Ansvarsfull spårning innebär att vi, vid inköp, tar hänsyn till andra aspekter än de traditionella faktorerna kostnad, kvalitet och leveranstider. Det här är ett av de strategiska målen för vår verksamhet i distributionskedjan och innebär att vi – i alla inköpskategorier och regionala kluster – tar hänsyn till etik, arbetsrätt samt samhälls- och miljöaspekter när vi anskaffar produkter och tjänster.

Markåterställning

Araucaria Conservation Programme är vårt första markåterställningsprojekt med fokus på att återställa förstörd landsbygdsmark i Atlantskogen i Brasilien. Här används inhemska arter, vilket skapar fördelar för både lokalsamhällen och regionens flora och fauna

Vårt arbetssätt

Som globalt företag med tusentals leverantörer världen över har vi möjlighet att bidra med god praxis när det gäller ansvarsfull spårning. Vårt mål är att minimera de negativa effekterna och tillföra något positivt till de företag, människor och samhällen som vårt leverantörsled består av. Vi tror att detta är rätt väg att gå och att det är också avgörande för att vi även fortsättningsvis ska vara förstahandsvalet för våra kunder och för konsumenterna.

Råmaterial med låga koldioxidutsläpp

Vårt mål är att alla våra förpackningar ska tillverkas av material som är helt förnybara. Redan nu är våra kartonger huvudsakligen gjorda av växtbaserade material som har betydligt lägre klimatpåverkan än förpackningar som tillverkats från fossila källor eller mineralkällor. De koldioxidutsläpp som en Tetra Recart livsmedelsförpackning avger under sin livslängd är exempelvis fem gånger mindre än hos motsvarande aluminium- eller glaskärl. Med förnybara material kan produkter också ge positiva miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter, binda kol samt minska utsläppen under sin livscykel och främja hållbar markanvändning och biologisk mångfald.


På webbplatsen för Ellen MacArthur Foundation kan du läsa mer om de växtbaserade materialens roll i den cirkulära ekonomin med låga koldioxidutsläpp:

Kartong

I snitt består cirka 70 % av en Tetra Pak-kartongs vikt av kartong. Trots att vi inte äger eller förvaltar några skogar använder vi oss av vår köpkraft för att främja hållbart skogsbruk.

Polymerer

En förpackning från Tetra Pak har ett tunt skikt av polymerer, eller plast, för att hålla innehållet fräscht och förhindra att fukt tränger in eller ut. Plast används också för att tillverka korkar, förslutningar och sugrör. Vår långsiktiga ambition är att alla våra kylda och rumstempererade förpackningar ska tillverkas av förnybara alternativ i stället för av oljebaserad plast.

Aluminium

Inuti våra aseptiska kartonger finns ett aluminiumlager som är åtta gånger så tunt som ett hårstrå från en människa. Det skyddar färskvaror mot syre och ljus, så att de klarar sig utan kylning i flera månader. Även om detta lager är i det närmaste försumbart arbetar vi hela tiden för att göra det ännu tunnare, samtidigt som vi undersöker alternativa barriärmaterial.

Andelen förnybara material

I snitt består cirka 70 % av en Tetra Pak-kartongs vikt av kartong. Detta tillsammans med växtbaserade polymerer, som finns i korkar och förpackningar, ökar avsevärt andelen material från förnybara källor i en förpackning. Denna andel bestäms genom att summera vikten av båda materialen och dela den med vikten på förpackningen.


Tillsatser, som tryckfärgen och pigmentet som ger locket sin färg, utgör en mindre del av förpackningens vikt (vanligtvis <1 %) och beaktas inte vid beräkningen av andelen förnybart material.


Användningen av förnybara material som ständigt ersätts, såsom träfiber från träd eller växtbaserad plast från sockerrör, spelar en viktig roll när det gäller att åtgärda resursbristen och minska klimatförändringarna.

bunt med platta kartonger