För att uppnå en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, det vill säga ett system som tar itu med globala utmaningar som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och föroreningar1, behöver vi gå över från en ”ta-gör-kasta”-modell2 till ett nytt synsätt och handlingssätt.

Vi bidrar till omställningen genom att driva cirkulära lösningar.

Varför är det så viktigt med en cirkulär ekonomi?

Den globala ekonomin använder 70 procent mer nya material än vad som kan förnyas och det globala avfallet växer ständigt3. Över 90 procent av allt material som utvinns kastas efteråt, medan endast 8,6 procent återanvänds i vår ekonomi4. Det här är tecken på överkonsumtion och en signal om att vi behöver röra oss bort från en ”ta-gör-kasta”-modell som skadar människors hälsa och ekosystem5 mot en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp som minskar vår miljöpåverkan.


Vår målsättning är att driva fram cirkulära lösningar genom att ta fram återvinningsbara livsmedels- och dryckesförpackningar, designa utrustning som kan återanvändas och återvinnas, använda återvunna och förnybara material och utöka insamlingen och återvinningen för att hålla materialen i bruk och långt borta från deponierna.

Två män arbetar med att återvinna material

Gå mot en cirkulär ekonomi

Våra pappersbaserade kartongförpackningar är redan återvinningsbara på platser med adekvata infrastrukturer för insamling, sortering och återvinning. I områden där insamlingsstrukturen fortfarande är under uppbyggnad investerar vi tillsammans med återvinningsföretagen i ny utrustning och nya anläggningar. Vi samarbetar med flera intressenter runt om i världen för att skapa en marknadsefterfrågan för återvunna produkter – och vi utformar våra kartongförpackningar för att öka fiberinnehållet och användningen av återvunna material.

 

Se hela berättelsen

Gå mot en cirkulär ekonomi

Våra pappersbaserade kartongförpackningar är redan återvinningsbara på platser med adekvata infrastrukturer för insamling, sortering och återvinning. I områden där insamlingsstrukturen fortfarande är under uppbyggnad investerar vi tillsammans med återvinningsföretagen i ny utrustning och nya anläggningar. Vi samarbetar med flera intressenter runt om i världen för att skapa en marknadsefterfrågan för återvunna produkter – och vi utformar våra kartongförpackningar för att öka fiberinnehållet och användningen av återvunna material.

 

Se hela berättelsen

Våra strategiska ambitioner och mål för 2030

• Designa utrustning för beredning och förpackning av livsmedel som kan underhållas, leasas, återanvändas, repareras och uppgraderas för att förlänga dess livslängd

• Designa förpackningar som är intressanta för pappersåtervinningsföretag genom att öka pappersinnehållet och erbjuda effektiva återvinningslösningar för icke-fiberkomponenten6

• Ytterligare driva på insamling och återvinning av kartongförpackningar över hela världen genom att varje år investera upp till 40 miljoner euro de närmaste åren

• Vårt arbete för att förverkliga en cirkulär ekonomi bygger på de tre principer som har formulerats av Ellen MacArthur Foundation (EMF): undvika avfall och föroreningar, cirkulera produkter och material (till maximalt värde) och återskapa natur.

1 Cirkulär ekonomi så som Ellen MacArthur Foundation definierar den. Källa: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

2 Referens till den linjära ekonomin som Ellen MacArthur Foundation definierar den: ”En ekonomi i vilken ändliga resurser utvinns för att göra produkter som används – vanligtvis inte till sin fulla potential – och därefter kastas (”ta-gör-kasta”)”. Källa: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/glossary

3 Världsbanken. (2018). WHAT A WASTE 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Källa: Worldbank.org

4 Circularity Gap Report: FIVE YEARS of the Circularity Gap Report (2022). Källa: https://www.circularity-gap.world/2022

5 Med ”ekosystem” avses ett dynamiskt system av samhällen med växter, djur och mikroorganismer och deras icke-levande miljö som interagerar som en funktionell enhet. Källa: Artikel 2 i konventionen om biologisk mångfald, https://www.cbd.int/ecosystem/. Enligt WHO är definitionen av mänsklig hälsa “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott frånvaron av sjukdom och välbefinnande”. Källa: https://www.who.int/about/governance/constitution

6 Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.