Det operativa arbete våra medarbetare utför och den utrustning de använder medför vissa säkerhetsrisker, bland annat maskinsäkerhet, arbete på hög höjd, gaffeltrucksarbete, skär- och svetsjobb. Vi arbetar hårt för att skapa en säkerhetskultur som kan minska dessa risker. Våra arbetsmiljöprojekt säkerställer säkra och rättvisa arbetsförhållanden överallt för våra medarbetare. 

Så uppnår vi högsta säkerhet

Genom att prioritera våra medarbetares välmående strävar vi efter att skapa en säker arbetsmiljö som främjar förebyggande riskhantering. Vår GRC-process (Governance, Risk & Compliance) definierar tydligt vilka resultat som ska uppnås varje år samt steg för godkännande från ledningen. Riskerna bedöms i hela Tetra Paks verksamhet, våra interna kontroller kontrolleras internt varje år och interna inspektioner används för att säkerställa bolagsstyrningsaktiviteter.

Under 2022 nådde vi en fantastisk milstolpe med noll dödsolyckor på samtliga anläggningar i världen och endast en incident med allvarliga konsekvenser. Incidenterna används som katalysatorer för förändring och vi tar fram detaljerade handlingsplaner för att driva på förbättringar och förhindra att de inträffar igen.

Bild: Totalt antal anmälningspliktiga arbetsplatsolyckor – genomsnitt för 12 månader

Infografik över arbetsplatsolyckor

Innovativa lösningar och OHS-kompetens

Som ett led i vårt fortsatta säkerhetsarbete har vi infört My OHS, en global programvaruplattform som erbjuder heltäckande stöd till våra medarbetare och anställda hos våra representanter. Vi har också lanserat en virtuell kurs för att ytterligare stärka OHS-kompetensen hos viktiga positioner och ge vårt team de kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa en säker arbetsmiljö.

Fyra personer utbildas på ett tekniskt center

Kontinuerliga framsteg och färre olyckor

Vårt arbete för att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHS) har resulterat i en 19-procentig minskning av det totala antalet anmälningspliktiga arbetsplatsolyckor jämfört med 20211. Den här positiva trenden bygger vidare på våra framsteg från 2020 och visar vårt oförtröttliga arbete för att värna om våra medarbetares välmående.

Många av våra anläggningar fokuserar också mer allmänt på medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Allt från att erbjuda regelbundna kontroller av hörsel och syn, rutinmässiga vaccinationer och ergonomiska riskutvärderingar till stresshanteringsprogram, kompletterande behandlingar, råd om näring och ett hälsosamt levnadssätt samt stöd när det gäller alkohol- och drogmissbruk.

En man med förpackningsmaterial

Välbefinnande i första rummet

Som ett led i vårt mål om att förbättra våra globala medarbetares psykiska hälsa har vi lanserat en kampanj. Tanken är att den ska hjälpa människor upptäcka symptom på psykisk ohälsa hos sig själva eller en medarbetare. Vi har också tagit fram verktyg för att hjälpa dem att genomföra förändringar för att förbättra situationen.

Kampanjen genomfördes som ett komplement till vårt globala Employee Assistance Programme, som är öppet för alla medarbetare och deras familjer vid behov av stöd eller rådgivning. Under 2022 använde och interagerade över 3 000 medarbetare via vår portal för psykisk hälsa och ytterligare 3 200 genomförde vårt utbildningsprogram, bland annat den utbildning för ökad motståndskraft som vi lanserade samma år.

Leende medarbetare på jobbet

1 Siffrorna omfattar både medarbetare och personer som inte är anställda på en arbetsplats under Tetra Paks kontroll