Tetra Pak Vietnam samarbetar med Dong Tien för att fördubbla återvinningskapaciteten för begagnade dryckeskartonger

I linje med Tetra Pak Vietnams målsättning om att bidra till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp1, har företaget inlett ett samarbete med Dong Tien Packaging and Paper Co., Ltd. för att utöka och förbättra återvinningskapaciteten för begagnade dryckeskartonger i landet.

Bakgrund och initiativ – skala upp Dong Tiens återvinningsanläggning

Behovet av en effektiv och hållbar infrastruktur för kartongåtervinning i Vietnam fick Tetra Pak och Dong Tien att gå samman för att utöka landets återvinningskapacitet. I ett gemensamt initiativ investerade Tetra Pak och Dong Tien tillsammans över 3,5 miljoner euro för att uppgradera och utöka Dong Tiens återvinningsanläggning.

Resultat: större kapacitet och möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi

Med den uppgraderade linjen har man nästan fördubblat anläggningens kapacitet att separera pappret i mjölkförpackningar från Tetra Pak till 17 000 ton/år. Den nya återvinningslinjen möjliggör också produktion av återvunnen pappersmassa av hög kvalitet, som kan användas för att tillverka produkter som servetter och kontorspapper.

Den utökade återvinningskapaciteten på Don Tiens anläggning bidrar till ökad återvinning och mer hållbar resursanvändning i Vietnam. Genom att skapa värdefulla produkter av återvunnen pappersmassa av hög kvalitet kan företaget bidra till en cirkulär ekonomi. Samtidigt hjälper man till att höja värdet på begagnade förpackningar från Tetra Pak, vilket genererar större intäkter för insamlare.

Framtidsperspektiv – en viktig förebild för samarbete

Genom initiativet har ett utländskt företag inom förpackningslösningar för första gången investerat i ökad kapacitet för Vietnams återvinningsindustri.

Tetra Paks och Dong Tiens framgångsrika samarbete banar väg för ytterligare innovationer och framsteg i Vietnams kartongåtervinningsindustri. Tillsammans ska de fortsätta arbetet med att utveckla ett robust ekosystem för kartongåtervinning, vinna erkännande och stöd från myndigheter, livsmedels- och dryckesproducenter och andra intressenter som ett led i deras gemensamma målsättning om en cirkulär ekonomi där Vietnams förpackningsindustri tar större ansvar för miljön.

1 Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

A person in a white helmet working on a machine

Dong Tien Packaging and Paper Co., Ltd

Notebook made by recycled cartons on a table

Produkter tillverkade av återvunna kartongförpackningar