På väg mot hållbar livsmedelsproduktion: Så kan vi minska energi, vatten och svinn i havredryckesproduktionen


I takt med att konsumentefterfrågan på hållbara livsmedel och drycker fortsätter att nå nya höjderi, försöker också producenterna hitta sätt att spara energi och vatten och minimera svinnet i sin verksamhet. Det gäller framför allt producenter av havrebaserade drycker, som just nu rider på en popularitetsvåg bland konsumenterna. Genom att investera i rätt utrustning går det att uppnå betydande minskningar i förbrukningen av både energi och vatten och samtidigt minska svinnet i hela produktionsprocessen.

Men var ska man börja? De investeringar som eventuellt behöver göras för att nå hållbarhetsmålen kan kännas överväldigande. Lilly Li, hållbarhetschef för Processing Solutions and Equipment på Tetra Pak, föreslår en arbetsprocess i fyra steg: undvik, återvinn, optimera och neutralisera.

”Det bästa sättet att spara energi och vatten är att inte använda det över huvud taget”, förklarar Lilly. ”Där energi- och vattenförbrukning inte kan undvikas bör de i stället återvinnas. Optimerad effektivitet får också positiv inverkan på det resursbevarande arbetet i produktionen av havredrycker”. 

Undvik onödig resursanvändning

Lilly Li berättar att det viktigaste är att använda så effektiv utrustning som möjligt. Om vi till exempel väljer utrustning för kontinuerlig blandning i stället för batchblandning vid dryckesproduktion, brukar vi se att förbrukningen av ånga, vatten och kemikalier till rengöring minskar med över 25 procent ii. Det beror på att det krävs färre rengöringscykler, mindre volymer och färre och mindre tankar vid kontinuerlig blandning jämfört med utrustningen till batchblandning.

Minska förbrukningen av ånga, vatten och kemikalier till rengöring med över 25 procent genom att välja kontinuerlig blandning

Om vi väljer kontinuerlig blandning i stället för batchblandning vid dryckesproduktion, brukar vi kunna minska förbrukningen av ånga, vatten och kemikalier till rengöring med 25 procent.

Homogenisatorn har en viktig roll i en havredryckslinje och avgör produktens stabilitet, munkänsla och utseende. Med vår högeffektiva homogeniseringsenhet HD100 krävs det vanligtvis bara 200 bar tryck för att producera havredrycker, vilket innebär att energianvändningen minimeras. Genom att välja en homogenisator som klarar av höga kondensattemperaturer kan du dessutom spara upp till 80 procent på vattenförbrukning och upp till 70 procent på ångförbrukning under homogeniseringssteget iii. Ett seriellt kylsystem med oljetemperatursensor och flödesreglering av kylvattnet i vevhuset minskar förbrukningen av kylvatten avsevärt iv

Minska vattenförbrukningen med 80 procent och ångförbrukningen med 70 procent under homogeniseringssteget med rätt homogenisator

I många homogenisatorer måste ångkondensatet kylas ner från 140 °C till 60 °C innan det kan användas. Men med en homogenisator som klarar av högre kondensattemperaturer – som Tetra Pak® Homogenisator – använder du 80 procent mindre vatten och 70 procent mindre ånga för att kyla kondensatet under homogeniseringssteget.

Lilly Li hänvisar till Tetra Paks hållbarhetsmål när det gäller best practice-linjer för havredrycker och andra produkter och säger: ”Vi lägger ner mycket arbete på utrustningsinnovation och för att göra utrustning, linjer och lösningar mer effektiva. Målet är att de ska minska vattenanvändning, koldioxidutsläpp och produktsvinn med 50 procent år 2030, jämfört med 2019v.” Målen är i linje med internationella avtal som undertecknades på klimattoppmötet COP26, där man ställde upp målet att uppnå nettonollutsläpp senast i mitten av sekletvi.

Återvinn resurser som måste användas

Det finns förstås inget sätt att helt undvika resursanvändning vid dryckesproduktion, men Lilly förklarar att införandet av lösningar för att återvinna vatten, energi och produkt som förlorats under produktionen är ett viktigt steg för att få hållbarhetsekvationen att gå ihop.

”Överallt där det förekommer ett överskott av värme eller vatten i processen, exempelvis kondens från ångsystemet, finns det en möjlighet att återvinna det och överföra det till en annan del av processen”, berättar Lily Li. ”Samma sak kan ibland gälla produktsvinn”.

Lilly pekar på rengöring som ett annat område där resursåtervinning kan få enorm inverkan – inklusive både vatten och kemikalier som används till rengöring. 

”På vissa anläggningar förbrukar rengöringsprocessen 60 till 70 procent av allt vatten som används i produktionen”, säger hon. ”Det finns sätt att skapa ett slutet vattenkretslopp genom att filtrera och desinficera sköljvattnet och sedan leda tillbaka det till vattenledningen för återanvändning”.

Ökad hållbarhet genom optimering

Arbetet med att optimera verksamheten på en anläggning för att uppnå hållbarhetsmål inleds med att göra en analys av den nuvarande processen och sedan hitta möjligheter till förbättring. Här ingår att mäta energi- och vattenförbrukning och jämföra resultaten med branschstandarder. 

De skillnader som avslöjas kan användas som vägledning för att förändra procedurer och uppgradera utrustning, så att skillnaderna försvinner. ”Det är som när en patient besöker läkaren”, säger Lilly Li. ”Du ställer en diagnos på åkomman och ser hur du kan hjälpa patienten att bli frisk”.

Att ”bli frisk” innebär vanligtvis att effektivisera och automatisera produktionsprocessen. Vi optimerar våra uppvärmningsenheter med funktioner som hibernationsläge. Hibernationsläget innebär att uppvärmningsenheter kan ställas in på ett energisparläge under den sterila vattencirkulationens vänteläge – vilket minskar förbrukningen av ånga, vatten och el vii,viii

”De här nya teknikerna kan minska miljöpåverkan dramatiskt och göra produktionsprocessen mycket mer hållbar”, konstaterar Lilly. 

Använd mindre ånga, vatten och energi med hibernationsläget på uppvärmningsenheter

Optimering av uppvärmningsenheter med funktioner som hibernationsläge minskar förbrukningen av ånga, vatten och el. Hibernationsläget innebär att uppvärmningsenheter kan ställas in på ett energisparläge under den sterila vattencirkulationens vänteläge.

Ett sista steg: neutralisering

När havredrycksproducenter har uttömt alla möjligheter att undvika, återvinna och optimera, återstår ett alternativ för att uppnå nettonollutsläpp: De kan neutralisera sina återstående utsläpp för att uppnå målen.

”Till exempel hjälper vi våra kunder att minska koldioxidutsläppen i sin produktionsprocess genom att använda förnybar el i stället för värmeenergi från fossila bränslen”, säger Lilly Li.

Avslutningsvis säger Lilly: ”Vi vet att många havredrycksproducenter har som målsättning att gå i täten för arbetet med att öka hållbarheten i verksamheten, så den goda nyheten är att genom att undvika, återvinna, optimera och slutligen neutralisera har de faktiskt tillgång till en stor verktygslåda som de kan använda”.