Tetra Paks President och CEO Adolfo Orive

VÅR CEO HAR ORDET

”Med vår starka hållbarhetsförankring och djärva ambition att leda hållbarhetsomställningen kommer vi även i fortsättningen att gå i spetsen och arbeta för en hållbar framtid som bevarar det goda: livsmedel, människor, planeten”, säger Adolfo Orive i sin introduktion till vår hållbarhetsrapport 2021.
Tetra Paks President och CEO Adolfo Orive

Innovationer för en hållbar omställning

År 2020 ställdes världen inför en enorm utmaning, att hantera covid-19 när sjukdomen spred sig över hela världen. De globala insatserna bestod bland annat av vetenskapsbaserad innovation på många olika nivåer, från genomgripande åtgärder till nya verksamhetsprocesser. Vi förändrade även våra dagliga rutiner för att skydda oss själva och våra familjer samt ta hand om vår mentala hälsa. Pandemin påverkade vår verksamhet på djupet, genom att tydligt visa att planeten, samhället och ekonomin inte kan överleva utan samverkan. Krisen skapade möjligheter att främja innovation, vilket hjälper oss och våra kunder att begränsa konsekvenserna för livsmedelssystemet. Den stärkte också vårt syfte som företag: Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Och vi lovar att bevara det goda: skydda livsmedel, människor och planeten.

Under krisen har vi fokuserat på våra kärnprioriteringar: att skydda människor, däribland våra egna medarbetare samt kunder och intressenter; skydda livsmedel genom att hjälpa tillverkarna att upprätthålla en kontinuerlig livsmedelsförsörjning och dessutom utöka tillgången till säkra, näringsrika och välsmakande livsmedel. Bara under 2020 har över 77 miljarder liter produkter sålts i förpackningar från Tetra Pak. 

Pandemin har påmint oss om behovet av motståndskraftiga livsmedelssystem, vilket bland annat innebär att ge tillgång till livsmedel när hungern ökar världen över. Våra förpackningslösningar visade sig vara avgörande för att hantera problemen, liksom vår kapacitet på områden som bearbetning och service. Exempelvis utvidgade vi våra initiativ när det gäller mjölkproduktionscentra, bland annat i Albanien och Senegal, för att ge stöd åt 39 806 jordbrukare, varav 98 procent var småbrukare. Dessutom har vår bearbetningsportfölj optimerats för att förhindra livsmedelssvinn, och vi har lanserat vår första kompletta processlinje för vitost.

Innovation på nutritionsområdet var också avgörande. Tillsammans med en kund i Asien utvecklade vi en processlösning för sojabönor som kunde fånga upp oönskad okara – restmassan från sojabönor – och införliva det som annars skulle ha gått förlorat i högkvalitativa sojamjölksdrycker med högt fiberinnehåll. Vi använde ny digital teknik och tjänster för att förlänga produktens hållbarhetstid och minska avfallet. Tillsammans med våra kunder försökte vi säkerställa kontinuitet i livsmedelsförsörjningen och stärkte våra partnerskap för att hjälpa 64 miljoner barn att få mjölk eller näringsdrycker i skolorna, trots krisen under pandemin.

Samtidigt har vi under det senaste året fortsatt att göra framsteg i hur vi skyddar planeten genom att vidareutveckla världens mest hållbara livsmedelsförpackning – en helt återvinningsbar och koldioxidneutral kartong tillverkad av enbart ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material.

Under 2020 intensifierade vi såväl investeringar som samarbeten över hela linjen för att förverkliga detta mål – och fler partnerskap innebär snabbare lösningar. Vi tar lärdom av kollektivt handlande och tillämpar en strategi för hela livscykeln. Det innebär fyra tydliga områden med innovationssamarbete: Maximera användningen av förnybara material och se till att de anskaffas på ett sätt som är ansvarsfullt och skyddar den biologiska mångfalden, minimera koldioxidutsläppen från våra egna verksamheter och effekterna från vår egen värdekedja, öka tillgången på säkra livsmedel och bidra till att livsmedelssvinnet minskar samt arbeta aktivt för att utveckla hållbara värdekedjor för återvinning.

Förnybarhet och minskning av koldioxidutsläpp för material 

För att förverkliga världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning krävs det flera genombrott. Vi kan med glädje konstatera att vi – trots tuffa krav – gjort betydande framsteg i vår strategi för minskade koldioxidutsläpp. Vi var först i världen med att lansera en förpackning som är helt tillverkad av växtbaserade förnybara material. Under år 2020 sålde vi över en miljard av dessa kartongförpackningar. Vi har även producerat fler än 12 miljarder av våra banbrytande korkar gjorda av växtbaserade polymerer, sedan vi år 2011 lanserade dem i branschen för flytande livsmedel. Det har hjälpt oss att sänka koldioxidutsläppen med över 300 000 ton. Vår nya portfölj av fastsatta korkar kommer även att lanseras med ett växtbaserat alternativ, vilket ökar det förnybara innehållet i förpackningen samtidigt som nedskräpningen hålls nere till ett minimum.

Vår första förpackningslösning utan folieinnehåll finns nu ute i butikerna. Det skyddande aluminiumlagret har ersatts av en mer miljömässigt hållbar polymerfilm, vilket minskar koldioxidavtrycket med nästan 25 procent. Den tillverknings- och processteknik som möjliggjort det här kommer även att bana väg för framtida förpackningslösningar med högre fiberhalt och betydligt större andel förnybara material. 

En annan nyckelfaktor för att skydda vår sammanlänkade värld är att skydda den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att garantera en ansvarsfull anskaffning av material. År 2007 var vi först med att introducera certifieringssystemet FSC™(Forest Stewardship Council™) i förpackningsindustrin för flytande livsmedel. Under 2020 lyckades vi få 100 procent av vårt färdiga förpackningsmaterial till kunderna FSC™-certifierat. Detta stärker våra frivilliga certifieringsstandarder ytterligare. Här ingår bland annat Bonsucro – branschens första certifiering av helt spårbara växtbaserade polymerer. 

Ansvarsfull anskaffning måste gå hand i hand med en transparent och vetenskapsbaserad rapportering, för vilken vi arbetar med ledande plattformar för hållbarhetsbedömning, till exempel EcoVadis och CDP. Under 2020 var vi det enda kartongförpackningsföretaget att nå CDP-ledarskapsnivå fem år i rad och få dubbla A-poäng för både klimat och skog.

Vi minskar koldioxidutsläppen i värdekedjan 

Parallellt med utvecklingen av vår förpackningsportfölj minimerar vi utsläppen i hela vår värdekedja – från anskaffning av råmaterial till livscykelns slut för förpackningarna. Vi har lyckats nå 2020 års klimatmål och överträffat vår ambition att – trots affärstillväxt – begränsa utsläppen till 2010 års nivåer. Faktum är att vi har minskat våra totala utsläpp med 19 procent..

Nu arbetar vi för att nå ett ännu ambitiösare mål: att uppnå nettonollutsläpp i vår egen verksamhet senast 2030, med en liknande ambition för hela värdekedjan senast år 2050. Vi är dock övertygade om att det inte är tillräckligt att vidta åtgärder utan att samtidigt göra tydliga mätningar. Precis som data hjälpte oss att reagera effektivt på covid-19 måste vi använda oss av vetenskap för att arbeta med hållbarhet. År 2017 blev vi det första företaget i förpackningsindustrin för livsmedel att få våra mål för minskad klimatpåverkan godkända av SBTi-initiativet (Science Based Targets). Vi har satt upp utsläppsminskningsmål för 2030 i linje med 1,5 °C-scenariot, över scopes 1, 2 och 3. Det är det som krävs för att förhindra de mest skadliga effekterna av klimatförändringarna, enligt den senaste klimatforskningen.

Öka tillgången till säkra livsmedel och samtidigt minska matsvinnet 

Pandemin har avslöjat hur sårbart vårt globala livsmedelssystem kan vara. Vikten av att nå ut med livsmedel där det behövs och när det behövs – och den nyckelroll som högkvalitativa förpackningar och processer har i att uppnå detta – har aldrig varit tydligare. Och vi räknar med att denna roll kommer att bli ännu viktigare i framtiden, eftersom vi arbetar för att säkerställa att världens växande befolkning får tillgång till säkra och näringsrika livsmedel.

Samtidigt som medvetenheten om klimatkrisen har ökat de senaste åren, är det fortfarande många som inte kan se sambandet mellan att skydda miljön och öka tillgången till säkra livsmedel. Den enkla sanningen är att vi måste klara båda uppgifterna samtidigt. Det globala distributionssystemet för livsmedel står för nästan en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen1. Dessutom går ungefär en tredjedel av alla livsmedel som produceras förlorade eller slösas bort2, vilket även utgör ett betydande koldioxidavtryck, närmare bestämt 8 procent av de globala växthusgasutsläppen3. För att uttrycka det på ett annat sätt: Om matsvinn vore ett land skulle det vara världens tredje största utsläppsland. Att bekämpa matsvinn med våra process- och servicelösningar är därför en viktig del av att hantera klimatkrisen. Genom vårt innovationsarbete tillsammans med kunder på Zero Waste-fabriken arbetar vi för att minska slöseriet redan på produktionsstället. Det krävs dock brådskande åtgärder från alla delar av industrin, stater och samhällen för att hantera motsatsförhållandet mellan behovet av en större livsmedelsförbrukning och påverkan på naturresurser – både när det gäller förpacknings- och livsmedelsavfall.

Arbeta för återvinning och cirkularitet 

Samarbete och partnerskap är extremt betydelsefullt för återvinning, som är en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vi har i många år arbetat för att utveckla infrastrukturen för insamling och återvinning världen över. Detta banbrytande arbete har haft en viktig roll i att öka antalet anläggningar för återvinning av kartongförpackningar över hela världen, och vi kan i dag räkna till över 170 återvinningsverksamheter. Våra kartongförpackningar som samlas in för återvinning har ökat från 32 miljarder år 2010 till 49 miljarder år 2020. 

Under 2020 fortsatte vi att spela en aktiv roll i framstående branschinitiativ på områden som cirkularitet och återvinning. Till exempel är vi, tillsammans med 40 andra världsledande varumärken och återförsäljare, stolta medlemmar i Consumer Goods Forum Plastic Waste Coalition for Action. Vi ingår i alla arbetsströmmar, däribland strömmarna för förpackningsdesign, EPR-system (Extended Producer Responsibility) och kemikalieåtervinning. Förutom att hjälpa till med att utvidga infrastrukturen för insamling och återvinning har vi drivit informationsprogram och skapat ytterligare marknadsmöjligheter för återvunna material. Allt är en del av vårt mål om en värld där alla förpackningar samlas in, återvinns och aldrig blir till skräp. 

Under 2020 lanserade vi en stor, global kommunikationskampanj vid namn Go nature. Go carton. Genom att uppmuntra till debatt om hållbara förpackningar och lägga fram vår strategi på ett mer öppet sätt kan vi ge uttryck för vår övertygelse: Effektiva, hållbara förpackningar är avgörande för att bekämpa klimatförändringar och lösa andra miljöproblem och samtidigt förse en växande befolkning med mat.

I detta syfte har vi för första gången någonsin upprättat en extern advisory board för miljömässig hållbarhet med sex viktiga opinionsledare från hela världen. De ska hjälpa oss att forma vår hållbarhetsagenda och vägleda oss in i framtiden för att klara våra utmaningar, lära oss nya saker och anpassa oss – så att vi kan fortsätta att bygga en bättre framtid. För ungefär 70 år sedan ändrade vår teknik och våra lösningar spelplanen för hur man gör livsmedel säkra och tillgängliga, överallt. På grund av klimatkrisen och utmaningarna för livsmedelssäkerhet måste branschen ta nya steg på den här förändringsresan. Med vår starka hållbarhetsförankring och vår djärva ambition att leda hållbarhetsomställningen kommer vi även i fortsättningen att gå i spetsen och arbeta för en hållbar framtid som bevarar det goda: Livsmedel. Människor. Planeten.

Adolfo Orive

President och CEO, Tetra Pak


1. http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/
2. http://www.fao.org/3/mb060e/mb060e.pdf
3. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Food wastage footprint & climate change

UTFORSKA

Pojkar med Tetra Classic-kartongförpackningar

Vi skyddar livsmedel

Utforska hur vi arbetar med våra kunder och partner för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Framtida talanger på Tetra Pak

Vi skyddar människor

Se hur vi skyddar och stärker våra medarbetare och stödjer samhällena där vi verkar.

Barn som leker

Skydda planeten

Se hur vi skyddar framtiden för vår planet och våra kunders långsiktiga framgång.