Tetra Pak gör nya framsteg i hållbarhetsomställningen

Den senaste hållbarhetsrapporten med reflektioner över nya milstolpar inom klimat, återvinning, livsmedelssystem och många andra områden

Lausanne, Schweiz (5 juni 2023): I dag publicerar Tetra Pak sin hållbarhetsrapport för verksamhetsområdet 2022[1], som lyfter fram företagets framsteg inom olika aspekter av hållbarhetsarbetet. Den 24:e rapporten visar att hållbarhet fortsatt är central för Tetra Paks strategi och fortsätter att prioriteras i våra beslutsprocesser.

Under 2022 uppnådde Tetra Pak flera viktiga milstolpar genom att bland annat minska växthusgasutsläppen i verksamheten med 39 procent[2] och få 84 procent av sin energi från förnybara källor[3]. Det innebär att företaget är på god väg att uppnå nettonollutsläpp i den egna verksamheten till 2030. Dessutom motsvarade försäljningen av 8,8 miljarder växtbaserade förpackningar[4] och 11,9 miljarder växtbaserade korkar minskade koldioxidutsläpp på 131 000 ton[5]. Tetra Pak investerade också närmare 30 miljoner euro[6] för att utöka insamlingen och återvinningen av dryckeskartonger och samarbetade med inkubator- och uppstartsföretag inom livsmedelsteknik för att utforska framtiden för hållbara livsmedel.

Framstegen gjordes under ett år som i ett större sammanhang präglades av betydande ovisshet till följd av efterverkningarna av covid-19, problem med distributionskedjor och geopolitiska utmaningar som Rysslands invasion av Ukraina. Tillsammans har alla de här faktorerna lett till avsevärda ekonomiska utmaningar för företag och konsumenter, som drivit upp levnadskostnader och resulterat i osäker livsmedelstillgång för många människor.

Adolfo Orive, President och CEO på Tetra Pak, säger: ”Den rådande affärsmiljön har lyft fram behovet av integrerade, systematiska lösningar. Det här är det enda sätt som vi kan möta de snabba och storskaliga förändringar som krävs för att stärka livsmedelstillgången och samtidigt minska miljöpåverkan utan att stänga ute någon. Därför har vi tagit ett helhetsgrepp inom fem sammanhängande och ömsesidigt beroende områden där vi anser att vi kan göra störst skillnad – livsmedelssystem, cirkularitet, klimat, natur och social hållbarhet”.

Tetra Paks hållbarhetsrapport FY22 lyfter fram företagets bedrifter det senaste året och pågående projekt för att skydda livsmedel, människor och planeten. Till exempel:

  • Test av den första fiberbaserade barriären i industrin för att ersätta det tunna aluminiumskiktet i aseptiska kartongförpackningar – ett genombrott under företagets resa mot en helt förnybar aseptisk förpackning.
  • Erkännande för sitt ledarskap inom företags transparens och resultat när det gäller klimatförändringar och skog från den globala, ideella miljöorganisationen CDP, vilket ger en placering på organisationens ”A-lista” för fjärde året i rad.  
  • Utformning av en ny processmetod för sojadrycker och en ny teknik för att förvandla drav (BSG)[7] till en växtbaserad dryck – för mindre svinn och mer näring.
  • Gav 66 miljoner barn i 44 länder tillgång till näringsrika drycker genom skolmåltidsprogram som ett sätt att främja barns hälsa, öka skolnärvaron och stödja jordbruksutveckling.
  • Levererade mjölk till mejerier inom 22 projekt med mjölkproduktionscentra via cirka 44 000 lantbrukare, de flesta småbrukare, som ett led i företagets långsiktiga arbete fört att bygga upp lokala värdekedjor i mjölkindustrin.
  • Återställde 87 hektar mark, vilket motsvarar 136 fotbollsplaner, genom Araucaria Conservation Programme i Brasilien.
  • Införde FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter[8] och gjorde framsteg inom mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I).

Adolfo avslutar med följande ord: ”Med gedigna miljöresultat och stor framtidstro kommer vi att fortsätta driva oss själva och andra att arbeta ännu närmare tillsammans och hitta hållbara lösningar på de utmaningar vi står inför idag som samhälle. Det är trots allt kärnan i vårt syfte: 'Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Och vi lovar att bevara det goda: livsmedel, människor och planeten'”.

Du hittar hela rapporten för FY22 här.
 

Mediekontakter

Lucia Freschi 
Tetra Pak
Tel: +39 347 2632237
Lucia.freschi@tetrapak.com  

 

Räkenskapsåret 2022 (FY22) avser perioden från 1 januari till 31 december 2022
Scope 1 och 2 samt affärsresor
Tack vare företagets utökade solcellskapacitet från 5,55 MW 2021 till 8,47 MW 2022
Volymer exklusive Blend in BIO (BiB) såld i Brasilien. BiB är en blandning av 75 procent LDPE och 25 procent växtbaserad LDPE
5 Jämfört med de koldioxidutsläpp som uppstått vid användning av fossilbaserad plast. Baserat på klimatredovisning enligt interna beräkningar (volym x utsläppsfaktor) som utgår från 72 700 ton växtbaserad plast som köptes in under 2022. För att beräkna hur stora utsläpp som undvikits använder Tetra Pak en validerad utsläppsfaktor från tredje part för de växtbaserade polymererna, från offentligt tillgängliga livscykelanalyser utförda av Braskem. Källa: https://www.braskem.com.br/portal/imgreen arquivos/LCA%20PE%20I’m%20green%20bio-based_FINAL%20EN.pdf
Drift- och kapitalutgifter
7 Drav eller BSG (Brewer's Spent Grain) är den term som används för malt efter att ett bryggeri har använt den för att framställa öl. Källa: https://www.regrained.com/blogs/upcyclist/what-is-spent-grain
8 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) är den globala standarden för företags uppförandekod gällande mänskliga rättigheter. De vilar på tre pelare: För det första har alla stater en plikt att skydda människor från brott mot mänskliga rättigheter orsakade av företag. Enligt principerna ska stater använda alla tillgängliga verktyg – lagstiftning, policyer, regelverk och domar – för att skydda människor från brott mot mänskliga rättigheter orsakade av företag. För det andra har företag ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter. Det innebär att företag inte får begränsa mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet eller i sina affärsrelationer (t.ex. med partner, leverantörer och kunder). Företagens ansvar är mycket svårare att leva upp till när staten inte gör sitt jobb, men trots detta kvarstår ansvarsplikten. För det tredje finns det ett behov av ökad tillgång till åtgärder. För detta krävs att både stater och företag agerar för att erbjuda tillgång till effektiva åtgärder – såväl juridiska som icke-juridiska – för dem som har drabbats av brott mot mänskliga rättigheter orsakade av företag. 

 

Bilder för nedladdning

Adolfo

Adolfo Orive, President och CEO på Tetra Pak

children recycling carton

Barn som hanterar använda kartongförpackningar

windmill

Vidta åtgärder för klimatet