Öka kunskapen om hållbarhet


Läs mer om våra viktiga samarbeten och partnerskap.

Flerpartsplattformar

Consumer Goods Forum (CGF)

Tack vare sin globala räckvidd, ledarskap på CEO-nivå och fokus på samarbete mellan återförsäljare och tillverkare är CGF unikt positionerade att driva på positiv förändring och bidra till att lösa svåra utmaningar som påverkar branschen, bland annat hållbarhet för miljö och samhälle, hälsa, livsmedelssäkerhet och korrekta produktdata.

Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation’s Network är världens ledande nätverk för en cirkulär ekonomi. Stiftelsen samlar företag, beslutsfattare, forskare, innovatörer och tankeledare för att skapa och skala upp en cirkulär ekonomi. Övergången till en cirkulär ekonomi kräver åtgärder från intressenter över hela världen. Ingen aktör kan göra detta på egen hand – samarbete är avgörande. Stiftelsen arbetar med världens ledande och mest inflytelserika organisationer, med förmåga att ställa om samhället, för att visa vad som är möjligt genom strategier och målsättningar för att införa en cirkulär ekonomi. Efter att ha varit medlem i Ellen MacArthur Foundation i många år utsågs Tetra Pak International S.A. till partner i början av 2023.

FN:s Global Compact (UNGC)

Tetra Pak är sedan 2004 undertecknande part i UN Global Compact och förbinder sig därmed att följa dess tio centrala hållbarhetsprinciper, bland annat för konstruktivt samarbete med intressenter.

World Resources Institute (WRI)

WRI är en global tankesmedja för miljöområdet med över 50 aktiva projekt inom klimatförändring, hållbara marknader, ekosystemskydd och ansvarsfull miljöstyrning. Vi är medlemmar i WRI Corporate Consultative Group och får för närvarande skräddarsytt stöd när det gäller metoder för rapportering av växthusgasutsläpp, vattenbedömning och engagemang inom livsmedelssystem.

Livsmedel

European Fruit Juice Association (AIJN)

AIJN är fruktjuiceproducenternas intresseorganisation i EU och grundades 1958. Organisationen, med bas i Bryssel, representerar hela industrin från bearbetningsföretag till förpackningsföretag för konsumtionsvaror.

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

Omkring 800 miljoner människor i världen lider av undernäring. Vi samarbetar med GAIN för att förbättra situationen och erbjuda näring åt riskgrupper, bland annat genom skolmåltidsprogram. Det långsiktiga målet är att leverera säljbara, berikade produkter till människor som lider av undernäring.

Global Child Nutrition Foundation (GCNF)

GCNF:s uppdrag är att ge barn i världen bättre tillgång till bra näring så att de kan uppnå sin inlärnings- och utvecklingspotential. Tetra Laval har haft en representant i styrelsen för GCNF sedan 2008.

Scaling Up Nutrition (SUN)

Tetra Laval anslöt sig till SUN 2013 och är nu medlem av SUN Business Network Advisory Board. SUN stöder ledare och allmänna initiativ på nationella plan för att hantera undernäringen i världen. Genom vår delaktighet stöder vi ett nätverk av myndigheter, samhällsrepresentanter, icke-statliga organisationer, bidragsgivare, företag och forskare som verkar för bättre näring i 55 länder.

Naturen

Apremavi

I samarbete med Apremavi, en ideell organisation i Brasilien som har arbetat med naturskydds- och återställningsprojekt sedan 1987, inledde vi 2022 kartongförpackningsindustrins första ”naturbaserade” återställningsprojekt: Araucaria Conservation Programme är ett innovativt markåterställningsprojekt i Atlantskogen i Brasilien, en av världens rikaste biomer och det näst mest hotade området i världen.

Science Based Targets Network (SBTN)

SBTN strävar efter att omvandla ekonomiska system och värna om våra gemensamma tillgångar – luft, vatten, mark, biologisk mångfald och världshav – genom att ställa upp vetenskapligt grundade mål för hela jordens system till 2025. År 2022 anslöt vi oss till SBTN:s Corporate Engagement Program för att stödja nätverkets arbete med att utveckla vetenskapligt baserade mål för naturen genom metoder, verktyg och vägledning som kan hjälpa företag att ställa om deras verksamhet. Vi förbinder oss att sätta upp företagsmål för naturen senast i slutet av 2022.

Klimatet

Caring for Climate

Vi är undertecknande part i det här initiativet från FN:s Global Compact, som fokuserar på näringslivets roll i arbetet med klimatförändringar. Genom Caring for Climate bidrar FN:s Global Compact, tillsammans med FN:s miljöprogram (UNEP) och UNFCCC, till att forma företagens klimatförändringsarbete. Caring for Climate är världens största initiativ för företagsledarskap inom klimatförändringar med över 400 företag från 60 länder. Tillsammans bildar de en kritisk massa av affärsledare för att genomföra lösningar kopplade till klimatförändringar och bidra till opinionsbildning bland allmänheten.

Social hållbarhet

AIM-Progress

År 2022 anslöt sig Tetra Pak till AIM-Progress, ett forum för ledande tillverkare av snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) och vanliga leverantörer som har gått samman för att möjliggöra och främja ansvarsfull anskaffning och hållbara distributionskedjor. Målet för AIM-Progress är att göra positiv skillnad i människors liv och säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras. 

Hållbarhetsstandarder

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Vi är stödmedlem i och medgrundare till ASI, en global ideell standardiserings- och certifieringsorganisation. ASI samlar producenter, användare och intressenter inom aluminiumvärdekedjan och strävar efter att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. Genom samarbeten strävar medlemmarna efter att tillsammans främja ansvarsfull produktion, anskaffning och hantering av aluminium.

Bonsucro

En global medlemsorganisation som främjar hållbar produktion, beredning och handel med sockerrör över hela världen. I oktober 2019 blev vi det första företaget i livsmedels- och dryckesindustrin att motta Bonsucro Chain of Custody-certifiering för spårning av alla växtbaserade polymerer i våra förpackningar i syfte att säkerställa spårbarhet på alla stadier i distributionskedjan för sockerrör, från råvaruproduktion till konsumtion.

CDP

En internationell, icke-vinstdrivande organisation som tidigare gick under namnet Carbon Disclosure Project och som driver ett globalt informationssystem för investerare, företag, städer, delstater och regioner som vill hantera sin miljöpåverkan. Tetra Pak har nått CDP-ledarskapsnivå för sjunde året i rad och får dubbla A-poäng för både klimat- och skogsprogram under 2022, vilket är fjärde året i rad. Samma år utsågs Tetra Pak också till ”Supplier Engagement Leader” för femte gången i rad.

EcoVadis

En tillförlitlig leverantör av hållbarhetsbetyg. Deras metodik utgår från 21 kriterier inom de fyra områdena miljö, rättvisa arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, etik/rättvist företagande samt distributionskedja. Deras metodik är baserad på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact och ISO 26000. År 2022 tilldelades Tetra Pak en guldklassificering från EcoVadis.

Forest Stewardship Council™ (FSC™)

FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Den konsensusdrivna flerpartsbeslutsprocessen definierar sociala, miljörelaterade och ekonomiska kriterier för skogsbruksverksamhet och hur dess certifieringsprogram bäst uppfyller villkoren för ett globalt hållbart skogsbruk. Tetra Pak är en aktiv medlem av FSC International. FSC™-licenskoden för Tetra Pak är FSC® C01404.

Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

RSB är en global flerpartsorganisation inom hållbarhet som strävar efter att sprida information om best practice i den nya, växtbaserade och cirkulära ekonomin. I februari 2021 införde Tetra Pak kartongförpackningar som innehåller attribuerade återvunna polymerer och blev därmed första företag i livsmedels- och dryckesförpackningsindustrin att certifieras i enlighet med RSB:s mest robusta och betrodda hållbarhetsstandard: RSB:s Advanced Products-certifiering.

Branschorganisationer

4evergreen

I 4evergreen har vi en branschöverskridande allians med målet att optimera cirkularitet och klimatprestanda för fiberbaserade förpackningar.

Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE)

Vi är medgrundare och medlemmar i ACE, en europeisk plattform där förpackningstillverkare och deras kartongleverantörer kan profilera kartonger som förnybara och återvinningsbara förpackningslösningar med lågt koldioxidavtryck. ACE har gjort mycket för att förmå industrin att bättre följa upp vårt ekologiska fotavtryck. I ACE ingår nationella organisationer som ACE-UK och Recarton-Germany, där vi är aktiva medlemmar.

Carton Council of North America

Vi är medlem i och en av grundarna till Carton Council of North America, en grupp kartongtillverkare som tillsammans utformar långsiktiga samarbetslösningar för att separera värdefull kartong från avfallsdepåer i USA och Kanada.

Carton Recycling Industry Committee

Vi är medgrundare och medlem i Carton Recycling Industry Committee (CRIC), som bildades i maj 2018 som ett resultat av Kinas utökade producentansvar som trädde i kraft i januari 2017. Kommittén fastställer målen för implementeringen av det utökade producentansvaret för kartongförpackningar. Kommittén arbetar för att främja branschintressenternas gemensamma arbete för att uppnå det mål som myndigheterna har satt upp och därmed förbättra hanteringen av kartongförpackningar i Kina.

China Packaging Federation (CPF)

CPF är en självreglerande branschorganisation som grundades för att främja en snabb, hälsosam och harmonisk utveckling inom Kinas förpackningsindustri.

European Organization for Packaging and the Environment (EUROPEN)

EUROPEN är ett Europatäckande organ som främjar förpackningars fördelar. Det stöder förpackningsriktlinjer som är miljömässigt, ekonomiskt och vetenskapligt välgrundade samt acceptabla ur ett socialt och politiskt hänseende. EUROPEN har som mål att skapa en helt transparent europeisk marknad för förpackningar och förpackningsprodukter, och samtidigt skydda produkten och miljön.

EXTR:ACT

Vi är grundare till och medlemmar i EXTR:ACT. EXTR:ACT grundades 2018 och är en europeisk plattform som arbetar för att öka återvinningen av dryckeskartonger och liknande, fiberbaserade förpackningar med flera material. Vårt arbete är inriktat på den tekniska processen för återvinning av förpackningar med flera material och vi samarbetar med hela värdekedjan för att se till att fiberbaserade förpackningar med flera material utformas med hela livscykeln i åtanke för att kunna samlas in, sorteras, återvinnas och återanvändas på olika marknader.

Global Recycling Alliance for Beverage Cartons and the Environment (GRACE)

Vi är medgrundare och medlemmar i GRACE, som samlar producenter av dryckeskartonger, kartongförpackningar för drycker och liknande pappersbaserade förpackningar på global nivå, i syfte att lyfta fram fördelarna med dessa produkter och utöka insamlings- och återvinningsgraden över hela världen. Målet är att lyfta fram de miljömässiga fördelarna med dryckeskartonger och liknande pappersbaserade förpackningar, förespråka ett effektivt ramverk för offentliga policyer samt främja åtgärder som drastiskt kan öka insamlings- och återvinningsgraden i världen.

Holy Grail 2.0

På initiativ av AIM – European Brands Association och med drivkraft från Alliance to End Plastic Waste har fler än 160 företag och organisationer i hela värdekedjan för förpackningar gjort gemensam sak inom Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0 och satt upp det ambitiösa målet att ta reda på om innovativ, digital teknik kan möjliggöra bättre sortering och återvinningsgrader av högre kvalitet för förpackningar inom EU för att på så sätt driva på en verkligt cirkulär ekonomi. Målet med projektet är att påvisa lönsamheten hos teknik för digitala vattenstämplar som kan användas för att uppnå mer noggrann sortering och bygga ett storskaligt affärscase.