Process- och förpackningslösningar som främjar hållbarhet

Nuvarande livsmedelssystem utarmar jordens resurser.1 Tillsammans med våra leverantörer, kunder och intressenter stöder vi lösningar som främjar hållbara metoder i fråga om produktion, processer, förpackningar, distribution och konsumtion av livsmedel.

1/3 CO2

Dagens livsmedelssystem står för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser.2

58 % vattnar blommor

58 procent av konsumenterna säger att de verkligen bryr sig om hur mat och dryck produceras.3

Handskakning

Att skapa hållbara värdekedjor för livsmedel kräver samarbete.

Ett arbetssätt som bygger på samarbete och transparens


Så kan vi uppnå mer hållbara värdekedjor för livsmedel

Enligt den senaste forskningen står det globala distributionssystemet för livsmedel för mer än en tredjedel av utsläppen av världens växthusgasutsläpp.2 Vi vill arbeta tillsammans med våra leverantörer och intressenter för att minska de negativa effekter som värdekedjan för livsmedel har på planeten.

Vi ser till hela värdekedjan

Vi tror att det förutsätter ett tankesätt som inte bara fokuserar på det som händer i våra fabriker och anläggningar men även ser till hela värdekedjan för livsmedel. Och vi tror att det kräver ett nära samarbete och innovativt tänkande från alla intressenter – för att på allvar kunna göra värdekedjorna för livsmedel mer hållbara. 

Som hjälp för att klara av de hållbarhetsutmaningar som förpackningsindustrin för livsmedel står inför, har vi lanserat en ny modell för innovationssamarbete med ledande råmaterialleverantörer. Den traditionella verksamhetsmodellen med en linjär distributionskedja har förändrats, och en ny ekosystemsmodell med partnerskap växer fram, där hela branschen arbetar nära varandra. Detta samlar inte bara producenter och leverantörer, utan även forskningsinstitut, universitet och nystartade företag som arbetar för att hitta nya lösningar.

Fem områden där vi kan minska klimatpåverkan

Sett till hela värdekedjan har vi identifierat fem huvudsakliga utmaningar där vi kan samarbeta för att främja hållbarhet: Det första av de fem områdena är råmaterial och anskaffning, där vi fokuserar på att ersätta de fossilbaserade materialen i våra kartonger med ansvarsfullt anskaffade förnybara material. Det andra området är produktion och distribution, där vi strävar efter att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Nummer tre är livsmedelsskydd och konsumtion, där vi fokuserar på att göra livsmedlen säkra och tillgängliga och minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet. Den fjärde utmaningen handlar om återvinning, där målet är att stärka och bygga ut de lokala återvinningssystemen. Det femte området är slutet av livscykeln, eftersom vårt mål är att minska plastanvändningen och i stället använda material som har mindre påverkan på naturen.

Skapa förtroende genom transparens

När det gäller hälsa och andra frågor som rör livsmedel efterfrågar konsumenterna transparens som en försäkran, och 58 % säger sig verkligen bry sig om hur livsmedel och drycker produceras och vill veta allt om processen. Företag vill därför ge mer information om sina produktionsmetoder. 

Vi arbetar för att skapa kartongförpackningar som kan fungera som fullskaliga databärare och digitala verktyg. Det innebär att producenterna får tillgång till fullständig spårbarhet, återförsäljarna får större insikt i distributionskedjan och konsumenterna kan få information om produkten, exempelvis var den producerades. Sammantaget leder allt detta till ökad transparens, vilket i sin tur har potential att generera mer hållbara metoder. 

Övergången mot säkrare livsmedelssystem får inte ske på bekostnad av miljön. Genom att arbeta för att bygga hållbara värdekedjor för livsmedel kan vi bidra till en ljusare framtid för anläggningarna och samtidigt säkerställa tillgång till säker och näringsrik mat för världens växande befolkning. Det är en av hörnstenarna inom Moving Food Forward.

VÅR RESA

Moving food forward.

Få en snabb överblick över vår tids globala utmaningar för livsmedel och hur vi på Tetra Pak tar vårt ansvar för att utveckla livsmedelsområdet – för en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem.

Vår resa

En kvinna med citroner

Omvandla livsmedelssystemen

Dagens livsmedelssystem är obalanserade, slösaktiga och ohållbara. Ta reda på varför världens livsmedelssystem måste förändras.

Flicka i skolan

Vi ökar tillgången till säker och näringsrik mat

Vi arbetar för att göra livsmedel säkra och tillgängliga med vårt globala nätverk av förstklassiga livsmedelsförpackningar, processer och teknisk expertis.

Röda och gröna paprikor

Minska livsmedelsförluster och matsvinn

I samarbete med våra kunder utvecklar vi livsmedelsbearbetningslösningar av hög prestanda som minimerar livsmedelsförlusterna och skapar förpackningslösningar som bidrar till längre hållbarhetstid och minskat matsvinn.

Så bidrar vi

Utforska mer

Två män på ett fält skakar hand

Samarbete

Om vi ska kunna göra någonting åt problemen med livsmedelssäkerhet och nutrition i världen krävs det att flera intressenter går samman. Läs mer om hur vi samarbetar under hela vår resa.

1https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c6fd4d2en/index.html?itemId=/content/component/c6fd4d2f-en 

2FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (2021). Livsmedelssystem står för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Källa: Fao.org

3https://www.tetrapak.com/insights/tetra-pak-index/transparency-and-trust