Tankar från vår vd

Adolfo Orive

Välkommen till den 14:e upplagan av Tetra Pak Index, som visar hur den globala pandemin har ”programmerat om” dagens konsumenter och tvingat dem att ompröva sina prioriteringar och beteenden för att skapa en stabil och mer hållbar framtid. Det här understryker behovet av en mer målinriktad global dialog i kombination med brådskande, samordnade åtgärder som leder till positiv förändring.

Covid-19 har påverkat nästan alla aspekter av vår vardag – vår hälsa, ekonomin som helhet, företag, distributionskedjor och vår personliga frihet. Osäkerheten på grund av pandemin fortsätter: Många ser 2021 som en förlängning av 2020. Samtidigt som vi försöker anpassa oss till en ny verklighet utforskar vi i årets index hur konsumenters drivkrafter förändras i hela världen, och vi tittar även på vilka trender som lär vara relevanta även efter pandemin.  

Vad förändras?

De frågor som konsumenterna känner mest oro för har inte förändrats nämnvärt – hälsa, miljö och ekonomi fortsätter att dominera. Men det som har förändrats är konsumenternas vanor och deras inställning till de här frågorna. Det finns mycket starkare krav på åtgärder i hela samhället, och konsumenterna är betydligt mer villiga att anpassa sitt beteende varje dag. Dessutom förväntar de sig att myndigheter, företag och andra institutioner ska vara mer delaktiga i att hjälpa till med den här förändringen.

Vi på Tetra Pak är övertygade om att livsmedelsindustrin har en tydlig affärsmöjlighet här. Genom att sätta dessa nya krav i centrum för våra affärsbeslut kan vi arbeta tillsammans med kunder, partners och intressenter för att ta fram nya långsiktiga lösningar.

Nya konsumentprioriteringar

Den ekonomiska följdverkningen av pandemin har en direkt påverkan på konsumentbeteendet. Konsumenterna är nu mer medvetna om hur överkomliga varor är rent prismässigt, och det har skett en tillbakagång till baskategorier, främst mejeriprodukter, frukt och grönsaker. Men trots den oro som finns för ekonomi och hälsa är farhågorna kring miljön lika starka som tidigare – i synnerhet när det gäller klimatförändringarna, vars effekter fortsätter öka.

Eftersom konsumenterna tillbringar mer tid i hemmet har de blivit alltmer medvetna om mängden hushållsavfall. De är angelägna om ge respons i form av åtgärder, särskilt i fråga om matsvinn som är ett snabbt växande problem. Detta är ett bra exempel på hur konsumenterna, med hjälp av praktiska steg som kan tillämpas i vardagen, anpassar sin livsstil för att åstadkomma positiva förändringar. Det finns också en påtaglig ökning av traditionella "back to basics"-värden som husmanskost och att äta med familjen samt att man på ett helt nytt sätt börjat uppskatta meningsfulla relationer med vänner, familj och andra.

Konsumenter som under pandemin har sett inskränkningar av sin frihet och valmöjligheter vill nu återta kontrollen över sina liv – på olika sätt. Det gäller både det egna livet – att öka sitt fysiska och psykiska välbefinnande genom bättre kostval – och miljön runt omkring dem, till exempel genom att återvinna mer. När de tänker på framtiden ser de återhämtningen efter pandemin som en möjlighet att skapa grönare och säkrare värld – en förhoppning som är särskilt påtaglig på tillväxtmarknaderna.

Mot en bättre morgondag

För att kunna svara upp mot dessa behov och förväntningar krävs ett långsiktigt fokus och ett systemomfattande samarbete från alla intressenter. FN har redan utnämnt 2020-talet till ”ett decennium av handling” och lyfter fram behovet av att agera nu.

Som ett målstyrt företag och global branschledare är vi på Tetra Pak fast beslutna att ta vårt ansvar. Vi är övertygade om att världens livsmedelssystem behöver förändras för att möta samhällets framtida behov, förbättra livsmedelssäkerheten och samtidigt minska vår påverkan på naturresurserna. Därför arbetar vi med fokus på tre huvudområden: att öka tillgången till säkra och näringsriktiga livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt skapa mer hållbara värdekedjor.

Det här är ingen ny mark för oss. Vår vision har alltid varit att arbeta för att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt. Vi är övertygade om att vi kan göra mer. Därför strävar vi inte bara efter koldioxidneutralitet i vår verksamhet. Vi vill även utveckla världens mest hållbara, klimatsmarta livsmedelsförpackning som ska vara helt och hållet förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral.

Jag hoppas att du uppskattar årets indexrapport och har nytta av den. Jag ser fram emot att tillsammans med våra kunder, leverantörer och branschintressenter arbeta för att dra nytta av de affärsmöjligheter som presenteras i rapporten.

Adolfo Orive
Koncernchef och vd för Tetra Pak

Nedladdningar och video

Infografik, försättsblad

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Spela upp-knapp för förklarande film

Tetra Pak Index 2021, förklarande video