Hur vi avgör vad som är viktigast

Tetra Pak är ett globalt företag och det finns därför många hållbarhetsfrågor att ta itu med och möjligheter att utforska. Vi tillämpar väsentlighetsprincipen i Global Reporting Initiative (GRI) för att på ett objektivt sätt kunna välja vilka frågor som är viktigast för våra intressenter och vår verksamhet. 

Vartannat år genomför vi en väsentlighetsanalys för att försäkra oss om att vi håller oss uppdaterade på våra hållbarhetprioriteringar. Senast vi gjorde en sådan väsentlighetsanalys var 2019. Processen för analysen bestod av tre steg:

  1. Vi identifierade och prioriterade intressenterna uppströms genom distributionskedjan, nedströms och inom Tetra Pak.
  2. Vi identifierade och prioriterade samhällsaspekter och miljöaspekter som är tillämpbara för livsmedels-, process- och förpackningsindustrin och lyssnade till alla intressenter.
  3. Vi använde vår egen experttrendanalys och ett framåtblickande perspektiv för att kartlägga aspekter som är relevanta för Tetra Pak och externa intressenter.

Uppdateringen identifierade tio väsentlighetsaspekter. Dessa visas i matrisen nedan, där aspekterna visas efter prioritering och relevans för Tetra Pak och för externa intressenter, och i tabellen nedan, som identifierar var i värdekedjan de hör hemma.

Väsentlighetsmatris

I den här matrisen åskådliggörs de viktigaste väsentlighetsaspekterna utifrån relevans för Tetra Pak och externa intressenter samt deras prioriteringsnivå och aktualitet (fortsatt i fokus/ökad synlighet/nya och ytterligare förbättrade aspekter).

Väsentlighetstabell

I den här tabellen visas de tio väsentlighetsaspekterna som identifierades i vår senaste väsentlighetsanalys

Utöver våra väsentlighetsanalyser använder vi även FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) som vägledning när vi ska prioritera våra hållbarhetsinsatser.

Hur vi fastställer vårt arbetssätt

Vårt hållbarhetsarbete och våra fokusområden definieras av vårt hållbarhetsforum som består av tio seniora ledare från hela Tetra Pak och som representerar ett brett spektrum av ansvarsområden. Hållbarhet
är också en pelare i vår Strategi 2030, som kommer att vägleda vårt företag under det kommande decenniet och därefter.

Så dubbelcheckar vi vårt arbetssätt

Verifiering och kontroll är en viktig del av våra processer. Våra metoder, processer och resultat kontrolleras därför externt i enlighet med World Class Manufacturing-standarderna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt Forest Stewardship Councils ansvarskedja och Quality Assurance Management-certifiering. Data om växthusgasutsläpp utvärderas externt. Den här rapporten har utarbetats enligt väsentlighetsprincipen i GRI Core, som är det mest vedertagna internationella oberoende ramverket för hållbarhetsrapportering.