Ordlista

När vi pratar om vår ekonomiska, sociala och miljömässiga prestanda använder vi en del termer som har specifika betydelser inom Tetra Pak och på området hållbarhet. För att det ska vara enkelt för alla som läser vår rapport att förstå den, har vi listat och definierat några av de vanligaste termerna, organisationsnamnen och förkortningarna i rapporten nedan.

 • Carbon Trust Ett företag som hjälper myndigheter, organisationer och företag att minska sina koldioxidutsläpp och bli mer resurseffektiva. Dess uttalade uppdrag är att påskynda övergången till en hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
 • CDP En internationell, icke-vinstdrivande organisation som tidigare gick under namnet Carbon Disclosure Project och som driver ett globalt informationssystem för investerare, företag, städer, stater och regioner som vill hantera sin miljöpåverkan. https://www.cdp.net
 • Cirkulär ekonomi Ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin (tillverka, använda, kassera). En cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som syftar till att hålla resurserna i bruk så länge som möjligt samt behålla produkternas värde och regenerera dem i slutet av varje livslängd.
 • Mjölkproduktionscentra En modell som Tetra Pak använder för att säkerställa långsiktig tillgång till lokalproducerad, högkvalitativ mjölk utan att öka kostnaderna för uppsamling i tillväxtekonomier. Modellen sammanför småskaliga jordbrukare med verksamheter som processar mejeriprodukter. Tetra Pak erbjuder tekniken samt den praktiska kunskapen och utbildningen.
 • DEEPER IN THE PYRAMID Kategorin ”Deeper in the pyramid” representerar de två miljarder konsumenter som har en köpkraft på mellan 1,80 och 7,20 euro per dag. Tetra Paks DEEPER IN THE PYRAMID-strategi handlar om att ge dessa låginkomsthushåll tillgång till säkra, hälsosamma och näringsrika produkter.
 • EcoVadis En organisation som tar fram betyg och resultat för att hjälpa inköpsteam att övervaka hållbarhetspraxisen i deras distributionskedjor i 180 olika sektorer och 150 länder. https://www.ecovadis.com/
 • Forest Stewardship Council™ (FSC™) En internationell icke-vinstdrivande organisation som främjar ansvarsfull förvaltning av världens skogar genom att sätta upp standarder för skogsprodukter samt certifiera och märka dem som miljövänliga. https://ic.fsc.org/en
 • Utsläpp av växthusgaser (GHG) Utsläpp i atmosfären av gaser (framförallt koldioxid) som bidrar till växthuseffekten (värme från solen stängs inne i jordens lägre atmosfär).
 • GHG-protokollet En uppsättning standarder och verktyg som hjälper företag att hantera sina växthusgasutsläpp och öka sin effektivitet. https://ghgprotocol.org/
 • Global Reporting Initiative (GRI) En oberoende internationell organisation som har utvecklat världens första och mest accepterade globala standarder för hållbarhetsrapportering, GRI-standarderna. https://www.globalreporting.org
 • HR-representanter från olika länder (HRCR) Representanter från Tetra Paks verksamhetsländer som ofta är involverade i att utveckla våra program och förbättringar inriktade på personal.
 • I-REC En organisation som tillhandahåller en standard för spårningssystem för energiattribut så att konsumenter i alla delar av världen kan få tillgång till internationellt erkända och överlåtbara certifikat för förnybar energi (REC). https://www.irecstandard.org/
 • Frånvaro på grund av arbetsskador (LTAR) Antalet frånvarodagar på grund av olyckor (räknat i dagar) som sker på en arbetsplats per 1 miljon arbetstimmar. En LTAR på 7 visar till exempel att 7 dagar har förlorats på grund av olycka eller skada för varje miljon arbetstimmar.
 • Väsentlighet och väsentlighetsfrågor Väsentlighetsfrågor är frågor (till exempel energi, avfall, mänskliga rättigheter) som speglar en organisations viktigaste ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser eller som väsentligt påverkar intressenternas bedömningar och beslut. Detta är frågor som varje organisation bör ha med i sin hållbarhetsstrategi och rapportering. En väsentlighetsanalys används för att bestämma vilka dessa ämnen är och denna ska granskas och godkännas av högsta ledningen. I denna rapport använder Tetra Pak GRI:s definition av väsentlighet, på det sätt som beskrivs ovan.
 • Arbetsmiljö Säkerheten, hälsan och välbefinnandet för personer på arbetsplatsen. Förkortas även ibland OHS (Occupational Health and Safety).
 • RE100 Ett globalt samarbetsinitiativ som samlar fler än 100 inflytelserika företag som verkar för 100 % förnybar el. http://there100.org/re100
 • SBT-initiativet (Science Based Targets) SBT-initiativet är ett sätt att få företag att sätta upp vetenskapsbaserade mål som ett sätt att öka sin konkurrenskraft i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Mål som företag satt upp för att minska växthusgasutsläpp betraktas som ”vetenskapsbaserade” om de ligger i linje med den nivå av koldioxidminskning som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C ökning jämfört med förindustriella temperaturer. https://sciencebasedtargets.org
 • Intressenter Intressenter är individer, grupper eller organisationer som kan påverka eller påverkas av verksamheten i ett företag.
 • Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) En icke vinstdrivande medlemsorganisation som verkar för etiskt och socialt ansvarstagande i distributionskedjan.
 • TÜV Austria är ett test- och certifieringsföretag som övertog certifieringen ”OK Biobased” som vi hänvisar till i Tetra Paks tidigare hållbarhetsrapporter https://www.tuv-at.be/home/
 • FN: s Global Compact (UNGC) Ett FN-initiativ för att uppmuntra företag över hela världen att anta policyer för en hållbar och socialt ansvarsfull verksamhet och rapportera om genomförandet.
 • FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) Målen för hållbar utveckling (SDG), som även kallas de globala målen, utgörs av 17 globala mål som FN fastställde 2015. De bygger vidare på framgångarna med FN:s millennieutvecklingsmål och är en universell uppmaning om att eliminera fattigdomen, skydda vår jord och se till att alla människor får leva i fred och i välstånd.
  https://www.un.org/sustainabledevelopment/
 • VIA-initiativet (Value and Impact Analysis) Ett initiativ som tagits av Tetra Pak, Ikea och Kingfisher för att stödja utvecklingen av en metod för att bedöma effekterna av FSC-certifieringen för skogsbruk.
 • Världslivsmedelsprogrammet (WFP) FN:s organisation för livsmedelsbistånd är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger och verkar för livsmedelssäkerhet. https://www1.wfp.org/