Återvinningslösningar för resursoptimering

Livsmedelsföretag ställs i dag inför ökade krav på att minska sin miljöpåverkan. Tetra Pak kan hjälpa till att optimera resursanvändningen i din produktion och minimera svinnet, vilket är positivt för både miljön och ditt resultat.

Vatten – en bristvara

I många länder världen över är rent dricksvatten en bristvara. Genom att införa hållbara lösningar inom livsmedelsberedning kan vattenförbrukning och avloppsvolymer minskas betydligt.

Processvattenåtervinning

Inom flera tillämpningar för livsmedelsberedning, t.ex. koncentrering av produkter, uppstår det ofta överskottsvatten som leds till avloppet. Om överskottsvattnet behandlas kan det återanvändas i produktionen. Vattnet kan komma från en rad olika processer och produkter som koncentrering av mjölk till mjölkpulver eller koncentrering av frukt till olika livsmedel och drycker.

Med hjälp av membranfiltrering kan överskottsvattnet behandlas till tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas i livsmedelsprocesser där det kommer i direkt kontakt med själva produkten. På vissa platser kan behandlat processvatten få så hög kvalitet att det faktiskt är bättre än det tillgängliga dricksvattnet.

Standardisering av vatten som ingrediens

Med hjälp av membranfiltrering kan vatten standardiseras utifrån en viss kvalitet och sammansättning. Dryckestillverkare har särskilda specifikationer för vattenkvaliteten i den färdiga produkten, till exempel när det gäller mineralhalt. Tack vare våra grundliga kunskaper om filtrering kan vi hjälpa tillverkare att kontrollera vattenkvaliteten.

Minska svinnet av värdefulla produkter och resurser

Produktåtervinning

Inom all livsmedelsproduktion är det otroligt viktigt att minska svinnet av värdefulla produkter. Under CIP/rengöring spolas den bearbetade produkten vanligtvis ur med vatten innan CIP-proceduren påbörjas. I många fall kan både produkt och spolvatten återvinnas för att minska produktionsspillet.

Ett exempel är vitt vatten, som är det första spolvattnet vid rengöring av processutrustning. Den innehåller ungefär en tredjedel av produkten och två tredjedelar vatten. Med hjälp av filtrering kan värdefulla mjölkpulverpartiklar från spolvattnet utvinnas och behandlas för senare användning.

Beroende på lokal lagstiftning kan mjölkens fasta ämnen användas för: ​​

  • Yoghurt
  • Glass
  • Ost
  • Fermenterade produkter​.

Kemikalieåtervinning i samband med CIP

Livsmedelsföretag använder stora mängder kemikalier/lut för att rengöra produktionsanläggningar. Efter att den använda luten har neutraliserats med syra släpps den vanligtvis ut i avloppet.

Genom att filtrera luten kan upp till 90 procent återanvändas, vilket innebär att bara resterande 10 procent som innehåller organiskt material släpps ut. Utsläppet av salter minskar också.

Genom processen sparar man inte bara in på avloppsavgifter utan skyddar också miljön från luten. Samtidigt sparar man vatten och värme genom att återanvända luten. Lut värms upp innan den kan användas. När varm lut återanvänds behöver man tillföra mindre energi för att nå driftstemperaturen.

Dessutom innehåller luten tillsatt vatten, som återvinns i processen.

Bedömning för resursoptimering

Tetra Pak erbjuder en bedömning för att hjälpa dig att bli mer hållbar. Bedömningen består av:

  • En förstudie för att utvärdera potentiella förbättringar
  • Bedömning av befintliga metoder och produktionssystem på plats
  • Hjälp med anpassning till lokal lagstiftning
  • Förslag till förbättringar
  • Rapportering

Livsmedelsskydd och lokal lagstiftning

En avgörande aspekt av återanvändning och återvinning av resurser i livsmedelsberedning är livsmedelsskydd, och många länder har strikta krav på det här området. Tack vare vår expertis kan Tetra Pak leverera hållbara och lönsamma processlösningar som går hand i hand med vårt varumärkeslöfte: ”Protects What's Good”.

Återanvändbart vatten

Se videon Återanvändbart vatten – spara vatten i mejeriprocesser

Återanvändbart vatten

Se videon Återanvändbart vatten – spara vatten i mejeriprocesser