14 februari 2024

I takt med att städer och länder runt om i världen strävar efter att utveckla och förbättra sina återvinningsinfrastrukturer tar livsmedelsbaserade förpackningsföretag till drastiska och samarbetsinriktade metoder för att effektivisera återvinningen. För vår del handlar det om att designa dryckeskartonger för återvinning – att göra dem mer attraktiva för återvinning och att underlätta användningen av högkvalitativt återvunnet material.

Avfallshantering och återvinningsteknik är komplext och skiljer sig markant åt mellan olika länder – sopor i ett land kan utgöra en skatt för ett annat. Ta bara pappersbaserade dryckeskartonger somett exempel: De tunna polymer- och aluminiumskikten skyddar produkten som finns inuti och bidrar till att förlänga dess hållbarhetstid. Den största utmaningen för en del återvinningsföretag är dock att bidra effektivt till den cirkulära materialanvändningen genom att använda kvalitetsresurser till nya material och varor och därigenom minska användningen av nyproducerat innehåll. 

Där det finns infrastruktur på plats för avfallshantering och återvinning skickas pappersbaserade dryckeskartonger till pappersbruk. Där separeras fibrerna från de andra skikten genom att ”koka” förpackningarna i en stor bassäng med ljummet vatten tills fibrerna kan filtreras bort och återvinnas i andra pappersbaserade produkter som kartonglådor, servetter eller pappershanddukar. Återstående polymerer och aluminium (polyAl) kan omvandlas till lastpallar, backar, pellets, paneler, profiler, plattor samt olika byggmaterial och designartiklar.

För att designa för återvinning måste vi ompröva livsmedelsförpackningar från grunden
och ta hänsyn till produkternas hela livscykel, även när de är uttjänta

Vi gör kartongförpackningar mer attraktiva för återvinning

För att designa för återvinning måste vi ompröva livsmedelsförpackningar från grunden och ta hänsyn till produkternas hela livscykel, även när de är uttjänta. Inom ramen för dessa ansträngningar har vi tillsammans med vår branschpartner i Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) infört riktlinjer för återvinningsbar design för dryckeskartonger. Riktlinjerna innehåller teknisk vägledning för hur återvinningen av den här sortens förpackningar kan optimeras. 

Därefter har även 4evergreen alliance lagt till riktlinjer för design av dryckeskartonger i sin verktygslådaför fiberbaserad cirkularitet. 4evergreen är en branschöverskridande plattform som arbetar för att öka andelen fiberbaserade förpackningar i en cirkulär och hållbar ekonomi – och Tetra Pak är en av grundarna. Den uppdaterade Circularity by Design Guideline omfattar fiberbaserade förpackningstyper med komposit (inklusive dryckeskartonger) och hjälper designers att förstå hur kompatibla dessa är med olika återvinningsprocesser.

En metod som gör dryckeskartonger mer attraktiva för återvinningsföretag är att utöka andelen kartong – en åtgärd som dessutom bidrar till att vi når vårt långsiktiga mål om att förenkla förpackningsmaterialets struktur. Idag består en enliters kartongförpackning från Tetra Pak av cirka 70 % kartong, 25 % plast och 5 % aluminium. Det tunna aluminiumskiktet utgör ett viktigt skydd för livsmedelsprodukten samtidigt som det också skapar vissa miljöutmaningar.

Torben Vilsgaard, Tetra Pak

Vi måste hitta alternativa material till aluminium för att minska användningen av jordens begränsade resurser. Aluminium är ett icke-förnybart material som kräver komplicerade och energikrävande processer för att utvinnas – och aluminiumfolien i våra aseptiska kartongförpackningar står för en tredjedel av de växthusgasutsläpp som är kopplade till det basmaterial som används. Dessutom finns det ännu inga lösningar i industriell skala som kan användas för att utvinna aluminium ur begagnade kartongförpackningar.

Som en del av vårt arbetssätt kring design för återvinning investerar vi i forskning och utveckling för att hitta förnybara material som kan hjälpa oss att ersätta aluminiumfolien i våra aseptiska kartongförpackningar, komma bort från nyproducerad och fossilbaserad plast och öka andelen pappersbaserat innehåll i våra kartongförpackningar. Vi främjar även gränsöverskridande samarbeten och investeringar med återvinningsföretag och branschaktörer över hela världen.

Arbete med en ny pappersbaserad barriär 

Som en del av en storskalig teknisk validering som omfattar cirka 25 miljoner förpackningar och som för närvarande genomförs i Portugal, lanserade vi en aseptisk kartongförpackning för mjölk med en pappersbaserad barriär tillsammans med Lactogal – en ledande mejeriaktör i landet. Den här världsunika förpackningen, som består av cirka 80 % kartong, innehåller 90 % förnybart material och minskar koldioxidavtrycket med 33%1. Den har dessutom en hållbarhetstid på upp till nio månader för flytande mejeriprodukter som distribueras i rumstemperatur då den skyddar livsmedlet inuti mot ljus och syre. 

kvinna designar en dryckeskartongförpackning på en surfplatta

Den här utvecklingen i vårt pågående arbete med att utforma dryckeskartonger för återvinning – något som fortsätter att ange tonen för den ökade användningen av papper i förpackningar – visar att det går att skapa aseptiska dryckeskartonger som är mer hållbara samtidigt som livsmedelssäkerheten och livsmedelsförsörjningen förbättras. 

Designen är bara början

Trots att design för återvinning är avgörande för att snabba på återvinningen är den bara början på en kartongförpacknings återvinningsresa. Innan den kan sorteras och bli till nya och värdefulla material måste den samlas in från konsumenterna, vilket är ett mycket viktigt steg i processen. 

Vi samarbetar med andra aktörer i hela värdekedjan för återvinning för att snabba på insamlingen och sorteringen, öka återvinningsföretagens kapacitet och effektivitet samt bidra till att utveckla marknader för återvunnet material. Vi investerar dessutom upp till 100 miljoner euro per år de närmaste fem till tio åren för att förbättra kartongförpackningarnas miljöprofil ytterligare, bland annat genom att ta fram förpackningar som har en förenklad materialstruktur och större andel förnybart innehåll.

Våra återvinningsmål är ambitiösa och vi har fortfarande mycket kvar att uträtta. Du kan läsa mer om vår återvinningsresa här. 

 

Tetra Paks Carbon Trust-certifierade koldioxidkalkylator för kartonger, version 9 (giltig från 2023-01-01). Scope: mätning från vaggan till graven av en Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf-kartongförpackning med växtbaserade polymerer i beläggning och pappersbaserad barriär jämfört med en standard Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf-kartongförpackning. Geografi: Branschdata från EU.

Framsidan på Tetra Paks hållbarhetsrapport FY23

Tetra Paks hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av vår bransch.

Kvinna med anteckningsblock på ett fält

Information om hållbarhetsresultat

Se Tetra Paks resultat i form av nyckeltal för räkenskapsåret 2023 (FY23) hämtade från vår ESG-rapportering, med bland annat information om spårning, återvinning, klimat, energi, mångfald och vatten.