Vill du dela en innovativ idé med oss?

Tack för att du tänker på Tetra Pak när det gäller innovation. Även om vi sysselsätter drygt 1 300 utvecklingsingenjörer som är kunniga och erfarna inom livsmedels- och dryckesindustrin tar vi alltid tacksamt emot nya idéer och förslag på ny teknik.

Som du säkert förstår, får vi in många förslag varje månad. Vi söker samarbetspartners som redan har patenterat sina idéer och som helst också har ett startteam bakom sig med idéer som är något mer och annat än vad våra erfarna innovatörer på Tetra Pak redan har tagit fram. 

Patentansökan är viktig för att säkerställa att din idé är ny och inte redan har utvecklats av vårt team av experter eller någon annan i branschen. Vi tror också det är viktigt för dig att skydda dina immateriella rättigheter. Av den anledningen accepterar vi bara patenterade och icke-konfidentiella förslag.

Vi har tagit fram följande policy för inlämnande av förslag så att du vet vad du kan vänta dig av den här processen och så att dina idéer kan gallras ut effektivt. Genom att skicka in material bekräftar du att du accepterar villkoren i följande policy som Tetra Pak antagit för inlämnande av förslag på frivillig grund. Din bekräftelse är avgörande för att vi ska kunna ta emot och granska din idé.

Tetra Pak accepterar bara icke-konfidentiella förslag. För att skydda dina immateriella rättigheter rekommenderar vi att du gör en patentansökan innan du skickar in ditt förslag. För vidare rådgivning om patentansökan och det verkliga marknadsvärdet av din uppfinning hänvisar vi dig till ett behörigt patentombud.

Genom att skicka in material bekräftar du att du accepterar villkoren i följande policy som Tetra Pak antagit för inlämnande av förslag på frivillig grund. Utan denna bekräftelse kan vi inte ta emot och granska din idé.

Tetra Paks policy för inlämnande av förslag på frivillig grund

Tetra Pak International S.A. (benämns gemensamt med sina koncernbolag ”Tetra Pak”) har antagit policyn att endast acceptera förslag på icke-konfidentiell grund och endast beakta förslag som redan är skyddade genom en patentansökan. Detta är nödvändigt för att undvika eventuella missförstånd om uppfinnarskap och patenterbarhet.

När du lämnar in material (”Förslag”) accepterar du som förslagsinlämnare (”Du”) följande villkor:

1.     Frivillig grund. Du bekräftar att det är ditt beslut att lämna in förslaget och att Tetra Pak inte har bett dig göra det. Tetra Pak är därför inte skyldigt att granska förslaget eller att ge dig återkoppling på det.

2.     Identifierade immateriella rättigheter. Du bekräftar att förslaget identifierar alla dina registrerade immateriella rättigheter som är tillämpbara på det (”Identifierade immateriella rättigheter”) och att förslaget inte innehåller kunskap av proprietär art eller företagshemligheter.

3.     Endast icke-konfidentiella förslag. Tetra Pak vill inte ta emot några förslag som är konfidentiella. Därför försäkrar och accepterar du genom att lämna in förslaget att Tetra Pak inte är skyldigt att hålla något material du lämnar in konfidentiellt.

4.     Inget partnerskap och ingen ensamrätt. Ditt inlämnande av förslaget ger inte upphov till något partnerskap eller förvaltar- eller ensamrättsförhållande eller annat specialförhållande mellan dig och Tetra Pak. Du har rätt att fritt välja att erbjuda förslaget till tredje part.

5.     Förslagsinlämnarens garantier. Du garanterar att du är behörig att skicka in förslaget och att ditt inlämnande av förslaget inte innebär intrång i tredje parts rättigheter eller brott mot någon lag.

6.     Ingen licens, inget anspråk, ingen ersättning. Tetra Pak är införstått med att du härmed inte beviljar Tetra Pak någon licens för identifierade immateriella fättigheter. Eventuellt avtal mellan dig och Tetra Pak beträffande identifierade immateriella rättigheter och eventuell ersättning för sådana immateriella rättigheter kan komma att fastställas i ett framtida separat skriftligt avtal. Du accepterar att inte göra några anspråk på andra immateriella rättigheter än de identifierade immateriella rättigheterna om Tetra Pak skulle använda förslaget och idéer som finns i det.

7.     Förslaginlämnarens försäkran. Du är införstådd med och accepterar att Tetra Pak (a) redan kan ha kännedom om förslaget eller kanske redan har utvecklat liknande idéer, (b) förbehåller sig rätten att bestrida giltigheten hos, intrång i eller verkställigheten av alla immateriella rättigheter, däribland dina identifierade immateriella rättigheter, (c) med undantag för de identifierade immateriella rättigheterna ska ha obegränsad rätt att använda och röja förslaget utan att vara skyldigt dig ersättning för det samt (d) på egen hand kan skapa eller inhämta ytterligare idéer och uppfinningar som kan vara snarlika eller identiska med det material du lämnar in.

8.     Framtida inlämnande. Du accepterar att villkoren i denna policy för inlämnande av förslag även gäller dina framtida relaterade inlämnande förslag, oavsett om du använder det här formuläret eller går via en annan kanal.

Formulär för inlämnande av förslag

Om du accepterar villkoren i ovanstående policy för inlämnande av förslag skickar du in din patenterade idé till oss genom att fylla i följande kontaktformulär, bekräfta ditt accepterande och klicka på knappen Skicka.

Inlämnande av förslag på frivillig grund

Fyll i formuläret nedan för att skicka din patenterade idé eller innovation till oss enligt ovanstående policy.

Inlämnande av förslag på frivillig grund

Fyll i formuläret för att skicka din patenterade idé eller innovation till oss i enlighet med vår inlämningspolicy.