Vårt ramverk för bolagsstyrning

God bolagsstyrning utgör grunden för vår strategi och vår syn på ledarskap och hjälper oss att nå vårt mål om att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Vårt ramverk för bolagsstyrning hjälper oss att leva upp till vårt varumärkeslöfte och följa relevanta bestämmelser och gällande lagstiftning samt agera på ett sätt som är etiskt och ansvarsfullt. Vårt globala ledarskapsteam ansvarar för att implementera ramverket med stöd av en bolagsstyrningsavdelning och ett nätverk av lokala tjänstemän med ansvar för riskhantering.

Tetra Pak ramverk för bolagsstyrning

Vår stadga om ansvar specificerar roller och ansvarsområden för Tetra Lavals styrelse och Tetra Pak. Ramverket innefattar också en omfattande riskhanteringsstrategi och ett system med riktlinjer, rutiner och globala processer för att hantera och bemöta risker. För att säkerställa en effektiv och transparent intern kontrollmiljö har vi implementerat ett nytt GRC-system (Governance Risk Compliance). Detta skapar en gemensam plattform för riskhantering som omfattar riktlinjer, rutiner och kontroller för riskreducering och processer, bedömningar och rapporter för kvalitetssäkring.

Medan kärnvärdena formar vår företagskultur och fungerar som vägledning för vårt beteende internt och externt, innehåller uppförandekoden regler om företagets inställning beträffande arbetsvillkor, antidiskriminering, sekretess, intressekonflikter, ekonomisk rapportering, regelefterlevnad, korruptionsbekämpning, mutor, barnarbete och miljöfrågor. Vi har upprättat ett hållbarhetsforum som bidrar till att ytterligare stödja vår strategiska och tvärfunktionella syn på hållbarhet. Dess medlemmar rapporterar till strategirådet och utgörs av representanter på Vice President- och Director-nivå från hela företaget.

Förtroende och transparens

För att bygga förtroende och öppenhet med våra kunder, och som en del av vår strategi för ansvarsfull spårning i hela vår leveranskedja, arbetar vi med ledande plattformar för hållbarhetsbedömning, inklusive Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), EcoVadis och CDP.

År 2020 belönades vi av CDP med prestigefyllda dubbla A-poäng för global förvaltning av klimat och skogar. Baserat på uppgifter som lämnats in via CDP:s frågeformulär 2020, ingår Tetra Pak i en mycket liten skara företag (1 %) som uppnått dubbla A-poäng av de fler än 5 800 företag som bedömdes. Genom sina betydande påvisbara åtgärder mot klimat- och avskogningsriskerna är företaget världsledande när det gäller miljömål, miljöarbete och transparens för företag.   

Att kommunicera om våra ansvarsfulla affärsmetoder och resultat är mycket viktigt för oss. Vi har publicerat miljörapporter sedan 1999 och vi har rapporterat om bredare hållbarhetsfrågor sedan 2005.

Globala principer

Som undertecknande part i FN:s Global Compact har vi förbundit till oss att ta ett aktivt ansvar för dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Varje år skickar vi in ett meddelande om framsteg (Communication on Progress) och bidrar också aktivt till FN:s mål och de standarder för best practice som finns hos FSC™ (Forest Stewardship Council™), Världsnaturfonden (WWF), FN:s World Food Programme (WFP) och Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).

Läs mer om vårt arbete med intressenter

Korruption: nolltolerans

Bekämpningen av korruption är en viktig del av vår bolagsstyrning och vi har nolltolerans mot korruption, mutor och bedrägeri. Korruption är oetiskt och underminerar marknadens möjligheter att fungera rättvist. Den förvanskar transaktionskostnader, förstör ett öppet, hederligt och anständigt samhälle och skadar den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen. Kampen mot korruption är en mycket viktig del i att vinna kunders, leverantörers och andra intressenters förtroende och främja en ansvarsfull, transparent företagskultur.

Medvetenhet, förståelse och efterlevnad

Samtliga medarbetare, på alla nivåer i företaget, har ett ansvar att följa ramverket för bolagsstyrning i sina dagliga beslut och handlingar. Detaljerna i ramverket finns på vårt intranät och det finns också ett obligatoriskt e-learningprogram.

Visselblåsning

Vem som helst inom företaget kan anonymt rapportera bekräftade eller misstänkta överträdelser mot vår uppförandekod eller oetiska beteenden direkt till Corporate Governance Officer eller Head of Audit, utan att straffbeläggas på något sätt. Varje fall av överträdelse mot vår uppförandekod hanteras separat och utreds på lämpligt sätt beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Om incidenten innebär att ett brott har begåtts rapporteras den till berörd myndighet.

CDP:s A-lista för klimat och skogar