Red Reciclo: Samarbete för att driva den cirkulära ekonomin och förbättra avfallshanteringen i Colombia


Red Reciclo är spanska för ”återvinningsnätverk”, ett samarbete mellan 14 företag som arbetar för hållbar avfallshantering. Bland medlemmarna återfinns Tetra Pak, Postobón, Nestlé, Sistema Coca-Cola, Bavaria och Carvajal Empaques.


Bakgrund och initiativ – samarbete för en cirkulär ekonomi i Colombia

Det gemensamma målet för samarbetet är att främja genomförandet av Colombias plast- och förpackningslagar, framför allt förordning 1407 från 2018 om ett utökat producentansvar för behållare och förpackningar samt ändringen 1342 från 2020 som reglerar användningen av plastpåsar. Genom att tillämpa förordningarna strävar Red Reciclo efter att leda Colombia mot en cirkulär ekonomi där avfall hanteras som en värdefull resurs.

En hand som håller i en mapp med information om återvinning

Bild: broschyr från Red Reciclo

Arbetet inom Red Reciclo bedrivs av CEMPRE (Compromiso Empresarial por el Reciclaje or Corporate Commitment to Recycling), en viktig organisation där Tetra Pak är en av de grundande medlemmarna. Initiativet är avgörande för att stärka insamlingskedjorna för olika material, exempelvis kartong, papper, kartongförpackningar, plast, glas och metall.

Resultat: Utökad insamling genom bättre arbetsförhållanden för avfallsplockare

Red Reciclo framstod som en kraftfull lösning som samlade insatserna inom 14 progressiva företag i Colombia. Det centrala målet för samarbetet är att främja hållbara metoder och driva principerna om en cirkulär ekonomi. Genom att fokusera på att utbilda konsumenter om korrekt hantering av fast avfall och förbättra insamlingsinfrastrukturen, försöker Red Reciclo bygga upp ett robust ekosystem för avfallshantering.

I planen ingår olika projekt och program som prioriterar bättre förhållanden för avfallsplockare och återvinningsföretag. Red Reciclo inför hållbara logistikplaner för att transportera användbart material till bearbetnings- eller återvinningscentraler. Initiativet investerar också i att stärka informationssystem för effektiva insamlingskedjor, bland annat spårbarhet för att uppnå en transparent återvinningsprocess.

Under pilotfasen 2020 visade Red Reciclo sin potential genom att hantera 58 336 ton avfall efter konsumentledet. I den gemensamma planen ingick flera program och projekt för att effektivt bygga upp en ekonomi som kretsar kring återvinning. Initiativet har inte bara hanterat stora mängder avfall, utan också bidragit till ökad medvetenhet om hållbara metoder för avfallshantering.

Efter pilotfasen tog Red Reciclo betydande steg framåt och utvecklade 38 initiativ över hela Colombia som engagerar över 9 000 avfallsplockare och hanterar cirka 622 000 ton avfall.

Framtidsperspektiv – fortsätta expandera genom gemensamma insatser

Genom gemensamma insatser har hållbara avfallshanteringsmetoder införts i betydligt större utsträckning, vilket fått positiv inverkan på berörda samhällen och miljön.

Målet är att ovan nämnda framgångar ska fortsätta och förbättras där arbetet redan är igång samt utökas till fler kommuner över hela Colombia. Red Reciclo tänker fortsätta sin resa fram till 2030 genom att stödja utvecklingen av en cirkulär ekonomi i hela landet och samtidigt samarbeta med aktörer i industrin, bland myndigheter och i utbildningssektorn.

Plats
Colombia

Involverade företag
Coca-Cola, Nestle, Postobon, Cempre

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Monica.Montes@tetrapak.com