Framåtblickande regelverk snabbar på återvinningen i Österrike och Nederländerna

Österrike och Nederländerna har vidtagit åtgärder för att snabba på ländernas återvinningsinsatser, med uttalat fokus på dryckeskartonger. Båda länderna har satt upp specifika mål för dryckeskartonger och är medvetna om hur viktigt det är att ha en avfallshanteringspolicy som särskiljer insamling och återvinning.

Bakgrund och initiativ – behovet av särskilda insamlings- och återvinningsmål för kartongförpackningar i Europa

I många EU-länder har man traditionellt sett inte ställt upp särskilda återvinningsmål för dryckeskartonger. Det har gjort det svårt att hantera förpackningarna på ett effektivt sätt. Utan särskilda mål har dryckeskartonger ofta ingått i samma mål som kompositmaterial eller pappersförpackningar i stort, vilket förhindrar optimering av återvinningsarbetet.

Resultat: minskat avfall och viktiga steg mot en cirkulär ekonomi1 genom att ställa upp tydliga återvinningsmål för dryckeskartonger

Österrike och Nederländerna visar att de vill satsa på återvinning genom att införa riktade regelverk för dryckeskartonger.

Tack vare det kontinuerliga arbete som utförts av dryckeskartongindustrin i Österrike har landet nu ändrat sina förpackningsbestämmelser, så att det nu finns ett ambitiöst insamlingsmål på 80 procent för dryckeskartonger till 2025. Det här proaktiva steget är i linje med vårt övergripande branschmål om att uppnå 70 procent återvinning till 2030.

Nederländerna har stakat ut en tydlig väg framåt för att öka återvinningsgraden för dryckeskartonger. De har ställt upp ett effektivt återvinningsmål på 34 procent för dryckeskartonger till 2023, som sedan gradvis ska öka till 55 procent till 2030.

Införandet av särskilda återvinningsmål för dryckeskartonger i Österrike och Nederländerna kan få stora effekter, bland annat högre återvinningsandel och bättre avfallshantering. Målen lär främja ökad insamling och återvinning av dryckeskartonger, bidra till en cirkulär ekonomi och minska avfallet i båda länderna. Genom att vända blickarna mot återvinning av dryckeskartonger går Österrike och Nederländerna i täten och visar hur avfallshanteringsproblem kan lösas på ett sätt som blir en förebild för andra länder.

Framtidsperspektiv – ökad återvinningsgrad och incitament till andra EU-länder

När Österrike och Nederländerna banar väg för återvinning av dryckeskartonger kan andra EU-länder bli inspirerade att införa liknande, riktade regelverk. Ländernas progressiva arbetsmetoder sätter ett positivt exempel för både branschaktörer och beslutsfattare. Genom fortsatt engagemang och framåtblickande initiativ kan Österrike och Nederländerna bygga vidare på sina framsteg, öka återvinningen ännu mer och komma närmare sina mål.

1 Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Regelverk för att snabba på återvinningen av använda dryckeskartonger

Var:
Österrike och Nederländerna

För mer information:
Caroline.Babendererde@tetrapak.com (Österrike)
Nathalie.Walter@tetrapak.com (Nederländerna)