Vårt löfte om att skydda livsmedel, människor och planeten genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Vi är fast övertygade om att varje enskild medarbetare bidrar till att leverera vår strategi. Våra investeringar i ledarskaps- och tekniska kompetenser – från rekrytering till pension – är därför investeringar i en framgångsrik verksamhet, eftersom vi på detta sätt lägger grunden till produktiva karriärer inom företaget.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löne- och förmånspaket1 , möjligheter till karriärutveckling och en stödjande och inkluderande arbetsmiljö för att behålla de största talangerna.

Tillväxt genom lärande

Genom att främja ledarförmåga och teknisk kompetens hjälper vi medarbetare att bidra till våra strategiska mål på ett meningsfullt sätt och att göra positiv skillnad i vår gemensamma värld.

 

För oss är det en grundläggande princip att bygga upp kompetens och främja en kultur med kontinuerligt lärande och utveckling. Genom att främja kunskapsutbyte och erfarenheter skapar vi en miljö där kompetens värdesätts, bekräftas och belönas. Våra medarbetare kan förvänta sig kontinuerliga utvecklingsmöjligheter som är kopplade till deras personliga mål och samtidigt bidrar till vår företagsstrategi.

Två kvinnliga experter på ett labb

Utvärderingar och incitament till framgång

För att se till att kompetensutvecklingen fortsätter vara en prioriterad fråga genomför vi regelbundna prestationsutvärderingar som en del av den utvärderingsprocess som används i hela företaget2.
Vi tror på att lyfta fram och fira bedrifter. Det finns också ekonomiska incitament till dem som uppfyller sina mål, exempelvis miljömål för återvinningsgrad och växthusgasutsläpp. Genom att knyta samman enskilda prestationer med hållbarhetsmål uppmuntrar vi medarbetare att aktivt bidra till företagets arbete med miljö och social hållbarhet.

Ingenjörer arbetar och tittar på en surfplatta tillsammans

Breddad kompetens inom flera funktioner

Vi gör vårt bästa för att hjälpa våra medarbetare att utveckla kompetens inom en rad företagsfunktioner. Det handlar om allt från fördjupade kundinsikter till att främja ett effektivt ledarskap. Vi erbjuder också kompetensutveckling på områden som är avgörande för att nå framgång på dagens dynamiska affärsmarknad.

Genom att främja lärande och utbyte av kunskaper och erfarenheter inom hela företaget, bygger vi upp en kultur där kompetens respekteras, erkänns och belönas.

Servicetekniker

Samla in och använda synpunkter från medarbetare

Vi mäter regelbundet våra medarbetares engagemang och samlar in synpunkter i olika frågor. Till exempel genomför vi en storskalig medarbetarenkät vartannat år. I enkäten får personalen betygsätta hur väl företaget lyckas skapa drivkraft för engagemang på olika sätt. Som ett komplement till den stora enkäten genomför vi två gånger om året pulsundersökningar för att mäta medarbetarnas engagemang. Här får de möjlighet att tycka till i olika frågor, exempelvis organisationsförändringar eller uppföljning av resultat från den stora medarbetarenkäten.

1 Merparten av våra anställda får utöver sina lagstadgade förmåner även förmåner som: olycksfalls-, invaliditets- och livförsäkring, dubbelt så hög grundlön som den globala standarden, sjukvårds- och pensionsförsäkringar i linje med marknadens mediannivån för respektive land, tackgåvor vid lång tjänstgöringstid, avgångsvederlag vid arbetsbrist som vanligtvis ligger över lagstadgade nivåer samt enhetliga outplacementtjänster över hela världen.

2 Under 2022 genomgick 98 procent av våra anställda regelbundna prestationsbedömningar.