stärker våra medarbetare och stödjer samhällena där vi verkar.

Barn som leker

Skydda planeten

Se hur vi skyddar framtiden för vår planet och våra kunders långsiktiga framgång.