Konsumenter gör nya prioriteringar och vidtar åtgärder för miljö, avfall och hälsa

Tetra Pak Index 2021 utforskar hur konsumenternas motivationsmönster och beteenden förändras världen över och hur vissa trender förblir relevanta även efter pandemin.  

Lausanne, Schweiz (18 OKTOBER 2021): Den senaste Tetra Pak Index-rapporten visar hur pandemin har fått konsumenter att ompröva hur de lever och hur de agerar. Pandemin har förstärkt det värde konsumenter sätter på mänskliga kontakter, både när det gäller umgänge med familjen hemma och med vänkretsen utanför hemmet. Gemensamma mat- och dryckesupplevelser är viktiga i nära relationer.

Rent allmänt kan man säga att den personliga, ekonomiska och miljömässiga utsatthet som vi alla upplevde under den globala ekonomin har skapat en övergång från oro till aktiv omsorg och en vilja att agera för att skydda oss själva, vår mat, våra samhällen och hela jorden. Livsmedelssäkerhet och säkerhet4 har också högsta prioritet, i och med att pandemin vände uppmärksamheten mot hälsofrågor och lyfte fram svagheter i våra livsmedelssystem. Oron för miljön är väldigt stor. Luftföroreningar och plastskräp i havet hamnar båda högst upp på listan över saker vi oroar oss över (83 %), med global uppvärmning hack i häl, enligt över tre fjärdedelar (78 %) av alla tillfrågade konsumenter i nio länder. De hamnar före både livsmedelssvinn (77 %) och tillgång till mat (71 %). Samtidigt är nu närmare hälften (49 %) av jordens befolkning medvetna om den inverkan som deras vardagliga val har på miljön.

Adolfo Orive, President och CEO för Tetra Pak, kommenterar: ”Årets Tetra Pak Index ger intressanta insikter kring hur konsumenter anpassar sin livsstil på praktiska sätt i vardagen för att göra positiv skillnad och bidra till en tåligare och mer hållbar framtid. Vi ser en tydlig ökning av traditionella ”back to basics”-värden, till exempel husmanskost, att äta med familjen och att minimera avfallet. Det handlar om allt från val de gör i hemmet till vilka företag de väljer att handla av – pandemin har förstärkt ansvarsfull konsumtion som viktig trend och skapat ökade krav på insatser i hela samhället”.

”För att kunna svara upp mot dessa behov och förväntningar krävs ett långsiktigt fokus och ett systemomfattande samarbete från alla intressenter. FN har redan utnämnt 2020-talet till ”ett decennium av handling” och lyfter fram behovet av att agera nu. Som ett målstyrt företag och global branschledare är vi på Tetra Pak fast beslutna att ta vårt ansvar. Vi är övertygade om att världens livsmedelssystem behöver förändras för att möta samhällets behov, förbättra livsmedelssäkerheten och samtidigt minska vår påverkan på naturresurserna. Därför arbetar vi med fokus på tre huvudområden: att öka tillgången till säkra och näringsriktiga livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt skapa mer hållbara värdekedjor.”

Ansvarsfull konsumtion blir en självklarhet

Bristen på frihet och valmöjligheter de senaste 20 månaderna har drivit konsumenter att ta tillbaka kontrollen och kräva åtgärder för att förändra status quo, på alla möjliga sätt. De försöker aktivt hitta sätt att göra skillnad i sina egna liv för att förbättra sin egen fysiska och psykiska hälsa – till exempel genom nya kostvanor – och i miljön omkring dem genom att återvinna mer och minska svinnet. Till exempel uppger 62 % av alla tillfrågade konsumenter att de tänker mer på kvaliteten hos det de äter och dricker, medan 54 % kastar mindre mat nu än före pandemin. Det kan också noteras att 72 % instämmer i att ”individer som jag” måste agera nu om de inte ska svika kommande generationer.

Konsumenter förväntar sig också att företag ska visa vägen och hjälpa dem att stabilisera de nya vanor de lägger sig till med. Över en tredjedel (35 %) väljer oftare varumärken baserat på deras hållbarhetsresultat än före pandemin, medan hälften (50 %) uppger att hållbar är ett viktigt krav på livsmedelsförpackningar och 61 % förväntar sig att livsmedels- och dryckesföretag ska gå i täten för att hitta nya lösningar.

När vi tillbringar mer tid hemma blir hushållets svinn och avfall tydligare. I ett försök att motverka det anpassar konsumenterna sina vanor. Över hälften (55 %) tänker planera måltider bättre för att undvika svinn, medan närmare hälften (46 %) anstränger sig mer för att källsortera material som kartong, glas och plast på rätt sätt sedan pandemin. Hälften (50 %) säger också att de troligen kommer att återvinna ännu mer nästa år, eftersom de vill bidra på ett personligt plan till att agera mot klimatförändringarna.

Återuppbygga och stödja våra samhällen

Pandemin har gjort människor mer eftertänksamma, med större empati för andra. De har börjat uppskatta meningsfulla sociala relationer – med nära och kära – på ett helt nytt sätt. Här spelar ofta gemensamma mat- och dryckesupplevelser en viktig roll när de ska njuta och ha kul tillsammans.

Konsumtion ”tillsammans utanför hemmet” har upplevt den största ökningen sedan pandemins början, hela 56 %3c, vilket är en av affärsmöjligheterna som lyfts fram i rapporten när det gäller vanor. En annan är att handla lokalt och välja lokala produkter för att visa den allt närmare kopplingen mellan miljö och samhälle. Förutom den närmaste kretsen av familj och vänner finns det också en gemensam vilja att bygga upp samhällen på nytt: Närmare en tredjedel (32 %) påverkar aktivt sitt lokalsamhälle att minska svinn, vilket är ett tecken på en rörelse av klimatambassadörer5. I vissa regioner, exempelvis Storbritannien, har faktiskt miljön gått om covid-19-pandemin som största orosmoln bland människor.

Konsumenterna försöker hitta sätt att ställa om från utsatthet till tålighet. I deras egna liv innebär det att förbättra sin egen fysiska och psykiska hälsa genom valet av exempelvis kost och ingredienser. Sedan pandemins början har konsumenterna upplevt genomgripande och snabba förändringar och tvingats till många uppoffringar. En tydlig trend som verkar vara här för att stanna är att konsumenter förändrar sin egna liv för att skapa en mer hållbar framtid och förväntar sig att företag gör detsamma – samt hjälper dem uppnå det här målet.

MEDIEKONTAKTER

Klicka här för att se mediekontakter

Relaterad material att ladda ned

Infographic cover page

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Tetra Pak Index 2021 cover page

Tetra Pak Index 2021