Arbetet med våra intressenter

Utforska hur vi samarbetar med våra viktigaste intressentgrupper.

Kunder 

Vi involverar kunderna i frågan om ansvarsfulla distributionskedjor, exempelvis genom ansvarsfull spårning. Vi använder oberoende certifiering och märkning och samarbetar med leverantörer, ideella organisationer, livsmedels- och dryckestillverkare och andra intressenter för att främja systemövergripande insatser.

Vi stöder skolmåltidsprogram och initiativ kring mjölkproduktionscentra genom vår tekniska expertis och kunskap om marknader, processer och förpackningar. Insatserna sker i samarbete med lokala intressenter och livsmedels- och dryckestillverkare.

Vi samarbetar med partners på våra olika marknader, bland annat livsmedels- och dryckestillverkare, för att förbättra och utöka lokala möjligheter till insamling, sortering och återvinning. På så sätt underlättar vi korrekt hantering och återvinning av kartongförpackningar och genererar nytt värde genom att bidra till en cirkulär ekonomi och infrastruktur.

Läs mer om vårt kundfokus

Leverantörer

Som undertecknande part i FN:s Global Compact har vi utsett ansvarsfull spårning till strategiskt mål för vår verksamhet och vår distributionskedja. Genom att utbyta best practice, ställa upp ambitiösa mål och kontinuerligt se över våra framsteg har vi som ambition att verka för naturens bästa i vår egen verksamhet och distributionskedja samt uppmuntra våra leverantörer att främja sådant beteende i sina egna värdekedjor.

Vi kräver att alla leverantörer förbinder sig att följa vår uppförandekod för leverantörer, vilken bygger på UNGC-principerna om miljö, arbetskraft, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption.

Vi tillämpar EcoVadis- och Sedex-metodikerna för att konsekvent identifiera, övervaka och hantera sociala, miljömässiga och etiska risker i distributionskedjan samt uppnå regelefterlevnad.

Vi har också lanserat ”Join Us in Protecting the Planet”, vårt hållbarhetsinitiativ med tjugo åtgärder som basmaterialleverantörer ska vidta fram till år 2030.

Vi samarbetar med våra leverantörer för att minska våra växthusgasutsläpp inom Scope 3 med 50 % till 2030 och uppnå nettonollutsläpp till 2050, jämfört med 2019. 

Medarbetare

Vi prioriterar arbetet med att locka till oss och behålla de bästa medarbetarna och främja välbefinnande, arbetsmiljö och säkerhet. Vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador och ohälsa och verkar för en inkluderande kultur där alla medarbetare kan blomstra, lära sig och utvecklas.

  • Vi prioriterar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för varje enskild medarbetare
  • Vi verkar för inkluderande arbetsplatser som präglas av mångfald
  • Vi erbjuder mycket goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
  • Vi uppmärksammar och värdesätter de egna medarbetarna

Läs mer om hur vi skyddar våra medarbetare

Partner

Vi arbetar med branschorganisationer, icke-statliga och internationella organisationer samt flerpartsinitiativ i hela världen, för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor, främja god praxis och stödja specifika projekt. 

Läs mer om hur vi arbetar med partners

UTFORSKA

Två barn som håller förpackningar

Vi skyddar livsmedel

Utforska hur vi arbetar med våra kunder och partners för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Ungdomar sitter på stolar

Vi skyddar människor

Utforska hur vi skyddar och stärker våra medarbetare och stöder samhällen där vi verkar.

Barn som leker

Skydda planeten

Utforska hur vi skyddar framtiden för planeten och säkrar långsiktig framgång för våra kunder.