Samarbete ger resultat

För att bygga upp hållbara värdekedjor för livsmedel och hantera globala utmaningar för livsmedelssäkerhet och nutrition krävs samarbete mellan olika intressenter. Bland många partner och nätverk samarbetar vi med:

 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) – GIZ finansierar och implementerar ett projekt för mjölkproduktionscenter i Sri Lanka, vilket började som ett samarbete mellan Tetra Pak, mejeriberedaren Cargills (Ceylon) PLC och GIZ.
 • Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)​ – Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) – GAIN och Tetra Pak har samarbetat inom forskning och kunskapsspridning, bland annat inom konsekvensanalyser och case studies. Tetra Laval är en aktiv partner i flera nutritionsnätverk som leds av GAIN.
 • Global Child Nutrition Foundation (GCNF) –Tetra Laval Food for Development har representanter i GCNF:s styrelse. GCNF och Tetra Laval verkar tillsammans för bättre skolmat i hela världen.
  ”Tetra Pak och GCNF förstår att när offentliga och privata partner arbetar tillsammans kan vi åstadkomma hållbara förändringar som förbättrar barns nutrition och utbildning. I över ett årtionde har vårt innovativa och mycket goda samarbete med Tetra Pak hjälpt utvecklingsländer att skaffa fram livsmedel och utbilda några av världens mest sårbara barn.” Gene White, President GCNF
 • SUN Business Network (SUN BN) – SUN arbetar för ökad näringstillförsel i världen genom att sammanföra offentliga intressenter med privata. Tetra Laval ingår i nätverket och finns representerat i SUN BN:s rådgivande nämnd.
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) medfinansierar ett utvecklingsprojekt för mjölkproduktionscentra i Bangladesh. Sida är en av medgrundarna av skolmjölksprogrammet i Zambia, som initierades av Tetra Laval och Parmalat Zambia. Tetra Laval är medlem i Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD), ett nätverk som upprättats på initiativ av Sida.
 • FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO, Food and Agriculture Organization) – Tetra Pak och FAO har i många år samarbetat för att främja mjölkdrickande i skolan och diskuterar även möjliga samarbeten inom mjölkproduktionsutveckling. Tetra Laval ingår i Private Sector Mechanism (PSM) i kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning (CFS).
 • FN:s Global Compact (UNGC) – Tetra Pak är sedan 2004 undertecknande part i FN:s Global Compact och förbinder sig att verka för dess tio centrala hållbarhetsprinciper. Tetra Laval Food for Development är UNGC:s kontaktpunkt.
 • FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) – UNIDO är genomförandepartner i ett utvecklingsprojekt med mjölkproduktionscenter i Bangladesh där Sida är medfinansiär.
 • Världslivsmedelsprogrammet (WFP) – WFP och Tetra Pak har en lång samarbetshistoria och utbyter best practice om skolmåltidsprogram i hela världen. WFP och Tetra Pak har undertecknat en avsiktsförklaring i Latinamerika, och Tetra Pak stödjer aktivt det latinamerikanska skolmåltidsnätverket. WFP har genomfört ett Sida-finansierat Milk for Schools-pilotprojekt i Zambia. Tetra Laval Food for Development tillhandahöll teknisk assistans och delade med sig av best practice inom livsmedelssäkerhet till WFP i ett skolmjölksprogram som infördes som nödhjälp i Syrien.
 • Heifer International – Heifer International är en icke-statlig organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom i världen, genom att tillhandahålla boskap och utbildning till lokalsamhällen i nöd. Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development samarbetar med Heifer International i ett projekt för mjölkproduktionsutveckling i Kenya.

Handbok för skolmåltider (School Feeding Handbook)

Handboken för skolmåltider, School Feeding Handbook, ger en unik inblick i de många fördelar som skolmåltidsprogram ger barn och samhällen världen över och vilken nyckelroll de har haft för att förbättra skolbarns hälsa och utbildning.

Intervju med Arlene Mitchell

Arlene Mitchell är Executive Director på Global Child Nutrition Foundation, där hon nyligen ledde en omfattande global undersökning om skolmåltidsprogram. Som tankeledare inom barnnäring, utbildning och jordbruk har hon tidigare arbetat för Bill & Melinda Gates Foundation och FN:s livsmedelsprogram.

Artiklar om Food for development