Tetra Pak och KMK Paper maximerar värdet av återvunna kartongförpackningar


Tetra Pak inledde 2016 ett samarbete med KMK Paper, en av Turkiets största papperstillverkare, för att utforska innovativa sätt att få ut största möjliga värde av begagnade kartonger. Målet för samarbetet var att främja principerna om en cirkulär ekonomi1 och skapa en effektiv värdekedja för återvinning av kartongförpackningar.


Bakgrund och initiativ – maximera potentialen för kartongåtervinning

Traditionellt sett har återvinning av dryckeskartonger främst handlat om att återvinna fibrer från begagnade förpackningar. När vi ska frigöra hela potentialen för kartongåtervinning handlar utmaningen dock inte bara om effektiv användning av kartongens fibrer, utan också dess polymerer och aluminiumkomponenter. Det behövdes en helhetslösning för att maximera resursåtervinningen och skapa nya marknadsmöjligheter för återvunna kartongmaterial.

Hand med polyAl-granulat

Bild: PolyAl-granulat kan användas för att tillverka många produkter

Resultat – en ny anläggning för att omvandla avfall till värde

Med målsättningen att utveckla en cirkulär värdekedja gav sig samarbetsparterna Tetra Pak och KMK Paper ut på en gemensam resa för att optimera kartongåtervinning. De lyckades visa hur viktigt det är att effektivt återvinna långa och starka fibrer från kartonger för att uppnå hållbar pappersproduktion. Samarbetsparterna såg också den outnyttjade potentialen hos polymerer och aluminium i kartonger och bestämde sig därför för att bygga en produktionsanläggning för polyAl2-granulat. Genom den här progressiva lösningen kunde materialen omvandlas till sekundära råmaterial som kan säljas på marknaden och bli till olika plastprodukter.

Resultaten av samarbetet mellan Tetra Pak och KMK Paper är väldigt lovande. Genom att använda sin metod för en cirkulär värdekedja har de lyckats omvandla begagnade kartonger till värdefulla resurser, skapat en bred bas av avfallsleverantörer och optimerat kapacitetsanvändningen på anläggningen. PolyAl-granulat har marknadsförts som mångsidig slutprodukt och tagits väl emot av marknaden. Detta skapar i sin tur nya möjligheter till hållbar plastproduktion.

Framtidsperspektiv – utöka marknaden för återvunnen kartong

Tetra Pak och KMK Paper vill bygga vidare på sitt lyckade samarbete och är fast beslutna att främja kartongåtervinningen på fler sätt. Resan slutar inte med produktionsanläggningen för polyAl-granulat: Båda parter utforskar ständigt innovativa lösningar och program för utveckling av slutprodukter för att se till att kartongförpackningar kan återvinnas i ännu högre grad. Även i fortsättningen kommer de att fokusera på att hitta hållbara lösningar, stödja principer för en cirkulär ekonomi och utöka marknaden för återvunna kartongmaterial.

Pallar gjorda av polyAl-granulat

Bild: Backar gjorda av polyAl

1 Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.

Plats
Turkiet

Involverade företag
KMK

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Aydeniz Volkan
Pishro Asefeh