2020-07-06
UGANDA

​​​​​​​​Samarbete för utveckling av mjölkproduktion i Uganda

Utbilda mjölkbönder i Uganda

​Utmaningen

Ugandas mejerisektor spelar en mycket viktig roll i landets ekonomiska utveckling och är en viktig näringskälla. Trots att mejeriindustrin har bibehållit en genomsnittligt positiv tillväxttakt på 3 procent per år står sektorn inför olika utmaningar.

Enligt mejeriutvecklingsmyndigheten är den nationella mjölkproduktionen 2,2 miljarder liter per år. Av detta behandlas endast 33 procent. De återstående 67 procenten samlas inte in formellt, och mycket av det går förlorat. Cirka 95 procent av mjölkproduktionen kommer från småbrukare som bor i fattiga landsbygdsområden. Samtidigt är 41 % av befolkningen undernärda, enligt FAO.

Produktiviteten per ko är låg i Uganda, i genomsnitt endast fyra liter per dag. Detta tillskrivs bristen på jordbrukarutbildning och rådgivningstjänster. 

Initiativet

Pearl Dairy Farmers Community (PDFC) är ett initiativ som leds av Pearl Dairy Farms, Ltd. (ett ledande mejeri i Mbarara, Uganda) i samarbete med International Finance Corporation, Bles Dairies, VetEffect, SNV, Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development. 

Cirka 50 chefer för mjölkproduktionsutveckling har anställts och utbildats för att ge praktisk teknisk hjälp till 1 000 kommersiella mjölkproducenter i sydvästra Uganda. Dessa jordbrukare är också kopplade till ett särskilt mejeri, vilket ger dem garanterad tillgång till marknaden.

Programmet syftar till att uppnå följande mål:

  • Inrättande av ett professionellt team för rådgivningstjänster som utbildar mjölkbönderna i best practice inom jordbruksförvaltning med fokus på produktivitet och förbättrad mjölkkvalitet. 
  • Förbättra produktiviteten för de första 1 000 jordbrukarna med minst 30 %.
  • Skala upp programmet på lång sikt genom en uppsökande kampanj som riktar sig till 5 000 småbrukare.

Värdet

Ledande gårdar visar positiva förbättringar. Sammantaget har mjölkproduktionen i genomsnitt ökat med nästan 78 % per gård. Ökningen beror på teknisk hjälp från projektgruppen med korrekt utfodring, näring och djurhållning. 

Joseph Nsereko, som bor i Mbarara, är ett exempel på en bonde som gynnats av initiativet. Tidigare kämpade han för att höja den egna gårdens mjölkproduktion över 180 liter per dag med en besättning på 30 kor. Sedan jag gick med i projektet har produktionen fördubblats. Hittills har projektet bidragit till att skapa 150 nya direkta arbetstillfällen och förbättrat försörjningen för mer än 1 000 bönder. Småbrukare lär sig att generera mer inkomst och förbättra sina familjers näringsstatus.

”Vi är hedrade över att ha teknisk support från Food for Developments, som erbjöd praktisk utbildning till mjölkbönderna. Deras omfattande kunskap inom mjölkproduktion var en lärorik erfarenhet för bönderna.” Amit Sagar, vd, Pearl Dairy Farms, Ltd. 

Framtiden

Planen är nu att utöka programmet till att nå 5 000 småbrukare. Under 2021 förväntas mjölkproduktionen från gårdar i regionen öka med 100 000 liter/dag från den nuvarande nivån på 160 000 liter/dag, vilket ger en årlig ökning av jordbrukarnas intäkter med 3 miljoner USD.