Skapa en inkluderande arbetsmiljö

Vår strategi för mångfald och inkludering (D&I) styrs av vår D & I-panel, en representativ grupp som består av 19 män och kvinnor från hela Tetra Pak. Det har slagits fast att ökande D&I innebär följande fördelar för verksamheten:

 • En konkurrensfördel: Att stärka vårt kundlöfte genom att erbjuda ett mångfaldsbetonat team med perspektiv som matchar de föränderliga behoven hos våra kunder och konsumenter.
 • En talangfördel: Att maximera våra resultat genom att bredda tillgången till talangfulla medarbetare och skapa en miljö där alla är engagerade och presterar på toppen av sin förmåga.  
 • En fördel i beslutsfattande: Att nyttja kraften hos många olika perspektiv och erfarenheten för att på så sätt frigöra kreativitet och prestanda samt utmana oss själva att tänka och agera annorlunda.

Med detta case i åtanke har vi skapat en målbild (desired future state) som beskriver en respektfull och inkluderande arbetsmiljö, ett företagsövergripande engagemang och dialog kring mångfalden och dess värde samt en organisation där mångfalden återspeglar vår verksamhet och våra konsumenter.

För att hjälpa oss att uppnå detta önskade framtida mål fokuserade vi våra insatser på följande nyckelområden under 2019:

 • Bygga upp medvetenhet och kompetens: Vi har utbildat 750 ledare i inkluderande ledarskap. Vi kommer att fortsätta med detta under 2020 för att säkerställa att vi har nått ut till alla våra ledare. Återkopplingen från dessa kurser var mycket positiv.
 • Driva D&I-åtgärder: Alla våra affärsorganisationer har skapat specifika handlingsplaner kring mångfald och inkludering (D&I). Många av dessa fokuserar på att fylla luckor på området kvinnor i ledarskap och ge tillväxtmöjligheter för alla. Kluster och marknadsbolag fokuserar nu också systematiskt på D&I för att säkerställa att eventuella specifikt lokala frågor tas upp.

Mäta D&I-resultat

Vi mäter D&I med hjälp av vår mångfaldstavla och vårt inkluderingsindex. På vår mångfaldstavla ser vi några positiva trender i balansen mellan könen: Vi ser fortsatt att antalet kvinnor i ledarpositioner ökar, andelen kvinnor som anställs ökar, och kvinnors deltagande i lärandet är stort. Vi ser också att antalet kvinnor i våra talangpooler sakta ökar. Men det krävs fortfarande arbete för att åstadkomma en stegförändring, inte minst eftersom andelen vetenskapskvinnor i talangpoolen är fortsatt liten.

I vårt inkluderingsindex, som bygger på resultaten från vår enkät om medarbetarengagemang, har vi inte sett de framsteg som vi önskat. Både frågor och kommentarer pekar på områden där vi måste öka fokus för att skapa en ännu mer respektfull miljö. Vi har därför identifierat sex åtgärder för att hantera dessa områden i fortsättningen.

 1. Bevaka nyckeltal och driva utfyllnad av luckor
 2. Kommunikation och engagemang för inkludering
 3. Skapa inkluderande kompetenser och beteenden
 4. Utöka tillväxt- och utvecklingsmöjligheter
 5. Locka mångfaldig extern talang
 6. Säkra lokalt fokus efter behov