2018-05-21
KENYA

​​​​​​​​​​​​​​​Vi ingår partnerskap för att skala upp vår mjölkproduktion i Kenya

Tetra Pak har gått med i en offentligt-privat utvecklingssamverkan i syfte att skala upp mjölkproduktionsutvecklingen i Kenya och tillgodose landets växande efterfrågan på mejeriprodukter på ett hållbart sätt. Detta initiativ kommer att förbättra försörjningen tack vare ökad produktivitet, ökade inkomster och ett ökat deltagande av kvinnor i mejerivärdekedjan.

Utmaningen

Kenyas mejerisektor värderas till 1,7 miljarder dollar och utgör 40 procent av landets jordbruks-BNP. Sektorn försörjer över 700 000 småbrukare som bor i landsbygdshushåll. Småbrukarna (de som har en till tre kor) står för nästan 80 procent av landets mjölkproduktion, enligt Kenya Dairy Board.

Dock kämpar många av dessa bönder med låg kvalitet, låg avkastning och låg lönsamhet. På grund av otillräcklig infrastruktur och få kylcenter måste många bönder förlita sig på informella kanaler för att distribuera sin mjölk. Oväntade väderomslag har också lett till lägre lönsamhet för bönderna.

Initiativet

För att hantera dessa utmaningar och hjälpa den lokala mjölkproduktionen att nå sin fulla potential har vi ingått i offentlig-privat samverkan för utveckling mellan Tetra Pak East Africa, Tetra Laval Food for Development, vår kund New Kenya Co-operative Creameries (NKCC), svenska Sida och den icke-statliga organisationen Heifer International.

FN:s 17:e och sista globala mål för hållbar utveckling (SDG) manar till ”genomförande och globalt partnerskap”, vilket innebär att vi måste skapa nya former av samarbeten för att klara de utmaningar vi ställs inför. Detta partnerskap innebär en investering värd 12,6 miljoner dollar i ett projekt som ska hjälpa de 30 000 småbrukarna i Rift Valley och östra Kenya att producera mer mjölk av högre kvalitet. På så vis bidrar projektet även till FN:s globala hållbarhetsmål 2.

Tetra Paks roll är att erbjuda småbrukarna konkret utbildning, som tar avstamp i de positiva erfarenheter vi gjort av våra mjölkproduktionscentra. – Vi är väldigt ivriga att starta projektet med Kenyas mjölkproduktionscentra i samarbete med våra starkt motiverade partners, säger Rafael Fábrega, chef på Tetra Laval Food for Development.

Under tiden kommer vår kund NKCC att avsätta tid, kapital och personalresurser i projektet för att säkerställa framgång. – Projektet kommer att öka produktionsavkastningen per ko genom en innovativ förlängningsstrategi och kraftfull teknisk support från alla deltagande partners, säger Dominic Menjo, NKCC Chief Manager, Milk Procurement and Extension Services. 

Värdet

Detta initiativ kommer att förbättra inkomsten för 30 000 små mjölkbönder och deras familjer tack vare ökad produktivitet, ökade inkomster och ett ökat deltagande bland kvinnor i mejerivärdekedjan.

Varje dag kommer alla bönder i projektet att få sin mjölk köpt och hämtad för förädling. Därför kommer de att kunna investera in sin verksamhet och skapa tillväxt för landets mejerivärdekedja på ett hållbart sätt.

Projektet har också som mål att 50 procent av deltagarna ska vara kvinnor. Kvinnorna är redan involverade när det gäller att sköta boskap. Nya färdigheter stärker deras värde på arbetsmarknaden och i det lokala samhället. Barnen kommer också att dra nytta av nyttig och näringsrik mjölk genom Kenyas skolmjölksprogram.

Framåtblick

Med baslinjen på plats lanserades projektet med en workshop i mars 2018. Vår Tetra Laval Food for Development mjölkproduktionsutvecklingsspecialist genomför konkret utbildning för rådgivningskonsulenterna och småbrukarna. Nyckelvärden kommer att mätas efterhand projektet fortskrider. Bland dessa finns mjölkproduktion, mjölkkvalitet och böndernas inkomster.

Parterna undertecknar samarbetet på Sveriges ambassad i Nairobi.