Sammanfattning och slutsatser: de 10 viktigaste lärdomarna 

01 COVID-19 har omvandlat konsumentlandskapet 

COVID-19 har ersatt miljön som den viktigaste konsumentfrågan, samtidigt som andra hälsorelaterade frågor hamnat betydligt längre ned på listan. Oron kring livsmedelssäkerhet har ökat markant och konsumenterna försöker hitta en jämvikt mellan denna oro och oron för miljön, vilket understryker det dilemma mellan dessa två aspekter som de hamnar i.

02 Det föränderliga samspelet mellan livsmedelssäkerhet och miljö

Livsmedelssäkerheten klassas som en lika viktig fråga för samhället som COVID-19. Hälsan kopplas nu till de uppmärksammade frågorna livsmedelssäkerhet och hygien. Två tredjedelar menar att hälsa och livsmedelssäkerhet går hand i hand. Att förbättra livsmedelssäkerheten anges som den viktigaste prioriteringen för tillverkarna. Och denna förväntning kommer att öka eftersom vi behöver kunna förse den växande befolkningen med livsmedel, och där har livsmedelsförpackningarna en avgörande roll.

03 Transparens och förtroende är viktigare än någonsin

Tillverkarna ses som ansvariga för livsmedelssäkerheten – men förtroendet för dem är lågt. Transparens är A och O, och nästan tre av fem konsumenter säger att de vill veta allt som finns att veta om produkttillverkningen. Produktursprunget tillhör de viktigaste drivkrafterna till inköp.

04 Matsvinn flyttas upp på agendan

Covid-19-pandemins effekter på distributionskedjorna har ökat medvetenheten om problemen i samband med matsvinn. Mer än tre fjärdedelar ser nu matsvinn som ett problem – och att begränsa det ses som en av de tre viktigaste prioriteringarna för tillverkarna.

05 Konsumenterna vill hjälpa till – men märkningen är A och O

Att förhindra matsvinnet är enligt konsumenterna den miljöfråga som de har störst möjlighet att påverka. Förvirrande märkning är ett hinder. Samtidigt som tillsynsmyndigheterna arbetar för att förenkla/förtydliga märkningen för utgångsdatum, finns det goda möjligheter till bättre kommunikation, till exempel information på förpackningarna eller via uppkopplade förpackningar.

06 Oron för miljön är fortfarande mycket stark 

Miljön anses fortfarande vara viktigare än alla andra frågor utom COVID-19, och två tredjedelar av konsumenterna anser att vi är på väg mot katastrof om vi inte snabbt ändrar våra vanor. Två tredjedelar säger att nedstängningarna i samband med pandemin har resulterat i miljömässiga förbättringar som de gärna skulle vilja att upprätthålls, vilket vittnar om en vilja till förändring och en möjlighet att genomföra initiativ för att "bygga upp något bättre".

07 Klimatsmarta förpackningar gör skillnad

Konsumenterna anser att tillverkarna bör ha klimatsmarta förpackningar som sin högsta prioritet, och fyra av fem säger att företagen borde vara skyldiga att hjälpa till med återvinning/återanvändning av sina förpackningar. Kartong anses vara ett av de mest klimatsmarta alternativen, medan plastavfall förblir ett stort problem, vilket stärker branschens intresse för förnybara material.

08 Konvergensen ökar

Den konvergens av hälsa och miljö som vi observerade i förra årets index har vuxit till att nu omfatta andra problem, eftersom frågorna som rör ”människorna” och ”planeten” överlappar. Hälsa är nu kopplat till frågor kring livsmedelssäkerhet och hygien. På den andra sidan av ekvationen är den fortsatt starka oron för miljön kopplad till andra hållbarhetsfrågor, i synnerhet matsvinn, och en starkare känsla av gemenskap.

09 Vad konsumenterna vill ha 

Den mest önskade innovationen är att skydda maten längre för att undvika slöseri och bibehålla näringsvärdet. Nästa i raden är intelligenta utgångsdatum – en annan aspekt som har med matsvinn att göra. De fem viktigaste valen har alla med livsmedelssäkerhet att göra. De två viktigaste valen när det gäller att vara klimatsmart är minsta möjliga förpackningsmaterial samt återvinningsbarhet, som också värderas högt.

10 Slutsats

COVID-19-pandemin har utmanat status quo och skapat ett nytt paradoxalt landskap av konsumentfrågor och behov. Livsmedelssäkerhet, trygghet och slöseri har blivit alltmer angelägna frågor, samtidigt som oron för miljön fortfarande är mycket stark. De traditionella gränserna blir allt suddigare, allteftersom frågorna som rör livsmedel, människor och planet flätas samman.

Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att starta en bredare debatt om hållbarhet och förpackningarnas roll framöver, samtidigt som vi arbetar för att säkra livsmedelsförsörjningen för världens växande befolkning och samtidigt skyddar själva planeten. Företagen kan visa handlingskraft genom att ta sig an denna dubbla utmaning och lösa det dilemma som COVID-19 har skapat mellan livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn.

NEDLADDNINGAR

Tetra Pak Index 2020, summary and conclusions infographic

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna