Tetra Pak leder Dairy Processing Task Force för att snabba på klimatåtgärder

 

Lausanne, Schweiz, 25 juli 2023 – Tetra Pak har tagit initiativ till Dairy Processing Task Force – ett samarbetsorgan som vill använda siffror från hela mejerisektorn till att förbättra metoder och minska koldioxidutsläppen från mejeriberedning. Arbetet blir ett komplement till Tetra Paks bidrag till den globala mejerisektorns Pathways to Dairy Net Zero Initiative.

Dairy Processing Task Force, under ledning av Tetra Pak, kommer utan konkurrenshänsyn att undersöka innovativa system och tekniker som krävs för att ytterligare minska växthusgasutsläppen i alla mejeriproduktionssystem och regioner. I dag står mejeriindustrin för 2,7 procent av världens växthusgasutsläpp1.

För att främja införandet av mer hållbara lösningar kommer Tetra Pak att föra samtal med viktiga aktörer i mejerisektorn och lyfta fram de senaste framstegen inom processteknik och utbyta metoder med resten av industrin. Nya innovationer och tekniker kan minska energi- och vattenförbrukningen, men också livsmedelssvinnet, i mejeriproduktionen.

Huvudmålen för Dairy Processing Task Force kommer att utvecklas i takt med att fler aktörer ansluter sig i ett försök att se till att varje medlem bidrar optimalt. Rent allmänt strävar Task Force efter att:

  • Mäta och minska växthusgasutsläpp vid mejeriberedning
  • Definiera och dela best practice för att minska växthusgasutsläpp
  • Ta fram och införa trovärdiga minskningslösningar
  • Fastställa hållbarhetsriktlinjer och rapporteringsramverk som kan utgöra en branschstandard för att uppmuntra till samsyn och gemensamma mål.

I många delar av världen utgör mjölkprodukter en viktig näringskälla och eftersom världens befolkning förväntas nå tio miljarder år 20502 spelar de en central roll i globala livsmedelssystem. Det finns dock ett akut behov av att minska miljöpåverkan från dem. Därför ska Task Force mer konkret undersöka vad som kan göras för att ytterligare minska utsläppen utan att kompromissa om volym eller näringsvärde för att på så sätt värna om mjölkprodukternas roll i säkra och tåliga livsmedelssystem.

Charles Brand, Executive Vice President for Processing Solutions & Equipment på Tetra Pak, säger: ”Mjölkprodukter spelar en viktig roll genom att bidra till människors försörjning, livsmedelssäkerhet och näringsvärde, men ingår i ett livsmedelssystem som inte är hållbart på lång sikt. På Tetra Pak är övergången till hållbara mejeriprodukter ett viktigt steg i vår strategi för hållbara livsmedelssystem. Vi försöker kontinuerligt optimera prestanda för våra kunder genom att samarbeta med dem, men även leverantörer och partners, i ett försök att minska belastningen på uttömliga resurser – mark, vatten och energi. Genom Dairy Processing Task Force kommer vi att utvidga arbetet så att det sträcker sig utanför vår egen verksamhet och samla ledande expertis i hela vår bransch.

”Hållbarhetsfrågan är definitivt en av de viktigaste utmaningarna, om inte den allra viktigaste, som vi som bransch behöver ta itu med. Detta kan bara uppnås genom samarbete och vi uppmuntrar andra ledande aktörer i värdekedjan för mejeriprodukter att slå följe med oss på den här resan. Tillsammans kan vi snabbare vidta konkreta åtgärder mot klimatförändringar i hela mejerisektorn”.

Donald Moore, Executive Director för Global Dairy Platform, kommenterar: ”Globalt arbetar mejeriindustrin för att producera näringsrika livsmedel på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att tillgodose efterfrågan hos en växande världsbefolkning. Effekterna av klimatförändringar utgör dock en risk för hela värdekedjan. Därför är det viktigt att vi som bransch agerar snabbt och strategiskt i miljöfrågor.

”Som global ledare inom innovativa system som höjer effektiviteten, kvaliteten och säkerheten för livsmedelsproduktion och processteknik anser vi att Tetra Pak är väl positionerade att leda processgrenen i Pathways to Dairy Net Zero Initiative”.

MEDIEKONTAKTER

Kontaktperson på Tetra Pak
Henry Stout
Tetra Pak
Tel: +46 (0) 733 36 18 56
Henry.stout@tetrapak.com   

Kontakt hos PR-byrå
Dani Marks
Brands2Life för Tetra Pak
Tel: +44 207 592 1200
tetrapakcorporate@brands2life.com  

k7930e00.pdf (fao.org)
https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100

 

Bilder för nedladdning