De sex nya segmenten

Enligt vår forskningsstudie om hälsa och miljö finns det en ny, viktig segmentering av konsumenter. Vart och ett av dessa sex segment har sina egna övertygelser, värderingar och informationskällor samt egna ambitioner och drivkrafter för förändring, vilket skapar tydliga möjligheter för både riktade produkter och budskap.​

Joggare på stranden

01 | Aktiva ambassadörer​

Aktiva ambassadörer står för 8 procent av den totala globala forskningsgruppen och har ett stort engagemang i alla aspekter av hälsa och miljö. De är mycket villiga att vidta åtgärder, flytta gränser och påverka andra: 80 procent försöker aktivt påverka sina vänner med sina åsikter. De uppvisar högsta poäng när det gäller övertygelsen att miljöfrågor påverkar människors hälsa och att de köpval de gör för sin personliga hälsa faktiskt har inverkan på miljön.​

Särskilda drivkrafter: Djurskydd, framtida generationer.

Källor de litar på: Icke-statliga organisationer, forskare.

Hur man närmar sig dem: Använd dem som påverkare och i expertgrupper. Förse dem med expertkunskaper, nyheter och fakta.​

Pojke som städar strand i Guatemala

02 | Planetvänner

Planetvännerna står för 14 procent av den totala globala forskningsgruppen. De är engagerade och villiga att vidta åtgärder för miljön. De har även stort engagemang för de flesta hälsoaspekter, men är mindre benägna att ifrågasätta hinder och testa gränser på detta område. För dem handlar hälsa om sinnesro. De är mindre benägna att påverka andra än vad Aktiva ambassadörer är. Planetvännerna säger sig vara beredda att betala mer för miljövänliga förpackningsmaterial och är också villiga att ge avkall på bekvämlighet till förmån för miljövänliga produkter.​

Särskilda drivkrafter: Lägre negativ påverkan på miljön, framtida generationer.
Källor de litar på: Icke-statliga organisationer, forskare.
Hur man närmar sig dem: De vill höra och förstå fakta. Synpunkter från kanalen och forskning från vetenskapsmän.

Kvinna som shoppar frukt på en marknad i Asien

03 | Hälsomedvetna

Hälsomedvetna är en grupp som representerar 10 procent av helheten. De är medvetna och engagerade i miljön men ännu mer i hälsofrågor. De är beredda att prova nya saker samt betala mer och ge avkall på bekvämlighet till förmån för hälsosamma produkter. De påverkas i synnerhet av sociala medier och forum, och de är moderna. Även om de säger sig använda de senaste trenderna och rönen för att förbättra sin hälsa är de inga trendsättare. Ekologiskt och naturligt är viktiga begrepp för dem. Det här segmentet är särskilt starkt i Kina.​

Särskilda drivkrafter: Mindre negativ påverkan på miljön; sett/läst något som förändrade mina åsikter och värderingar.
Källor de litar på: Sociala medier, forum.
Hur man närmar sig dem: Inspirera dem att hitta nya sätt att förbättra sin hälsa på. Uppmuntra till interaktion med likasinnade via sociala medier.​

Ungdomar i Asien som tar selfies

04 | Följare

Följarna står för 31 procent av hela gruppen och utgör en betydande skara, med intressant potential. De är tillräckligt engagerade i hälso- och miljöfrågor för att känna skuld när det gäller: De känner att de behöver göra mer, men är inte benägna att ändra sitt beteende eller prova nya saker. De behöver mer information för att låta sig övertalas och få energi att agera. Det här segmentet är särskilt starkt i Sydkorea.​

Särskilda drivkrafter: Bättre fysisk hälsa, att må bättre i sig själva.
Källor de litar på: Sociala medier, forum.
Hur man närmar sig dem: Ge dem den knuff och det stöd de behöver. Underlätta förändringar. Ge uppmuntran och användbara instruktioner.​

Kvinna som äter våfflor

​​05 | Skeptiker

Skeptikerna står för 18 procent av den globala gruppen och uppvisar ett relativt lågt engagemang i både hälso- och miljöfrågor. De är försiktiga med teknik och sociala medier och är inte benägna att ifrågasätta gränser eller pröva nya saker. De tenderar att endast göra förändringar när det passar in i deras livsstil. Mer än genomsnittet av dem säger att de inte bryr sig om miljön eller inte tror att deras livsstil påverkar miljön – men många menar att en hälsosam livsstil är viktig. Det här segmentet är särskilt starkt i USA.​

Särskilda drivkrafter: Socialt tryck från släkt och vänner, regelverk.
Källor de litar på: Återförsäljare, politiker, släkt/vänner.
Hur man närmar sig dem: Nå ut lokalt, på gräsrotsnivå. De behöver övertygas av personer som de känner igen och litar på: ”människor som vi”.

Ung man på ett kafé

06 | Eftersläntrare​​

Eftersläntrarna står för 18 procent av den totala gruppen och saknar kunskap om/intresse för alla frågor som rör hälsa och miljö. De säger sig vara villiga att vidta åtgärder och flytta gränser men uppvisar låga poäng när det gäller planerade förändringar och höga i fråga om ”att leva för dagen”. De är skeptiska till ny teknik (som de tror kan utgöra en risk för den personliga hälsan) och förändring, och de försöker aktivt påverka andra. Mer än genomsnittet säger att de inte bryr sig om miljön och över hälften säger att de är ”trötta på all uppståndelse” – och att det inte är viktigt att ha en hälsosam livsstil.​

Särskilda drivkrafter: Socialt tryck från släkt och vänner, regelverk.
Källor de litar på: Återförsäljare, varumärken, politiker, släkt/vänner.
Hur man närmar sig dem: Öka deras exponering för dessa frågor och ge dem mer kunskap i allmänhet.​​