2020-07-20

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak, COVID-19 och livsmedelssäkerhet

COVID-19: Ska jag tvätta matförpackningar efter att ha tagit hem dem när jag handlat?

Martin Lappann, mikrobiologichef, Tetra Pak

COVID-19-pandemin har förändrat vår värld radikalt.  Några av förändringarna har varit uppenbara, med nedstängningar, karantän och framför allt mänskligt lidande.

Andra förändringar har varit mindre dramatiska, men har ändå ändrat våra liv. När restauranger i många länder är stängda av hälso- och säkerhetsskäl har matlagning i hemmet blivit standardalternativet för måltider. Människors kylskåp och skafferier är nu mer välfyllda än vanligt, antingen för att vi har blivit ombedda att ta oss till affären mer sällan eller för att vi lagrar lite extra för att vara säkra på att inte basvarorna tar slut.

Världen över har konsumentefterfrågan på det vår bransch kallar livsmedel med lång hållbarhet ökat. Det är livsmedelsprodukter som kan lagras under en längre period utan kylning. Tetra Pak är en världsledande leverantör av förpackningar och utrustning för att bearbeta och förpacka dessa livsmedel – från UHT-mjölk, juice och krossade tomater till soppor och många liknande produkter.

Den här pandemin har dock åtföljts av en infodemi, när falska nyheter drar fokus från forskarnas ansträngningar att förmedla det de har lärt sig hittills om detta nya virus.

En del människor oroar sig också över om de kan få viruset när de handlar. En fråga som vi har fått är om man kan bli smittad av att SARS-CoV-2-viruset fastnar på ytan eller finns i en kartong från Tetra Pak.

Vi kan dra följande slutsats: SARS-CoV-2-smitta från Tetra Paks kartongytor eller produkter är extremt osannolikt. Jag ska förklara varför.

Till att börja med måste vi förstå hur virusinfektioner uppstår. Virus förökar sig endast i den smittade människa (eller det djur) som fungerar som värd. Bakterier eller mögel kan däremot växa på många ställen, så länge som förhållandena är rätt.

Viruset släpps sedan från värden genom att personen i fråga hostar eller nyser eller vidrör ett föremål. Efterföljande infektioner som är följden av att man får upp viruset från en förorenad yta är mycket osannolika, eftersom en virusinfektion endast uppstår från ett visst högt antal smittsamma viruspartiklar (minimal infektionsdos). Detta antal viruspartiklar är svårt att få upp från en förorenad yta eftersom SARS-CoV-2-viruset snabbt inaktiveras på ytor utanför värden.

Den återstående försumbara risken att ådra sig coronaviruset när man handlar kan kontrolleras med standardmässiga hygienåtgärder, som regelbunden handtvätt och att undvika beröring av mun, näsa och ögon, vilket rekommenderas av nationella och internationella hälsomyndigheter

Både amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och Världshälsoorganisationen anger att risken för att smittas av coronaviruset från livsmedelsprodukter, livsmedelsförpackningar eller påsar anses vara mycket låg. Följaktligen har inga fall av COVID-19-infektion bekräftats där infektionen misstänkts ha uppstått genom att vidröra mat, livsmedelsförpackningar eller bärkassar.

Det gäller särskilt för livsmedel i Tetra Paks ”aseptiska” kartonger, där förpackningsprocessen sker i en sluten, steril miljö. Allt steriliseras i tre steg:  utrustningen före produktion, därefter själva den flytande livsmedelsprodukten och slutligen ytan på förpackningsmaterialet.

Virus kan inte överleva denna steriliseringsprocess, i ännu mindre utsträckning än bakterier. När livsmedlet väl finns i en steril förpackning från Tetra Pak är det skyddat mot mikrober och virus, luft, ljus och läckage.

När livsmedelsprodukten finns på butikshyllorna fortsätter den att skyddas, eftersom viruset inte kan överleva någon längre tid på några ytor. Det finns inget känt fall som beskrivs i vetenskaplig litteratur som tyder på att en person har smittats av coronavirus från ytan på en livsmedelsförpackning.

Därför är det inte nödvändigt att tvätta en kartong för att minska risken. Om du tvättar kartongen kan däremot eventuellt vatten som finns kvar runt förpackningens tätningar skapa oavsiktliga omständigheter som gör att mögel växer på ytan, som sedan kan spridas till omgivande varor. Förekomsten av mögel i en hushållsmiljö kan skapa allergiska reaktioner, och mögelförorenad mat bör inte konsumeras på grund av risken för matförgiftning. Med andra ord: när du försöker undvika en helt försumbar risk kan du skapa en hälsorisk på grund av mögel.  Utan tvätt kommer en behålalre från Tetra Pak att förbli säker under den angivna lagringsperioden för livsmedlet inuti.

Överallt där vi arbetar följer vi internationellt ledande regleringsstandarder, som följer reglerna från EU:s och USA:s livsmedelsverk. Även när produktionen äger rum utanför dessa jurisdiktioner uppfyller vi EU:s och USA:s krav samt lokala bestämmelser.

I mer än 60 år har vi fått unik kunskap och erfarenhet av säker livsmedelsbearbetning och förpackning. Just nu hjälper detta oss verkligen att uppfylla vårt varumärkeslöfte: to protect what's good.

Martin Lappann